Description:
A white marble sarcophagus, with two busts above the inscribed panel, now in fragments.
Text:
Inscribed on the front face, within a simple moulding; lines 10-11 are on the lower moulding.
Letters:
0.02-0.025. Ligatures: ΜΝ l.2; ΝΜΝΗΜ l.3; ΤΗΝ l.4, 6; ΜΗ l.5, 7 (twice), 8; HN l.6, 8 (twice); NK l.7; ΗΓ l.8; ΗΡ l.8, 9; ΤΗ l.8; NN l.9
Date:
First to fourth centuries A.D. (lettering)
Findspot:
Stray: no indication.
Original Location:
Unknown necropolis
Last recorded location:
Museum (fragments)
History of discovery:
Recorded in 1705 by Picenini (10102.21), whence Sherard (10101, 33); by Wood in 1750 (lines 1-9; vol. 15, 45); by Fellows, no. 41; perhaps by Bailie. K& R found 2 fragments, A. Wilhelm saw a fragment in Smyrna. At least 15 fragments found again by the NYU expedition, including 70.238, 70.312, 70.338, 71.98, 71.102, 71.103; 72.257 (several fragments).
Bibliography:
Published by Boeckh, from Sherard, CIG 2824; by Fellows, no 41, whence CIG p.1115; by Cormack, Notes 15 and fig. 8; from these McCabe PHI Aphrodisias 407
Text constituted from:
Publications; Preliminary transcription (Reynolds). This edition Roueché and Bodard (2007).
1 πλάτας ἐστιν Ἀδράστου τοῦ Γλύκωνος τοῦ Γλύκωνος τοῦ Λέοντος τοῦ
2 Ἑκατόμνονος Πολυχρονίου ντινα πλάτα̣ν συνεχώρησεν αὐτῷ Πολυχρονία Καλλικράτου
3 εἰς ὃν πλάταν κατεσκεύασεν μνημεῖον τὸ ἐπικείμενον τῷ πλάτᾳ σορόν τε καὶ ἰσώστας τὰς ἐν αὐτῷ
4 καὶ τὰ λυπὰ τὰ ἐν αὐτῷ εἰς ἣ̣ν σορὸν ἔθαψα Βαρίλλα<ν> τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα βούλομαι δὲ κα αὐτὸς
5 ἐν τῇ σορῷ τεθῆναι ἕτερον δὲ μηδένα ἐν δὲ τῇ ἰσώστῃ τῇ πρώτῃ ὑποκειμένῃ σορῷ ἐνταφῆναι
6 βούλομαι τὴν γυναῖκά μου καὶ Πολυχρόνιον τὸν υἱόν μου ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἰσώστῃ τεθῆναι βούλομαι
7 Τατιανὸν καὶ Ἄδραστον τὰ τέκνα μου ἕτερον δὲ μήδε ἐν τῷ σορῷ μήδε ἐν ταῖς ἰσώσταις
8 τεθῆναι εἰ δὲ τὸν ὕσπληγα οἱ κληρονόμοι μου μετὰ τὸ ἐντεθῆναί με ἐν τῇ σορῷ μὴ ἀσφαλίσωνται
9 ἔστω μου κληρονόμος ἡ θεὰ Ἀφροδείτη τοῦτο δὲ ἐκδικήσουσιν οἱ κατὰ καιρὸν νεωπυοὶ ἐπὶ αὐτοῦ
10 ἔστωσαν ὑπεύ̣θυ̣νοι [?ἐὰν δέ ]τις Λ̣Λ̣Ι̣Λ̣[·]Ι̣ΑΥ[·] Α διατετάγμαι ἕτερόν ΤΙΙΙ θά[ψ]ει ἔστω ἐπάρατος καὶ
11 προσαποτεισάτω τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ (δηνάρια) η ὧν τὸ τρίτ[ον μέρος] ἔστω τοῦ ἐκδικήσαντος
1ΟΠΛΑΤΑΣΕΣΤΙΝΑΔΡΑΣΤΟΥΤΟΥΓΛΥΚΩΝΟΣΤΟΥΓΛΥΚΩΝΟΣΤΟΥΛΕΟΝΤΟΣΤΟΥ
2ΕΚΑΤΟΜΝΟΝΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥΟΝΤΙΝΑΠΛΑΤ·ΝΣΥΝΕΧΩΡΗΣΕΝΑΥΤΩΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥ
3ΕΙΣΟΝΠΛΑΤΑΝΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝΜΝΗΜΕΙΟΝΤΟΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΝΤΩΠΛΑΤΑΣΟΡΟΝΤΕΚΑΙΙΣΩΣΤΑΣΤΑΣΕΝΑΥΤΩ
4ΚΑΙΤΑΛΥΠΑΤΑΕΝΑΥΤΩΕΙΣ·ΝΣΟΡΟΝΕΘΑΨΑΒΑΡΙΛΛΑΤΗΝΕΜΑΥΤΟΥΓΥΝΑΙΚΑΒΟΥΛΟΜΑΙΔΕΚΑΙΑΥΤΟΣ
5ΕΝΤΗΣΟΡΩΤΕΘΗΝΑΙΕΤΕΡΟΝΔΕΜΗΔΕΝΑΕΝΔΕΤΗΙΣΩΣΤΗΤΗΠΡΩΤΗΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣΟΡΩΕΝΤΑΦΗΝΑΙ
6ΒΟΥΛΟΜΑΙΤΗΝΓΥΝΑΙΚΑΜΟΥΚΑΙΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝΤΟΝΥΙΟΝΜΟΥΕΝΔΕΤΗΕΤΕΡΑΙΣΩΣΤΗΤΕΘΗΝΑΙΒΟΥΛΟΜΑΙ
7ΤΑΤΙΑΝΟΝΚΑΙΑΔΡΑΣΤΟΝΤΑΤΕΚΝΑΜΟΥΕΤΕΡΟΝΔΕΜΗΔΕΕΝΤΩΣΟΡΩΜΗΔΕΕΝΤΑΙΣΙΣΩΣΤΑΙΣ
8ΤΕΘΗΝΑΙΕΙΔΕΤΟΝΥΣΠΛΗΓΑΟΙΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙΜΟΥΜΕΤΑΤΟΕΝΤΕΘΗΝΑΙΜΕΕΝΤΗΣΟΡΩΜΗΑΣΦΑΛΙΣΩΝΤΑΙ
9ΕΣΤΩΜΟΥΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣΗΘΕΑΑΦΡΟΔΕΙΤΗΤΟΥΤΟΔΕΕΚΔΙΚΗΣΟΥΣΙΝΟΙΚΑΤΑΚΑΙΡΟΝΝΕΩΠΥΟΙΕΠΙΑΥΤΟΥ
10ΕΣΤΩΣΑΝΥΠΕ·Θ·ΝΟΙ[·····]ΤΙΣ····[·]·ΑΥ[·]ΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΑΙΕΤΕΡΟΝΤΙΙΙΘΑ[·]ΕΙΕΣΤΩΕΠΑΡΑΤΟΣΚΑΙ
11ΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΣΑΤΩΤΩΙΕΡΩΤΑΤΩΤΑΜΕΙΩ denarius ΗΩΝΤΟΤΡΙΤ[·······]ΕΣΤΩΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣ
<ab>
<lb n="1" />
πλ
άτας
ἐσ
τιν
Ἀδράστο
υ
τοῦ
Γλύκων
ος
τοῦ
Γλύκ
ωνος
τοῦ
Λέοντος
τ
οῦ
<lb n="2" />
Ἑκ
ατόμνονο
ς
Πολυχρονίου
ντινα
πλάτ
<unclear reason="damage" >
α
</unclear>
ν
συνεχώρη
σεν
αὐτῷ
Πολυχρονία
Καλλικράτου
<lb n="3" />
εἰ
ς
ὃν
πλάτ
αν
κατ
εσκεύασεν
μν
ημεῖον
τὸ
ἐπικείμενον
τῷ
πλάτᾳ
σορόν
τε
καὶ
ἰσώστας
τὰς
ἐν
αὐτῷ
<lb n="4" />
καὶ
τὰ
λυπὰ
τὰ
ἐν
αὐ
τῷ
εἰς
<unclear reason="damage" >
</unclear>
ν
σ
ορὸν
ἔθαψα
Βαρίλλα
<supplied reason="omitted" >
ν
</supplied>
τὴν
ἐμαυ
τοῦ
γυναῖκα
β
ούλομαι
δὲ
κα
αὐτὸς
<lb n="5" />
ἐν
τῇ
σορῷ
τεθῆναι
τερον
δὲ
μ
ηδένα
ἐν
δὲ
τῇ
ἰσώστῃ
τῇ
πρώ
τῃ
ὑποκειμέν
σορῷ
ἐνταφῆναι
<lb n="6" />
βούλομαι
τὴ
ν
γυναῖκά
μου
καὶ
Πο
λυχρόνιον
τὸν
υἱόν
μου
ἐν
δὲ
τῇ
ἑτέρᾳ
ἰσώ
στῃ
τεθῆναι
βούλομαι
<lb n="7" />
Τατιανὸν
κ
αὶ
Ἄδραστον
τὰ
τέκνα
μου
ἕτ
ερον
δὲ
μήδ
ε
ἐν
τῷ
σορῷ
μήδε
ἐν
ταῖς
ἰσώσταις
<lb n="8" />
τεθῆ
ναι
εἰ
δὲ
τὸν
ὕσπληγα
οἱ
κληρονόμ
οι
μου
μετὰ
τὸ
ἐντεθῆναί
με
ἐν
τῇ
σορῷ
μὴ
ἀσφαλίσωνται
<lb n="9" />
ἔστ
ω
μου
κληρονόμος
θεὰ
Ἀφροδείτη
τοῦ
το
δὲ
ἐκδικήσουσιν
οἱ
κατὰ
καιρὸν
νεωπυοὶ
ἐπὶ
αὐτοῦ
<lb n="10" />
ἔστωσαν
ὑπε
<unclear reason="damage" >
</unclear>
θ
<unclear reason="damage" >
υ
</unclear>
νοι
<supplied reason="lost" cert="low" >
ἐὰν
</supplied>
<supplied reason="lost" >
δέ
</supplied>
τις
<unclear reason="damage" >
ΛΛΙΛ
</unclear>
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<unclear reason="damage" >
Ι
</unclear>
ΑΥ
<gap reason="lost" extent="1" unit="character" />
<orig n="unresolved" >
α
</orig>
διατετάγμαι
ἕτερόν
<orig n="unresolved" >
τιιι
</orig>
θά
<supplied reason="lost" >
ψ
</supplied>
ει
ἔστω
ἐπάρατος
καὶ
<lb n="11" />
προσαποτεισάτω
τῷ
ἱερωτάτῳ
ταμείῳ
<expan>
<abbr>
<orig >
<g type="denarius" />
</orig>
</abbr>
<supplied reason="abbreviation" >
δηνάρια
</supplied>
</expan>
η
ὧν
τὸ
τρίτ
<supplied reason="lost" >
ον
</supplied>
<supplied reason="lost" >
μέρος
</supplied>
ἔστω
τοῦ
ἐκδικήσαντος
</ab>

Apparatus

Letters seen by us have been indicated.

ll. 2, 3: ΠΛΑΤΟΝ S., W.

l. 3, ΤΑΣ S, ΤΑΣΤΑΣ W

l. 4, ΕΙΣΙΝ S., ΕΙΣΕΝ W.; ΛΛΑΤΗΝ S, W;

l. 5, After μηδένα ΕΝΤΗ S., ΕΝΔΕΤΗ W.

l. 6, ΥΙΟΝ S, ΥΟΝ W

l. 8, ΟΝΤΑΙ S., ΩΝΤΑΙ W.l. 9, ΝΕΩΠΥΙΟΟΙΕΠΙ S. ΝΕΩΠΥΟΙΕΠΙ W.

ll. 10 and 11 not copied by Wood

l. 10, ΥΠΕΥΘΙΝΟΙ . ΙΣ.ΑΤΑΑΔΙΑΤΕΤΑΡΝΑΙ . ΕΤΕΒΟΝΤΙΙΟΗ . ΒΗ .ΣΤΩ Sherard

l. 11, ΗΩΗΝΤΟΤΡΙΣΤΩΤΟΥΕΚΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣ Sherard

Translation:
No translation yet (2007).
Commentary:
No commentary yet (2007).

Photographs:

Assembled fragments (1978)
 Assembled fragments (1978)
Assembled fragments, showing sculpture (1978)
 Assembled fragments, showing sculpture (1978)
Further fragment, lines 5-8 (1977)
 Further fragment, lines  5-8 (1977)
Scu;pture fragment, with l.1 (1977)
 Scu;pture fragment, with l.1 (1977)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 5 to validate this file.)