Description:
No description.
Text:
No description.
Letters:
0.03; Η above Μ for abbreviation, l. 3.
Date:
Second to third centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Walls, West Gate: 'porte ouest' (Gaudin)
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1904)
History of discovery:
Recorded by Gaudin (85); not reported subsequently.
Bibliography:
Published from Gaudin's squeeze by Reinach, REG 19, 1906, 288, no 187, whence McCabe PHI Aphrodisias 582.
Text constituted from:
Publication; Gaudin's squeeze (red book 37v). This edition Roueché and Bodard (2007).
0[τῆς ἐπιγραφῆς ἀπετέθη ἀντίγραφον εἰς]
1τὸ χρεοφ[υλάκιον] ἐπὶ στεφανηφόρου [·· ? ··]
2τὸ ζ´ μη(νὸς) ζ´
0[····································]
1ΤΟΧΡΕΟΦ[·······]ΕΠΙΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥ[ - - - ]
2ΤΟΖΜΗΖ
<ab>
<lb n="0" />
<supplied reason="lost" >
τῆς
ἐπιγραφῆς
ἀπετέθη
ἀντίγραφον
εἰς
</supplied>
<lb n="1" />
τὸ
χρεοφ
<supplied reason="lost" >
υλάκιον
</supplied>
ἐπὶ
στεφανηφόρου
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" dim="right" />
<lb n="2" />
τὸ
<num value="7" >
ζ
</num>
<expan>
<abbr>
μ
η
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
νὸς
</supplied>
</expan>
<num value="7" >
ζ
</num>
</ab>

Translation:

·· ? ·· A copy of the inscription was deposited in] the property-archive when [·· ? ··] was stephanephorus for the seventh time, in the seventh month.

Commentary:

No comment necessary. For the formula, cf. e.g. 7.9

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)