Description:
No description.
Text:
Apparently inscribed on the face.
Letters:
. Ligatures: l. 3, ΝΜ, MHN, HN, MH; l. 4, ΜΗ; l. 7, HN; l. 8, NH; l. 9, ΜΜ; l. 12, NM; l. 14, ΝΗ
Date:
First to second centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
No information
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot.
History of discovery:
Recorded by Raoul-Rochette. not reported subsequently.
Bibliography:
Published from Raoul-Rochette by Boeckh CIG 2827, whence McCabe PHI Aphrodisias 482 .
Text constituted from:
Publications; notebooks This edition Roueché and Bodard (2007).
1a[·· c. 40 ··]
1 Μενεσθέω̣ς κατὰ τὴν δοθεῖσαν [α]ὐτῷ [σ]υν[χώρησιν] ὑπὸ
2[Γε]νεθλίου καὶ Ζήνωνος διὰ τοῦ χρεοφυλακίου ἐν ᾧ̣ πλάτᾳ [οὐδεὶς ἕξει]
3[ἐξ]ουσίαν ἐνθ̣άψαι τινὰ ἕτερον μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν εἰ μὴ Ἑλένη
4[···]ΟΤΟΣ τοῦ Ἱεροκλέους τοῦ Μηνοδότου ἕτερος δὲ ουδεὶς ἕξει ἐ̣-
5[ξου]σ̣ίαν ἐνθὰψ̣αι τινὰ ἄλλον οὐτὲ κληρονόμος μου κατὰ οὐδεμίαν
6[παρε]ύρεσιν οὐδὲ ἐξαλλοτριῶσαι τὸν πλάταν οὐδὲ συνχωρῆσαί τ̣[ι]νι
7[βού]λομαι δὲ τεθῆναι καὶ Ἀ[γα]θ̣όπποδα τὸν ἀπελεύθερον Καλλικράτους
8[τοῦ] υἱοῦ μου ἀλλὰ μετὰ τὸν Τατίας καὶ Ἑλένης καὶ Ἀγαθόποδος θ̣[ά]-
9[να]τον τῶν προγεγραμμένων ἀποιερῶσθαι τὸν πλάταν ἐὰν δέ τις
10[ἐπιχ]ειρήσῃ ποιῆσαί τι παρὰ τὰ ὑπ'ἐμοῦ διατεταγμένα ἔστω ἀσεβ̣ὴς
11 [κα]ὶ ἐπάρατος καὶ τυμβωρύχος καὶ προσαποτεισάτω τῷ κυριακῷ φίσκῳ ἀ-
12[ργυ]ρ̣ί̣ου (δηνάρια) ͵γ ὧν τὸν τρίτον μέρος ἔστω τοῦ ἐκδικήσαντος stop ἀποτε
13[θεῖ]σ̣θαι δὲ τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης ἀντίγραφον εἰς τὸ χρεωφυλάκιον
14 [ἐπὶ] στεφανηφόρου Διογένους τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Τιμοκλέους ΥΡΩ
15 [···] μ̣η̣νὸς Ἰουλιήου ὁ δὲ πλάτας ἐστὶν πορευομένων ἀπὸ τῆς πόλεως
16 [ἐν] δεξίοις ἐν ὁδῷ τῇ ἀπαγούσῃ ἐπὶ Δοάσων καὶ Φαρμάκου χωρίω[?ν] leaf
1a[········································]
1ΜΕΝΕΣΘΕ·ΣΚΑΤΑΤΗΝΔΟΘΕΙΣΑΝ[·]ΥΤΩ[·]ΥΝ[·······]ΥΠΟ
2[··]ΝΕΘΛΙΟΥΚΑΙΖΗΝΩΝΟΣΔΙΑΤΟΥΧΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥΕΝ·ΠΛΑΤΑ[··········]
3[··]ΟΥΣΙΑΝΕΝ·ΑΨΑΙΤΙΝΑΕΤΕΡΟΝΜΕΤΑΤΗΝΕΜΗΝΤΕΛΕΥΤΗΝΕΙΜΗΕΛΕΝΗ
4[···]ΟΤΟΣΤΟΥΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣΤΟΥΜΗΝΟΔΟΤΟΥΕΤΕΡΟΣΔΕΟΥΔΕΙΣΕΞΕΙ·
5[···]·ΙΑΝΕΝΘΑ·ΑΙΤΙΝΑΑΛΛΟΝΟΥΤΕΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣΜΟΥΚΑΤΑΟΥΔΕΜΙΑΝ
6[····]ΥΡΕΣΙΝΟΥΔΕΕΞΑΛΛΟΤΡΙΩΣΑΙΤΟΝΠΛΑΤΑΝΟΥΔΕΣΥΝΧΩΡΗΣΑΙ·[·]ΝΙ
7[···]ΛΟΜΑΙΔΕΤΕΘΗΝΑΙΚΑΙΑ[··]·ΟΠΠΟΔΑΤΟΝΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΝΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ
8[···]ΥΙΟΥΜΟΥΑΛΛΑΜΕΤΑΤΟΝΤΑΤΙΑΣΚΑΙΕΛΕΝΗΣΚΑΙΑΓΑΘΟΠΟΔΟΣ·[·]
9[··]ΤΟΝΤΩΝΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝΑΠΟΙΕΡΩΣΘΑΙΤΟΝΠΛΑΤΑΝΕΑΝΔΕΤΙΣ
10[····]ΕΙΡΗΣΗΠΟΙΗΣΑΙΤΙΠΑΡΑΤΑΥΠ'ΕΜΟΥΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑΕΣΤΩΑΣΕ·ΗΣ
11[··]ΙΕΠΑΡΑΤΟΣΚΑΙΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣΚΑΙΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΣΑΤΩΤΩΚΥΡΙΑΚΩΦΙΣΚΩΑ
12[···]··ΟΥ denarius ΓΩΝΤΟΝΤΡΙΤΟΝΜΕΡΟΣΕΣΤΩΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣ stop ΑΠΟΤΕ
13[···]·ΘΑΙΔΕΤΗΣΕΠΙΓΡΑΦΗΣΤΑΥΤΗΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΕΙΣΤΟΧΡΕΩΦΥΛΑΚΙΟΝ
14[···]ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΥΔΙΟΓΕΝΟΥΣΤΟΥΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΤΟΥΤΙΜΟΚΛΕΟΥΣΥΡΩ
15[···]··ΝΟΣΙΟΥΛΙΗΟΥΟΔΕΠΛΑΤΑΣΕΣΤΙΝΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝΑΠΟΤΗΣΠΟΛΕΩΣ
16[··]ΔΕΞΙΟΙΣΕΝΟΔΩΤΗΑΠΑΓΟΥΣΗΕΠΙΔΟΑΣΩΝΚΑΙΦΑΡΜΑΚΟΥΧΩΡΙΩ[·] leaf
<ab>
<lb n="1a" />
<gap reason="lost" extent="40" unit="character" precision="circa" />
<lb n="1" />
Μενεσθέ
<unclear reason="damage" >
ω
</unclear>
ς
κατὰ
τὴν
δοθεῖσαν
<supplied reason="lost" >
α
</supplied>
ὐτῷ
<supplied reason="lost" >
σ
</supplied>
υν
<supplied reason="lost" >
χώρησιν
</supplied>
ὑπὸ
<lb n="2" />
<supplied reason="lost" >
Γε
</supplied>
νεθλίου
καὶ
Ζήνωνος
διὰ
τοῦ
χρεοφυλακίου
ἐν
<unclear reason="damage" >
</unclear>
πλάτᾳ
<supplied reason="lost" >
οὐδεὶς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ἕξει
</supplied>
<lb n="3" />
<supplied reason="lost" >
ἐξ
</supplied>
ουσίαν
ἐν
<unclear reason="damage" >
θ
</unclear>
άψαι
τινὰ
ἕτερον
μετὰ
τὴν
ἐμὴν
τελευτὴν
εἰ
μὴ
Ἑλένη
<lb n="4" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
ΟΤΟΣ
τοῦ
Ἱεροκλέους
τοῦ
Μηνοδότου
ἕτερος
δὲ
ουδεὶς
ἕξει
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<lb n="5" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ξου
</supplied>
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
ίαν
ἐνθὰ
<unclear reason="damage" >
ψ
</unclear>
αι
τινὰ
ἄλλον
οὐτὲ
κληρονόμος
μου
κατὰ
οὐδεμίαν
<lb n="6" />
<supplied reason="lost" >
παρε
</supplied>
ύρεσιν
οὐδὲ
ἐξαλλοτριῶσαι
τὸν
πλάταν
οὐδὲ
συνχωρῆσαί
<unclear reason="damage" >
τ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
νι
<lb n="7" />
<supplied reason="lost" >
βού
</supplied>
λομαι
δὲ
τεθῆναι
καὶ
<supplied reason="lost" >
γα
</supplied>
<unclear reason="damage" >
θ
</unclear>
όπποδα
τὸν
ἀπελεύθερον
Καλλικράτους
<lb n="8" />
<supplied reason="lost" >
τοῦ
</supplied>
υἱοῦ
μου
ἀλλὰ
μετὰ
τὸν
Τατίας
καὶ
Ἑλένης
καὶ
Ἀγαθόποδος
<unclear reason="damage" >
θ
</unclear>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="9" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
να
</supplied>
τον
τῶν
προγεγραμμένων
ἀποιερῶσθαι
τὸν
πλάταν
ἐὰν
δέ
τις
<lb n="10" />
<supplied reason="lost" >
ἐπιχ
</supplied>
ειρήσῃ
ποιῆσαί
τι
παρὰ
τὰ
ὑπ'ἐμοῦ
διατεταγμένα
ἔστω
ἀσε
<unclear reason="damage" >
β
</unclear>
ὴς
<lb n="11" />
<supplied reason="lost" >
κα
</supplied>
ἐπάρατος
καὶ
τυμβωρύχος
καὶ
προσαποτεισάτω
τῷ
κυριακῷ
φίσκῳ
<lb n="12" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
ργυ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
ρί
</unclear>
ου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="3000" >
γ
</num>
ὧν
τὸν
τρίτον
μέρος
ἔστω
τοῦ
ἐκδικήσαντος
<g type="stop" />
ἀποτε
<lb n="13" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
θεῖ
</supplied>
<unclear reason="damage" >
σ
</unclear>
θαι
δὲ
τῆς
ἐπιγραφῆς
ταύτης
ἀντίγραφον
εἰς
τὸ
χρεωφυλάκιον
<lb n="14" />
<supplied reason="lost" >
ἐπὶ
</supplied>
στεφανηφόρου
Διογένους
τοῦ
Ἀπολλωνίου
τοῦ
Τιμοκλέους
ΥΡΩ
<lb n="15" />
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<unclear reason="damage" >
μη
</unclear>
νὸς
Ἰουλιήου
δὲ
πλάτας
ἐστὶν
πορευομένων
ἀπὸ
τῆς
πόλεως
<lb n="16" />
<supplied reason="lost" >
ἐν
</supplied>
δεξίοις
ἐν
ὁδῷ
τῇ
ἀπαγούσῃ
ἐπὶ
Δοάσων
καὶ
Φαρμάκου
χωρίω
<supplied reason="lost" cert="low" >
ν
</supplied>
<g type="leaf" />
</ab>

Apparatus

Line 1 ΘΕΟΣ; ΣΑΝ .. ΥΤΥ . ΥΝ ...... ΥΠΟl.

Line 2, ΕΝΟl.

Line 3, ΕΝΟΑΨ, ΕΛΕΝΙl.

Line 4, ΕΞΕΙΣl.

Line 5, ..ΔΙΑΝΕΝΘΑΦΑΙ.l.

Line 6, ΣΑΙ- . ΝΙl.

Line 7, Α .. ΟΟΠΟΔΑl.

Line 8, At end: ΔΟΣΟl.

Line 10, ΑΣΕΡΗΣl.

Line 11, ΕΝΑΡΑΤΟΣl.

Line 12, At beginning: .. ΜΟΥl.

Line 13, At beginning: ... ΕΘΑΙl.

Line 15, At beginning: ... ΞΕΝΟΣ

Line 16.At end no space shown after ΧΩΡΙΩ

Translation:
No translation yet (2007).

Commentary:

For the month name see Reynolds, 'Ruler-cult', 43

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)