Description:
White marble block; remaining fragment W. 0.40 x H. 0.65 x D. 0.26 (MAMA).
Text:
Inscribed on the face.
Letters:
0.025
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering, nomenclature)
Findspot:
Walls, South-east: 'In urbis muro ad austrum duobus in marmoribus quadratis punctim positis' (Picenini)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1934)
History of discovery:
Copied in 1705 by Picenini (10102, 22-22v and, from Tisser, 66v-67), whence Sherard (10101, 34-35); a copy obtained by Raoul-Rochette. Copied by Deering (13v-14, no. 44). Fragment recorded by the MAMA expedition; not reported subsequently
Bibliography:
Published by Boeckh, from Sherard and Raoul-Rochette's papers, CIG 2826, whence Laum, no. 107, discussion by Cormack, Notes 15 and 61 fig. 9; published by Cormack from the MAMA records, MAMA 8, no. 577, whence McCabe PHI Aphrodisias 528
Text constituted from:
Publications; notebooks. This edition Roueché and Bodard (2007).
1 [···]
2 Ἑρμοῦ ἡ γυνὴ αὐτοῦ οὐδεὶς δὲ ἕτερος μετὰ δὲ [τὸ ἀφηρωϊσθῆναι τὸ μνημεῖον οὐδεὶς ἕξει ἐξουσίαν ἐπι]-
3λῦσαι καὶ ἀνοῖξαι τὴν προδ[ηλου]μένην σορὸν καὶ ἐν[θάψ]αι τινὰ ἢ] ἐκθάψαι τῶν σωματε[ί]ων ἐπεὶ [εἴ τις]
4 τούτων τι τολμήσας ἢ ἐπιχειρήσας [ἢ] ἐργοδοτήσας [π]οι[ήσει π]αρὰ τὴν γνώμην καὶ βούλησιν μοῦ ἔσται ἐ[πά]ρατ-
5τος καὶ [ἀ]σεβὴς καὶ τυμβωρύχος καὶ οὔτ[ε] ἡ γῆ αὐτῷ καρπὸν ἐνένκῃ οὔτε θάλασσα αὐτῷ πλω-
6τὴ γενήσεται [σ]πορά τε π[α]ίδων αὐτοῦ ἐξολεῖται καὶ ἑτέρα διὰ γένους οὐ γενήσεται καὶ ζῶντι μὲν αὐ-
7τῷ ὅσα θεοὶ κατὰ ἀνθρώπων τεθείκασιν θανόντι δὲ οὐδὲ ἡ γῆ παρέξει αὐτῷ τάφον καὶ οὐδὲν ἧτ-
8τον ἔσται ὑπε[ύθυνος] προστείμῳ τῇ [ἱερ]ωτάτῃ θεῷ Ἀφροδείτῃ εἰς κόσμον αὐτῆς (δηνάρια) πεντακισχίλια
9π[οι]ησαμ[ένων τὴν τοῦ προστείμου ἐκδίκη]σιν τῶν κατ′ ἐκε[ίν]ου τοῦ καιρο νεοπυῶν εἴ τις δὲ καὶ ἐκκό-
10ψει τὴν ἐπι[γραφὴν] το[ῦ] ὑπο[σορί]ου ὑπεύ[θυ]νος ἔ[στ]ω τῷ προστε[ί]μῳ καὶ ταῖς ἀρ[αῖ]ς ταῖς ὑπογεγ[ραμμέναις ἀ]λλὰ
11 μὴν καὶ τ[ῇ ἱερω]τάτ[ῃ] βουλῇ διαφέρει καὶ αὐτὴ ἡ περὶ τούτου [ἐκ]δικία διὰ τὸ ἐπ ταύτῃ τῇ ἐκ[δικία ἀ]νατεθέι-
12[κέναι ἐμ]ὲ αὐτῇ εἰς αἰωνίους αὐτῆς νομὰς ἀργυρίου ἀρχαῖα [ (δηνάρια) πεντακισχίλια] καθὼ[ς διὰ τῆς] ἀναθέσε-
13ως ἧς πεπύημαι ἐπὶ τῇ ἀναστάσει τῶν ἀνδριάντων ἐμοῦ τε καὶ Πολυχρονίας τῆς γυναικός μου καὶ τοῦ υἱου Ἀ[πολ]-
14λωνίου δηλοῦται προσβαινόντων ἀπὸ τοῦ ἐργαστηρίου μου εἰς τὴν βασιλικὴν ἐν ἀρισ[τ]έροις ἐν δὲ ταῖ[ς] ὑπο-
15[κει]μέναις τῷ προγεγραμμένῳ βωμῷ εἰσώσταις ἐν[τα]φήσ[οντα]ι οὓς ἂν ἐγὼ ὁ Ἀπο[λλώνιος βουληθῶ ἢ δι]-
16ατάξωμαι ὁμοίως οὐδεὶς [ἕξει] ἐξουσίαν τοῦ ἐπιλ[ῦσαι] καὶ ἀνοῖξαι καὶ ἐνθάψαι τινὰ ἢ ἐκθάψαι τῶν ἐνον-
17των σωματείων εἰς τὴν παρακειμένην τούτῳ τῷ μνήματι σορὸν ἐποῦσαν κατὰ [τὸν] πλάταν ἐν ἀριστέροις
18 ἐν ᾗ κεκήδευται Αὐρ(ήλιός) τε Ἑρμῆς Ζήνωνος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἑρμῆς ἐνταφήσεται δὲ μόνη εἰς την προ-
19δηλουμένην Αὐρ(ηλία) Τατεία Διδύμου ἡ γεναμένη γυνὴ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ οὐδεὶς ἕτερος
20 τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης ἀντίγραφον ἀπετέθη εἰς τὸ χρεωφυλάκιον ἐπὶ στεφανηφόρου τὸ β´ Ἀττάλου υἱοῦ Μενάνδρου μηνὸς δωδεκάτου
1[···]
2ΕΡΜΟΥΗΓΥΝΗΑΥΤΟΥΟΥΔΕΙΣΔΕΕΤΕΡΟΣΜΕΤΑΔΕ[·············································]
3ΛΥΣΑΙΚΑΙΑΝΟΙΞΑΙΤΗΝΠΡΟΔ[····]ΜΕΝΗΝΣΟΡΟΝΚΑΙΕΝ[···]ΑΙΤΙΝΑΗ]ΕΚΘΑΨΑΙΤΩΝΣΩΜΑΤΕ[·]ΩΝΕΠΕΙ[·····]
4ΤΟΥΤΩΝΤΙΤΟΛΜΗΣΑΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ[·]ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣ[·]ΟΙ[·····]ΑΡΑΤΗΝΓΝΩΜΗΝΚΑΙΒΟΥΛΗΣΙΝΕΜΟΥΕΣΤΑΙΕ[··]ΡΑΤ
5ΤΟΣΚΑΙ[·]ΣΕΒΗΣΚΑΙΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣΚΑΙΟΥΤ[·]ΗΓΗΑΥΤΩΚΑΡΠΟΝΕΝΕΝΚΗΟΥΤΕΗΘΑΛΑΣΣΑΑΥΤΩΠΛΩ
6ΤΗΓΕΝΗΣΕΤΑΙ[·]ΠΟΡΑΤΕΠ[·]ΙΔΩΝΑΥΤΟΥΕΞΟΛΕΙΤΑΙΚΑΙΕΤΕΡΑΔΙΑΓΕΝΟΥΣΟΥΓΕΝΗΣΕΤΑΙΚΑΙΖΩΝΤΙΜΕΝΑΥ
7ΤΩΟΣΑΘΕΟΙΚΑΤΑΑΝΘΡΩΠΩΝΤΕΘΕΙΚΑΣΙΝΘΑΝΟΝΤΙΔΕΟΥΔΕΗΓΗΠΑΡΕΞΕΙΑΥΤΩΤΑΦΟΝΚΑΙΟΥΔΕΝΗΤ
8ΤΟΝΕΣΤΑΙΥΠΕ[······]ΠΡΟΣΤΕΙΜΩΤΗ[···]ΩΤΑΤΗΘΕΩΑΦΡΟΔΕΙΤΗΕΙΣΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ denarius ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΑ
9Π[··]ΗΣΑΜ[···· ······················]ΣΙΝΤΩΝΚΑΤ′ΕΚΕ[··]ΟΥΤΟΥΚΑΙΡΟΥΝΕΟΠΥΩΝΕΙΤΙΣΔΕΚΑΙΕΚΚΟ
10ΨΕΙΤΗΝΕΠΙ[······]ΤΟ[·]ΥΠΟ[····]ΟΥΥΠΕΥ[··]ΝΟΣΕ[··]ΩΤΩΠΡΟΣΤΕ[·]ΜΩΚΑΙΤΑΙΣΑΡ[··]ΣΤΑΙΣΥΠΟΓΕΓ[··········]ΛΛΑ
11ΜΗΝΚΑΙΤ[·····]ΤΑΤ[·]ΒΟΥΛΗΔΙΑΦΕΡΕΙΚΑΙΑΥΤΗΗΠΕΡΙΤΟΥΤΟΥ[··]ΔΙΚΙΑΔΙΑΤΟΕΠΙΤΑΥΤΗΤΗΕΚ[······]ΝΑΤΕΘΕΙ
12[·······]ΕΑΥΤΗΕΙΣΑΙΩΝΙΟΥΣΑΥΤΗΣΝΟΜΑΣΑΡΓΥΡΙΟΥΑΡΧΑΙΑ[····················]ΚΑΘΩ[· ·······]ΑΝΑΘΕΣΕ
13ΩΣΗΣΠΕΠΥΗΜΑΙΕΠΙΤΗΑΝΑΣΤΑΣΕΙΤΩΝΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝΕΜΟΥΤΕΚΑΙΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΣΤΗΣΓΥΝΑΙΚΟΣΜΟΥΚΑΙΤΟΥΥΙΟΥΑ[···]
14ΛΩΝΙΟΥΔΗΛΟΥΤΑΙΠΡΟΣΒΑΙΝΟΝΤΩΝΑΠΟΤΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΜΟΥΕΙΣΤΗΝΒΑΣΙΛΙΚΗΝΕΝΑΡΙΣ[·]ΕΡΟΙΣΕΝΔΕΤΑΙ[·]ΥΠΟ
15[···]ΜΕΝΑΙΣΤΩΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΒΩΜΩΕΙΣΩΣΤΑΙΣΕΝ[··]ΦΗΣ[····]ΙΟΥΣΑΝΕΓΩΟΑΠΟ[··················]
16ΑΤΑΞΩΜΑΙΟΜΟΙΩΣΟΥΔΕΙΣ[····]ΕΞΟΥΣΙΑΝΤΟΥΕΠΙΛ[····]ΚΑΙΑΝΟΙΞΑΙΚΑΙΕΝΘΑΨΑΙΤΙΝΑΗΕΚΘΑΨΑΙΤΩΝΕΝΟΝ
17ΤΩΝΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕΙΣΤΗΝΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΝΤΟΥΤΩΤΩΜΝΗΜΑΤΙΣΟΡΟΝΕΠΟΥΣΑΝΚΑΤΑ[···]ΠΛΑΤΑΝΕΝΑΡΙΣΤΕΡΟΙΣ
18ΕΝΗΚΕΚΗΔΕΥΤΑΙΑΥΡΤΕΕΡΜΗΣΖΗΝΩΝΟΣΚΑΙΟΥΙΟΣΑΥΤΟΥΕΡΜΗΣΕΝΤΑΦΗΣΕΤΑΙΔΕΜΟΝΗΕΙΣΤΗΝΠΡΟ
19ΔΗΛΟΥΜΕΝΗΝΑΥΡΤΑΤΕΙΑΔΙΔΥΜΟΥΗΓΕΝΑΜΕΝΗΓΥΝΗΤΟΥΕΡΜΟΥΚΑΙΟΥΔΕΙΣΕΤΕΡΟΣ
20ΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΤΑΥΤΗΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΑΠΕΤΕΘΗΕΙΣΤΟΧΡΕΩΦΥΛΑΚΙΟΝΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΤΟΒΑΤΤΑΛΟΥΥΙΟΥΜΕΝΑΝΔΡΟΥΜΗΝΟΣΔΩΔΕΚΑΤΟΥ
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="2" />
Ἑρμοῦ
γυνὴ
αὐτοῦ
οὐδεὶς
δὲ
ἕτερος
μετὰ
δὲ
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἀφηρωϊσθῆναι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὸ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μνημεῖον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
οὐδεὶς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἕξει
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐξουσίαν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐπι
</supplied>
<lb n="3" type="worddiv" />
λῦσαι
καὶ
ἀνοῖξαι
τὴν
προδ
<supplied reason="lost" >
ηλου
</supplied>
μένην
σορὸν
καὶ
ἐν
<supplied reason="lost" >
θάψ
</supplied>
αι
τινὰ
ἢ]
ἐκθάψαι
τῶν
σωματε
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ων
ἐπεὶ
<supplied reason="lost" >
εἴ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τις
</supplied>
<lb n="4" />
τούτων
τι
τολμήσας
ἐπιχειρήσας
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ἐργοδοτήσας
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
οι
<supplied reason="lost" >
ήσει
</supplied>
<supplied reason="lost" >
π
</supplied>
αρὰ
τὴν
γνώμην
καὶ
βούλησιν
μοῦ
ἔσται
<supplied reason="lost" >
πά
</supplied>
ρατ
<lb n="5" type="worddiv" />
τος
καὶ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
σεβὴς
καὶ
τυμβωρύχος
καὶ
οὔτ
<supplied reason="lost" >
ε
</supplied>
γῆ
αὐτῷ
καρπὸν
ἐνένκῃ
οὔτε
θάλασ
σα
αὐτῷ
πλω
<lb n="6" type="worddiv" />
τὴ
γενήσεται
<supplied reason="lost" >
σ
</supplied>
πορά
τε
π
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
ίδων
αὐτοῦ
ἐξολεῖται
καὶ
ἑτέρα
διὰ
γένους
οὐ
γενήσεται
καὶ
ζῶντι
μὲν
αὐ
<lb n="7" type="worddiv" />
τῷ
ὅσα
θεοὶ
κατὰ
ἀνθρώπων
τεθείκασιν
θανόντι
δὲ
οὐδὲ
γῆ
παρέ
ξει
αὐτῷ
τάφ
ον
καὶ
οὐδὲν
ἧτ
<lb n="8" type="worddiv" />
τον
ἔσται
ὑπε
<supplied reason="lost" >
ύθυνος
</supplied>
προστείμῳ
τῇ
<supplied reason="lost" >
ἱερ
</supplied>
ωτάτῃ
θεῷ
Ἀφροδείτῃ
εἰς
κόσμ
ον
αὐτῆς
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
πεντακισχίλια
<lb n="9" />
π
<supplied reason="lost" >
οι
</supplied>
ησαμ
<supplied reason="lost" >
ένων
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τὴν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
προστείμου
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐκδίκη
</supplied>
σιν
τῶν
κατ′
ἐκε
<supplied reason="lost" >
ίν
</supplied>
ου
τοῦ
καιρο
νεοπυῶν
εἴ
τ
ις
δὲ
καὶ
ἐκκό
<lb n="10" type="worddiv" />
ψει
τὴν
ἐπι
<supplied reason="lost" >
γραφὴν
</supplied>
το
<supplied reason="lost" >
</supplied>
ὑπο
<supplied reason="lost" >
σορί
</supplied>
ου
ὑπεύ
<supplied reason="lost" >
θυ
</supplied>
νος
<supplied reason="lost" >
στ
</supplied>
ω
τῷ
προστε
<supplied reason="lost" >
</supplied>
μῳ
καὶ
ταῖς
ἀρ
<supplied reason="lost" >
αῖ
</supplied>
ς
ταῖς
ὑπογεγ
<supplied reason="lost" >
ραμμέναις
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
λλὰ
<lb n="11" />
μὴν
καὶ
τ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἱερω
</supplied>
τάτ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
βουλῇ
διαφέρει
καὶ
αὐτὴ
περὶ
τούτου
<supplied reason="lost" >
ἐκ
</supplied>
δικία
διὰ
τὸ
ἐπ
ταύτῃ
τῇ
ἐκ
<supplied reason="lost" >
δικία
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
νατεθέι
<lb n="12" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
κέναι
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἐμ
</supplied>
αὐτῇ
εἰς
αἰωνίους
αὐτῆς
νομὰς
ἀργυρίου
ἀρχαῖα
<supplied reason="lost" >
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πεντακισχίλια
</supplied>
καθὼ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
διὰ
τῆς
</supplied>
ἀναθέσε
<lb n="13" type="worddiv" />
ως
ἧς
πεπύημαι
ἐπὶ
τῇ
ἀναστάσει
τῶν
ἀνδριάντων
ἐμοῦ
τε
καὶ
Πολυχρονίας
τῆς
γυναικός
μου
καὶ
τοῦ
υἱου
<supplied reason="lost" >
πολ
</supplied>
<lb n="14" type="worddiv" />
λωνίου
δηλοῦται
προσβαινόντων
ἀπὸ
τοῦ
ἐργαστηρίου
μου
εἰς
τὴν
βασιλικὴ
ν
ἐν
ἀρισ
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
έροις
ἐν
δὲ
ταῖ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
ὑπο
<lb n="15" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
κει
</supplied>
μέναις
τῷ
προγεγραμμένῳ
βωμῷ
εἰσώσταις
ἐν
<supplied reason="lost" >
τα
</supplied>
φήσ
<supplied reason="lost" >
οντα
</supplied>
ι
οὓς
ἂν
ἐγὼ
Ἀπο
<supplied reason="lost" >
λλώνιος
</supplied>
<supplied reason="lost" >
βουληθῶ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δι
</supplied>
<lb n="16" type="worddiv" />
ατάξωμαι
ὁμοίως
οὐδεὶς
<supplied reason="lost" >
ἕξει
</supplied>
ἐξουσίαν
τοῦ
ἐπιλ
<supplied reason="lost" >
ῦσαι
</supplied>
καὶ
ἀνοῖξαι
καὶ
ἐνθάψαι
τινὰ
ἐκθάψαι
τῶν
ἐνον
<lb n="17" type="worddiv" />
των
σωματείων
εἰς
τὴν
παρακειμένην
τούτῳ
τῷ
μνήματι
σορὸν
ἐποῦσαν
κατὰ
<supplied reason="lost" >
τὸν
</supplied>
πλάταν
ἐν
ἀριστέροις
<lb n="18" />
ἐν
κεκήδευται
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιός
</supplied>
</expan>
τε
Ἑρμῆς
Ζήνωνος
καὶ
υἱὸς
αὐτοῦ
Ἑρμῆς
ἐνταφήσεται
δὲ
μόνη
εἰς
την
προ
<lb n="19" type="worddiv" />
δηλουμένην
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηλία
</supplied>
</expan>
Τατεία
Διδύμου
γεναμένη
γυνὴ
τοῦ
Ἑρμοῦ
καὶ
οὐδεὶς
ἕτερος
<lb n="20" />
τῆς
ἐπιγραφῆς
ταύτης
ἀντίγραφον
ἀπετέθη
εἰς
τὸ
χρεωφυλάκιον
ἐπὶ
στεφανηφόρου
τὸ
<num value="2" >
β
</num>
Ἀττάλου
υἱοῦ
Μενάνδρου
μηνὸς
δωδεκάτου
</ab>

Apparatus

The letters highlighted are those on the fragment recorded by MAMA

l. 19, ΤΙΒ, ΤΒ, Sherard; ΤΟΥ Picenini. Τὸ β´ cj Reinach (p. 223)

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).
Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)