Description:
Apparently a statue base
Text:
Apparently inscribed on the face
Letters:
Ligatures (from Deering): l. 3, ΝΗΝ; l. 6, ΝΤ (twice); l. 7, ΝΕ, ΤΕ; l.10, ΜΝ; l.12, ΤΕ; l.16, ΝΗ, ΤΗ; l.18, ΝΗ; l.19, ΜΕ; l.24, ΤΕ; l. 25, ΜΕ; l. 26, ΤΕ; l.27, ΤΗΝ (twice), ΗΝ; l. 31, ΤΗΝ; l. 32, ΜΗΝ, ΗΝ; l.34, ΜΗ; l.35, ΜΗ.
Date:
Second-third centuries A.D. (nomenclature)
Findspot:
There is no lemma. The preceding text was found by Sherard 'on the east side'; the subsequent ones are not from Aphrodisias.
Original Location:
Unknown
Last recorded location:
Findspot (1812)
History of discovery:
Recorded by Sherard in 1716 (10101, 130v); by Deering (p. 7, no. 29); Not reported subsequently
Bibliography:
Published by Boeckh, from Sherard papers, CIG 2817, whence Laum 106; Discussed, L. Robert, Rev. de Phil. 1930, 25-6 (= OMS II, 1125-6) whence McCabe PHI Aphrodisias 435 ; cf. Ant. Class. (1966) 390, n.4, BE 1976.633 CHECK
Text constituted from:
Sherard papers; Deering; publications. This edition Roueché and Bodard (2007).
0 [·· ? ·· τει]-
1μ̣αῖς Αὐρ(ήλιον) Ἀμμιὰν Δημέου
2 τοῦ Χρησίμου Μύρτον γε-
3νομένην γυναῖκα Μάρ(κου)
4 Αὐρ(ηλίου) Διογένους τοῦ Διο-
5γένους τοῦ Καλλίου ἀνδρὸς
6 πρωτεύσαντος ἐν τῇ πόλει
7 ἡμῶν γένει τε καὶ ἀξιώματ[ι]
8 ἐκτελέσαντος πάσας ἀρ-
9χὰς καὶ λειτουργίας ἥτις
10 Μύρτον ἐβίω σεμνῶς πρὸς
11 ὑπόδειγμα ἀρετῆς καὶ τε-
12λευτῶσα κατέλιπε τῇ ἱερω-
13τάτῃ βουλῇ εἰς αἰωνίους
14 κλήρους ἐν παραταγῇ χρε-
15ωστῶν ἀργυρίου (δηνάρια) ͵βφμε´ τ[ῇ]
16 γενομένῃ ὑπὸ αὐτῆς κα-
17ταλείψει καὶ Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Διο-
18γένης γ´ τοῦ Καλλίου τοῦ
19 Διογένους τοῦ Μενίππου
20 τοῦ Ζήνωνος Ὑψικλέ̣[ους ὁ]
21 υἱὸς αὐτῆς καὶ αὐτὸ[ς ὢν]
22 τοῦ πρώτου ἀξιώμ[ατος]
23 ἐκτετελεκὼς π[άσας]
24 ἀρχάς [τ]ε καὶ λιτουργί[ας καὶ]
25 ἀργυροταμείαν τῷ δή̣[μῳ φι]-
26λοτείμω̣ς διακείμενο[ς πρὸς]
27 τὴν ἱερωτάτην βουλὴν π̣[αρέ]-
28ταξε καὶ ἀνέθηκε καὶ α[?ὐτὸς]
29 ἀργυρίου (δηνάρια) ͵αφ´ κατὰ τὰ [δό]-
30ξ̣αντα τῇ βουλῇ πρ[?ότερον]
31 πλὴν ἢ ὑπάρ̣χειν τὴν [···]
32 γνώμην ἣν ἡ Μύρτον [διε]-
33τάξατο δεδόσθαι καθ' ἕκα-
34στον ἔτος scroll μηνὸς Ϛ̣´ ιβ´
35 καὶ μηνὸς θ´ ιη´ scroll
0[ - - - ···]
1·ΑΙΣΑΥΡΑΜΜΙΑΝΔΗΜΕΟΥ
2ΤΟΥΧΡΗΣΙΜΟΥΜΥΡΤΟΝΓΕ
3ΝΟΜΕΝΗΝΓΥΝΑΙΚΑΜΑΡ
4ΑΥΡΔΙΟΓΕΝΟΥΣΤΟΥΔΙΟ
5ΓΕΝΟΥΣΤΟΥΚΑΛΛΙΟΥΑΝΔΡΟΣ
6ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΟΣΕΝΤΗΠΟΛΕΙ
7ΗΜΩΝΓΕΝΕΙΤΕΚΑΙΑΞΙΩΜΑΤ[·]
8ΕΚΤΕΛΕΣΑΝΤΟΣΠΑΣΑΣΑΡ
9ΧΑΣΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΗΤΙΣ
10ΜΥΡΤΟΝΕΒΙΩΣΕΜΝΩΣΠΡΟΣ
11ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΑΡΕΤΗΣΚΑΙΤΕ
12ΛΕΥΤΩΣΑΚΑΤΕΛΙΠΕΤΗΙΕΡΩ
13ΤΑΤΗΒΟΥΛΗΕΙΣΑΙΩΝΙΟΥΣ
14ΚΛΗΡΟΥΣΕΝΠΑΡΑΤΑΓΗΧΡΕ
15ΩΣΤΩΝΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius ΒΦΜΕΤ[·]
16ΓΕΝΟΜΕΝΗΥΠΟΑΥΤΗΣΚΑ
17ΤΑΛΕΙΨΕΙΚΑΙΜΑΡΑΥΡΔΙΟ
18ΓΕΝΗΣΓΤΟΥΚΑΛΛΙΟΥΤΟΥ
19ΔΙΟΓΕΝΟΥΣΤΟΥΜΕΝΙΠΠΟΥ
20ΤΟΥΖΗΝΩΝΟΣΥΨΙΚΛ·[····]
21ΥΙΟΣΑΥΤΗΣΚΑΙΑΥΤΟ[···]
22ΤΟΥΠΡΩΤΟΥΑΞΙΩΜ[····]
23ΕΚΤΕΤΕΛΕΚΩΣΠ[····]
24ΑΡΧΑΣ[·]ΕΚΑΙΛΙΤΟΥΡΓΙ[·····]
25ΑΡΓΥΡΟΤΑΜΕΙΑΝΤΩΔ·[····]
26ΛΟΤΕΙΜ·ΣΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ[·····]
27ΤΗΝΙΕΡΩΤΑΤΗΝΒΟΥΛΗΝ·[···]
28ΤΑΞΕΚΑΙΑΝΕΘΗΚΕΚΑΙΑ[····]
29ΑΡΓΥΡΙΟΥ denarius ΑΦΚΑΤΑΤΑ[··]
30·ΑΝΤΑΤΗΒΟΥΛΗΠΡ[······]
31ΠΛΗΝΗΥΠΑ·ΧΕΙΝΤΗΝ[···]
32ΓΝΩΜΗΝΗΝΗΜΥΡΤΟΝ[···]
33ΤΑΞΑΤΟΔΕΔΟΣΘΑΙΚΑΘ'ΕΚΑ
34ΣΤΟΝΕΤΟΣ scroll ΜΗΝΟΣ·ΙΒ
35ΚΑΙΜΗΝΟΣΘΙΗ scroll
<ab>
<lb n="0" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
τει
</supplied>
<lb n="1" type="worddiv" />
<unclear reason="damage" >
μ
</unclear>
αῖς
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιον
</supplied>
</expan>
Ἀμμιὰν
Δημέου
<lb n="2" />
τοῦ
Χρησίμου
Μύρτον
γε
<lb n="3" type="worddiv" />
νομέ
νην
γυναῖκα
<expan>
<abbr>
Μάρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
κου
</supplied>
</expan>
<lb n="4" />
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ηλίου
</supplied>
</expan>
Διογένους
τοῦ
Διο
<lb n="5" type="worddiv" />
γένους
τοῦ
Καλλίου
ἀνδρὸς
<lb n="6" />
πρωτεύσα
ντ
ος
ν
τ
πόλει
<lb n="7" />
ἡμῶν
γέ
νε
ι
τε
καὶ
ἀξιώματ
<supplied reason="lost" >
ι
</supplied>
<lb n="8" />
ἐκτελέσαντος
πάσας
ἀρ
<lb n="9" type="worddiv" />
χὰς
καὶ
λειτουργίας
ἥτις
<lb n="10" />
Μύρτον
ἐβίω
σε
μν
ῶς
πρὸς
<lb n="11" />
ὑπόδειγμα
ἀρετῆς
καὶ
τε
<lb n="12" type="worddiv" />
λευτῶσα
κα
τέ
λιπε
τῇ
ἱερω
<lb n="13" type="worddiv" />
τάτῃ
βουλῇ
εἰς
αἰωνίους
<lb n="14" />
κλήρους
ἐν
παραταγῇ
χρε
<lb n="15" type="worddiv" />
ωστῶν
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="2545" >
βφμε
</num>
τ
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="16" />
γενομέ
νῃ
ὑπὸ
αὐ
τῆ
ς
κα
<lb n="17" type="worddiv" />
ταλείψει
καὶ
<expan>
<abbr>
Μᾶρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
κος
</supplied>
</expan>
<expan>
<abbr>
Αὐρ
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
ήλιος
</supplied>
</expan>
Διο
<lb n="18" type="worddiv" />
γέ
νη
ς
<num value="3" >
γ
</num>
τοῦ
Καλλίου
τοῦ
<lb n="19" />
Διογένους
τοῦ
Με
νίππου
<lb n="20" />
τοῦ
Ζήνωνος
Ὑψικλ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ους
</supplied>
<supplied reason="lost" >
</supplied>
<lb n="21" />
υἱὸς
αὐτῆς
καὶ
αὐτὸ
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
ὢν
</supplied>
<lb n="22" />
τοῦ
πρώτου
ἀξιώμ
<supplied reason="lost" >
ατος
</supplied>
<lb n="23" />
ἐκτετελεκὼς
π
<supplied reason="lost" >
άσας
</supplied>
<lb n="24" />
ἀρχάς
<supplied reason="lost" >
τ
</supplied>
ε
καὶ
λιτουργί
<supplied reason="lost" >
ας
</supplied>
<supplied reason="lost" >
καὶ
</supplied>
<lb n="25" />
ἀργυροτα
με
ίαν
τῷ
δ
<unclear reason="damage" >
</unclear>
<supplied reason="lost" >
μῳ
</supplied>
<supplied reason="lost" >
φι
</supplied>
<lb n="26" type="worddiv" />
λο
τε
ίμ
<unclear reason="damage" >
ω
</unclear>
ς
διακείμενο
<supplied reason="lost" >
ς
</supplied>
<supplied reason="lost" >
πρὸς
</supplied>
<lb n="27" />
τὴν
ἱερωτά
την
βουλ
ὴν
<unclear reason="damage" >
π
</unclear>
<supplied reason="lost" >
αρέ
</supplied>
<lb n="28" type="worddiv" />
ταξε
καὶ
ἀνέθηκε
καὶ
α
<supplied reason="lost" cert="low" >
ὐτὸς
</supplied>
<lb n="29" />
ἀργυρίου
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
<num value="1500" >
αφ
</num>
κατὰ
τὰ
<supplied reason="lost" >
δό
</supplied>
<lb n="30" type="worddiv" />
<unclear reason="damage" >
ξ
</unclear>
αντα
τῇ
βουλῇ
πρ
<supplied reason="lost" cert="low" >
ότερον
</supplied>
<lb n="31" />
πλὴν
ὑπά
<unclear reason="damage" >
ρ
</unclear>
χειν
τὴν
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<lb n="32" />
γνώ
μην
ἣν
Μύρτον
<supplied reason="lost" >
διε
</supplied>
<lb n="33" type="worddiv" />
τάξατο
δεδόσθαι
καθ'
ἕκα
<lb n="34" type="worddiv" />
στον
ἔτος
<g type="scroll" />
μη
νὸς
<num value="6" >
<unclear reason="damage" >
Ϛ
</unclear>
</num>
<num value="12" >
ιβ
</num>
<lb n="35" />
καὶ
μη
νὸς
<num value="9" >
θ
</num>
<num value="18" >
ιη
</num>
<g type="scroll" />
</ab>

Apparatus

l. 1, ΠΑΙΣ Sherard; ΤΑΙΣ Deering

l. 6, ΠΡΟΤ Sherard, ΠΡΩΤ Deering

l. 9, ΛΙΤ Sherard; ΛΕΙΤ Deering

l. 12, ΙΕΡΟ Sherard

l. 14, ΕΝΕΝ Sherard

l. 15, ΒΦΜΕ Sherard; βφμε [ἣ] cj. Boeckh. ΒΦΜΤ Deering

l. 17, ΛΕΙΠΣΑΙ S; ΛΕΙΠΤΑΙ transcribed by Mueller, whence λείπεται Boeckh; ΛΕΙΨΕΙ Deering

l. 23, At end Η Sherard; ἤ[δη πάσας] cj. Boeckh; Π Deering

From here on Deering saw more than Sherard at the ends of the lines

l. 24, ΣΕΚΑΙΛΙΤΟΥ . Γ Sherard

l. 25, ΔΕ Sherard ΔΗ Deering

l. 26, ΜΟΣ Sherard ΜΩΣ Deering

l. 27, ΙΕΡΟ Sherard, ΙΕΡΩ Deering

l. 28, ΘΗΚΗ Sherard, ΘΗΚΕ Deering

l. 32, ΓΝΩΜΗ Sherard; ΝΟΜΗΝ Deering

l. 30, ΖΑΝΤΑ Sherard, ΞΑΝΤΑ Deering

l. 31, ΑΙΧΕΙΝ Sherard; ΑΡΧΕΙΝ Sherard

l. 33, ΔΕΔ Sherard, ΔΙΔ Deering

l. 34, ΤΙΒ Sherard, whence Τιβ(ερίου) Boeckh, ι´ ιβ´ Robert; ςιβ Deering

l. 35, ΘΙΗ, whence θ´ ιη´ Robert

Translation:
No translation yet (2007).

Commentary:

In line 34 Sherard read ΤΙΒ, which Boeckh interpreted as a reference to a month named for Tiberius. Robert, Rev. de Phil. 1930, 25-6 (= OMS II, 1125-6), saw that the letters must in fact be numerals, giving the number of the month, and of the day; he conjectured that the T was a misreading of iota. From Deering's copy it is clear that the letter which Sherard read as T was a capital stigma. Distributions in the sixth and ninth months would be better spaced than in the tenth and ninth.

Photographs:
none.

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)