Ἀβέλκιος
Ἀβελκίου 91.22
Ἀγαθεῖνος
Τιβερίου Κλαυδίου Ἀττάλου Ἀγαθείνου 1186.i.6
Ἀγαθός
Ἀ γαθοῦ 369.3
Ἀθηναγόραν Ἀγαθὸν Τίτου Σαλλουστίου Τίτου Φλαβίου Ἀθηναγόρ[ου] 1040.iii.3
Τίτος Φλάβιος Ἀθηναγόρας Ἀγαθὸς 1198.7
Φλαβίου Ἀθηναγόρου Ἀγα θοῦ 1040.i.14
[Φ]λ(?αβίου) Ἀθηναγόρου Ἀγαθοῦ 1192.2
Ἀγέλαος
Ἀγελάου 68.i.3
Ἀγελάου 1803.2
Ἀγελάου τοῦ Με[νε]σθέως 1497.6
Μ(άρκου) Ἀντωνίου Ἀγελάου 1538.10
Ἀδόλιος
Ἀδόλιος ἰσικιάριος 701.b.51
Ἄδραστος
Ἀδράσστου 1313.7
Ἄδραστον 1462.7
Ἄδραστον Ἀδράστου 666.5
Ἄδραστον Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 1018.4
[Ἄδραστον] [Νεικο]τείμ[ου τοῦ] [Ἀρτεμιδώρ]ρου τ[οῦ] [ Ζήνωνος Ἱέρα]κος 1019.1
Ἄδραστος 1390.3
Ἄδραστος 1569.1
Ἄδραστος 1891.7
Ἄδραστος Ἀδράστου τοῦ [Ἀ]πολλωνίου [τ]οῦ Ἀνδρῶνος [ Ἀ]ττάλου 1300.9
Ἄδραστος Ἀπο[λλωνί]ου τοῦ Ὑψ[ικλέο]υς τοῦ Μενάνδρου τοῦ Ζήνωνος 1257.3
[Ἄ]δραστος Διονυσίου 1855.iii.1
Ἄδραστος Νεικοτείμου 1049.20
Ἀδράστου 32.i.7
Ἀδ[?ράστου] 453.3
[?Ἀδρά]στου 503.b.i.3
Ἀδράστου 666.5
Ἀδράστου 749.1
Ἀδράστου 877.4
Ἀδράστου 915.3
Ἀδράστου 1126.1
Ἀδρ[άστο]υ 1154.9
Ἀδράστου 1226.11
Ἀδράστου 1227.9
Ἀδράστου 1276.13
Ἀδράστου 1452.ii.2
[Ἀδράστου] 1454.13
Ἀδράστου 1463.2
Ἀδράστου 1498.3
Ἀδράστου 1528.2
Ἀδράστου 1537.7
Ἀδράστου 1569.3
Ἀδράστου 1622.ii.27
Ἀδράστου 1640.6
Ἀδράστου 1642.18
[Ἀδ]ράστου 1767.i.3
Ἀδράστου 1855.iii.4
Ἀδράστου 1855.iii.6
Ἀδράστου Ἱέρακος 1447.a.23
Ἀδράστου Μόλωνος Μύων[ος] [Ἀδ]ράστου 1767.i.3
Ἀδράστου Σαλβίου 1506.2
[Ἀ]δράστου τῆς Ζήνωνος 1552.6
[Ἀδράσ]του τ[οῦ] [Ἀδράστου] 1454.12
Ἀδράστου τοῦ Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου 1533.8
Ἀ [···] [δ] ράστο υ τοῦ Ἀ λε [···] ξάνδρο υ [···] τοῦ [···] [···] [φύ] σει [···] δ [···] ὲ Κρατέρου τοῦ Καλλικ[ράτους] 1598.3
Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου 1257.7
Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου 1481.a.10
Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου 1533.8
Ἀδράστου τοῦ [Ἀ]πολλωνίου [τ]οῦ Ἀνδρῶνος [ Ἀ]ττάλου 1300.10
Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ [Δ]ημητρίου 1444.i.a.3
Ἀδράστου τοῦ Ἀρτεμιδώρου 1766.4
Ἀδράστου τοῦ Γλύκωνος τοῦ Γλύκωνος τοῦ Λέοντος τοῦ Ἑκατόμνονος Πολυχρονίου 1462.1
Ἀδράστου τοῦ Διονυσίου 1133.ii.1
Ἀδράστου τοῦ Διονυσίου Δινομάχου 1110.ii.1
Ἀδράστου [ τ]οῦ [Δι]ονυσίου [ ] [?Δινομάχου] 1110.iv.1
[Ἀδ]ράστο[υ] τοῦ Διονυ[σ]ίου το[ῦ] Δινο[μ]άχου 1110.i.1
Ἀδράστου τοῦ Διονυ[σίου] [τ]οῦ Δινομά[χου] 1110.iii.1
Ἀδράστου τοῦ Διονυσ[ίου] τοῦ Περίτου 1767.i.2
Ἀδράστου τοῦ Διονυσ[ίο]υ τοῦ Περίτου 1767.ii.20
Ἀδράστου τοῦ Καλλίππου τοῦ Πολυδεύκους 1597.2
Ἀδράστου τοῦ Μενάνδρου τοῦ Μαρσύου τοῦ Ἑρμογένου 1086.4
Ἀδρά<σ>του τοῦ Μόλωνος 1121.5
Ἀδράστου τοῦ Μόλωνος 1122.6
Ἀδράστου τοῦ Μόλω<ν>ος 1123.6
Ἀδράστου τοῦ Μόλωνος 1767.ii.21
Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδόρου τοῦ Ζήνω νος Ἱέρακος 1049.12
[Ἀδράσ]του τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου το[ῦ] [Ζήνωνος] 1622.i.7
Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 565.1
Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 570.1
Ἀ[δ]ράστου [τοῦ] [Νεικ]οτίμου τοῦ Ἀ[ρτεμιδ]ώρου τοῦ Ζήνω[νος] 1509.1
Ἀδράστου τοῦ Νικοτίμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος 1642.19
Ἀδράστ[ου] [τοῦ] [Νι]κοτίμου τοῦ Ἀρτεμιδώ[ρου] τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 1509.7
Ἀδράστου τ[οῦ] [Νι]κοτίμου [τ]οῦ Ἀρτεμιδώρου το[ῦ] [Ζ]ήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστος 1509.6
Ἀδράστου τ[οῦ] [Νι]κοτίμου [τ]οῦ Ἀρτεμιδώρου το[ῦ] [Ζ]ήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστος 1509.8
[?Ἀδρά]στου τοῦ [···] ου Ἀρτε[···] 1113.2
Ἀδράστου τοῦ Περείτου Γρύπου 555.a.6
Ἄτταλον Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστον 565.1
Ἄτταλον Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστον 570.1
[Ἄτταλος] Ἀ[δ]ράστου [τοῦ] [Νεικ]οτίμου τοῦ Ἀ[ρτεμιδ]ώρου τοῦ Ζήνω[νος] [Ἱέ]ρακος Ἄδραστος 1509.4
Ἄτταλος Ἀδράστ[ου] [τοῦ] [Νι]κοτίμου τοῦ Ἀρτεμιδώ[ρου] τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος [Ἄ]δραστος 1509.10
Ἄτταλος Ἀδράστου τοῦ Νικοτίμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστος 1642.20
Ἀττάλου Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου 1617.14
Ἀττάλου τοῦ Ἀδράστου 1609.3
Αὐρ(ήλιος) Ἐ [···] λ [···] πὶς [···] Ἀδράστου 1629.i.2
[ Αὐρ(ήλιος) Καρ]μίνιος Ἄδραστος ὁ γενάμενος υἱὸς τοῦ Ζ[ωσίμου] 1333.4
Γάϊον Ἰούλιον Ἀδράστου 1783.4
Κλαυδίου Ἀδράστου 651.13
[Κλαυδί]ου Ἀδράστου 651.28
Λεοντέως τοῦ Ἀδ[ράσ] 353.7
Μάρκου Αὐρηλείου Ἀδράστου τοῦ Δειομήδους τρὶς τοῦ Ἀρτεμειδώρου 1354.4
Τίτου Αἰλίου Ἀδράστου 679.10
Ὑψικλέους τοῦ Ἀδράστου Ἱέρακος 1449.14
Ἀέτιος
Μενίππου Ἀετίου 1036.30
Οὐλ(πίου) Κλ(αυδίου) Αὐρ(ηλίου) Μενίππου Ἀετ ί [···] ου 1036.25
Ἀθανάσιος
Ἀθανάσιος 163.a.1
Ἀθανάσιος 163.b.1
Ἀθα[?νάσιος] 171.a.4
Ἀθηναγόρας
[Ἀθη]ναγόραν 1902.ii.4
Ἀθηναγόραν Ἀγαθὸν Τίτου Σαλλουστίου Τίτου Φλαβίου Ἀθηναγόρ[ου] 1040.iii.3
Ἀθηναγόραν Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1010.ii.3
Ἀθηναγόρας 1450.b.7
Ἀθηναγόρας τέκτω(ν) 701.b.60
Ἀθηναγόρου 676.2
Ἀθηναγ(όρου) 701.b.56
Ἀθηναγόρου 873.24
Ἀθηναγόρου 1001.3
Ἀθηναγόρου 1010.ii.3
Ἀθηναγ[όρου] 1010.iii.3
Ἀθηναγόρου 1077.3
Ἀθηναγόρου 1420.3
Ἀθηναγόρου 1450.b.5
Ἀθηναγόρου 1848.1
Ἀθηνα[γόρο]υ τετράκι τοῦ Μ[ε]νάνδρου 1508.4
[Ἀθην]αγόρο[υ] [τ]οῦ Ἀθηναγ[όρου] 1010.iii.2
Ἀθη[ναγόρ]ου τοῦ Ἀθηνα[γόρο]υ τετράκι τοῦ Μ[ε]νάνδρου 1508.3
Ἀθηναγόρου τοῦ Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1121.1
Ἀθηναγόρου τοῦ Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1122.1
Ἀθηναγόρου τοῦ Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1123.1
[Ἀ]θηναγόρου τοῦ Ἀν[···]ρέου 1057.1
[Ἀθην]αγόρου τοῦ Εὐ[μάχου] 1012.8
Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1121.2
Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1122.2
Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐμάχου 1123.2
Ἀθηνα[γόρου] τοῦ Εὐμάχου [τ]οῦ Διογένους 1899.5
Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐπολέμου 1450.b.3
[Ἀθηναγ] όρου [···] τοῦ [···] Μενίππ [···] [ου] 1114.i.1
Ἀθηναγόρου τοῦ Μεν[ίππ]ου 1114.ii.1
Ἀθηναγόρου τοῦ Μηνοδότου Κασταίου 1525.2
Ἀντώνιος Ἀθη [···] ν [αγόρας] 1510.2
Καρ. Ἀθηναγόρου 1782.9
Καρ. Ἀθηναγόρου 1782.15
Καρ(μινίου) Ἀθηναγόρου 1769.9
Καρμινίων Ἀθηναγόρου 1769.10
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐδάμου τρὶς τοῦ Φίλωνος 1450.b.2
Μᾶρ. Φλ. Καρμ. Ἀθηναγόραν Λειουιανόν 1782.2
Σεβασ[το]ῦ υἱὸν Ἀθ[ην]αγόραν 1040.ii.7
[ Τίτον ] [ Φλάβιον Σαλ]λούστιον Ἀθη[ναγόραν] 916.2
Τίτος Φλάβιος Ἀθηναγόρας Ἀγαθὸς 1198.6
[ Τίτου ] [ Φλαβίου Ἀ]θηναγόρου 916.2
Τίτου Φλαβίου Ἀθηναγόρ[ου] 1040.iii.5
Τίτου Φλαβίου Ἀθηναγόρου Κλαυδιανοῦ 1040.iii.8
Φλάβιον Καρμίνιον Ἀθηναγόραν 858.2
Φλαβίου Ἀθηναγόρου 1040.i.10
Φλ[αβί]ου Ἀθηνα[γ]όρου 1040.ii.4
Φλ(αβίου) Ἀθηναγόρου 1769.7
Φλαβίου Ἀθηναγόρου 1902.i.6
Φλ[αβίου Ἀθη]ναγόρου 1902.ii.2
Φλαβίου Ἀθηναγόρου Ἀγα θοῦ 1040.i.13
[Φ]λ(?αβίου) Ἀθηναγόρου Ἀγαθοῦ 1192.1
Φλαβίου Ἀθηναγόρου Ἀγαθοῦ 1902.i.8
Ἀθήνεος
Φλ(άβιος) Ἀθήνεος 62.8
Ἀθῆνιος
Ἀθηνίων Αἰλιανοῦ 701.b.42
Αἰλία
Αἰλία Ἀντωνία Νείκη 1570.2
Αἰλία Λακινιλλα 912.19
Αἰλία Στατειλία Στρατονείκη 1203.1
Αἰλία Χαιρέου θυγάτηρ Τατία Παυλεῖ ν α 1526.3
Αἰλιανή
Φλαβίας Ἀτταλίδος Αἰλιανῆς 1198.3
Αἰλιανός
Αἰλιανὸς 701.b.30
Αἰλια [···] ν ὸς 1551.8
Αἰλιανὸς Αἰλια(νοῦ) 701.b.29
Αἰλιανοῦ 193.1
Αἰλια(νοῦ) 701.b.29
Αἰλιανοῦ 701.b.42
Αἰλιανοῦ 729.9
Αἴλιος
Αἴλιον Αὐρήλιον Αμμιανὸν Παυλεῖνον υἱὸν Αιλίου Αὐρηλίου Παπίου Τατιανοῦ 1785.6
Αἴλιον Αὐρήλιον [ ] [ Μένανδρον ] 691.ii.b.3
Αἴλιον Κλ(αύδιον) [···] [Ἀ]γ̣αθημέρου 1025.3
Αἴλιος 1091.1
Αἴλιος Αὐρήλιος Μένανδρος 691.i.a.9
Αἴλιος Ἐπαφρόδειτο[ς] 1527.8
Αἴλιος Ἡλιόδωρος 1634.3
Α[ἴ]λιος Καλλικράτης 521.8
Αἰλίου ΑΙ [···] 686.23
Αἰλ(ίου) Αὐρ(ηλίου) Παπίου Τατιανοῦ 1784.28
Αἰλίου Κλαυδίου Διογένους 688.iii.72
Αἰλίου Κλαυδίου Φιλήτου 1470.1
Αἰλίων Ἀμμίας 1461.2
Μ. Αἴλ(ιον) Αὐρ(ήλιον) Ἀμμιανοῦ τοῦ Παπίου τοῦ Παπίου τοῦ Μαρίωνος τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀντιόχου Γλύκωνος 1784.4
Μᾶρκος Αἴ[?λιος] 657.5
Μάρκου Αὐρηλίου Αἰλίου Ἀντωνίου Βενουσείνου Διογένους τοῦ Σολωνος 74.26
[ Πόπλιον Αἴλιον ] [Ἱ]λαριανὸν 1041
Πόπλιον Αἴλιον Ἱλαριανὸν 1791.1
Πόπλιον Αἴλιον Σεπτίμιον Μάννον 253.1
Πόπλιος Αἴλιος Ἀπολλωνιανὸς 1041.12
Πόπλιος Αἴλιος Ἄττ[αλ]ος 1353.7
[Πόπλιος] Αἴλιος Αὐρήλιος 1566.5
Πό(πλιος) Αἴλ(ιος) Αὐρ(ήλιος) Ἀ[···] 1566.6
Πόπλιος Αἴλιος Κλαύδιος Σμάραγδος [Ἰ]ουλιανὸς 1353.5
Ποπλίου Αἰλίου Ἀπολλωνιανοῦ 1791.4
Ποπλίου Αἰλίου Ἀπολλων[ι]ανοῦ πρειμοπειλαρίου υἱὸν Ποπλίου Αἰλίου Ἱλαριανοῦ 1041.2
Ποπλίου Α[ἰλίου Αὐρηλίὶ] 1566.2
Ποπλίου Αἰλίου Ἱλαριανοῦ 1041.6
Ποπλίου Αἰλίου Ἱλαριανοῦ 1791.9
Ποπλίου Αἰλίου Καλλικράτους 566.2
Τίτος [···] Αἴλιος Ζωτ[ικ]ὸς 1670.1
Τίτου Αἰλίου Ἀδράστου 679.10
Τίτου Αἰ[λίου ···] διανοῦ 366.1
Τίτου Αἰλίου Ἐπαφροδείτου 1527.2
Τ(ίτου) Αἰλ[ί]ου Μ[···] 691.i.a.7
Αἰμίλια
Αἰμιλίας Μελτίνης τῆς Ἀλεξάνδρου 426.1
Αἰμίλιος
Αἰμιλίου Ἀριστέου 1443.1
Αἰμιλίου Ὑψικλέους 1039.8
Αἰμιλίου Ὑψικλέους 1778.15
Αἰνείας
Αἰνείου 759.30
Αἰνείου 856.6
Αἰνείου 1615.4
Αἰνείου 1615.7
Αἰνείου 1770.5
Ἀρτέμωνος Αἰνείου 1615.3
Σεπτιμίου Χάρητος Αἰνείου 1037.3
Αἰνήας
Αἰνήου 1226.7
Αἰνήου 1227.5
Ἀκυλεῖνος
Ἀκυλείνου 1190.2
Κλαυδίου Μενάνδρου Ἀκυλείνου 1672.13
Ἄκυλος
Ἀκύλου 1152.b.3
Ἀλβῖνος
Ἀλβῖνε 83.1.vi.1
Ἀλβῖνε 83.1.viii.4
Ἀλβῖνε 83.1.ix.5
Ἀλβῖνε 83.1.x.2
[Ἀλβῖ]νε 83.1.xvi.3
Ἀλβῖνε 83.1.xvii.1
Ἀλβῖνε 83.1.xx.3
Ἀλβῖνον 82.2
Ἀλβῖνος 83.1.xiii.1
Ἀλβῖνος 83.1.xv.1
Ἀλένξανδρος
Ἀλένξανδρος Ζήνωνος 1603.3
Ἀλέξανδρος
Ἀλεξάνδροιο 32.ii.2
Ἀλέξανδρος 191.1
Ἀλέξανδρο[ς] 1229.1
Ἀλέξανδρος 1760.1
Ἀλέξανδρος Ζήνωνος 1723.b.1
Ἀλεξάνδρου 426.1
Ἀλεξάνδρου 1447.a.2
Ἀλεξάνδρου 1501.8
Ἀλεξάνδρου 1511.7
Ἀλεξάνδρου 1511.19
[Ἀ]λεξάνδρου 1706.c.2
Ἀλεξάνδρου Ἀπολλωνίδου 1013.5
Ἀ λε [···] ξάνδρο υ [···] τοῦ [···] [···] 1598.3
Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀδράστου Σαλβίου 1506.2
Ἀλεξάνδρου τοῦ Κρόκου 1351.3
Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἑκαταίου τοῦ Διονυσίου τοῦ Ζήνωνος τρὶς τοῦ Ἑκαταίο<υ> Χάρμου 1447.a.1
Ἀλλέξανδρος
Ἀλλέξανδρος 701.b.50
Ἀμαζόνιος
Ἀμαζονίου 701.b.61
Ἀμαζονίς
Αὐρηλία Ἀμαζονὶς 1042.19
Ἀμάντιος
Ἀμάντιος Χαρίνου 701.b.12
Ἀμάχιος
Ἀμαχίου 701.a.i.18
Ἀμιάς
Ἀμιὰς Διονυσίου φύσι δὲ Ἀδρά<σ>του τοῦ Μόλωνος Ὀλυνπιὰς 1121.4
Ἀμιὰς Διονυσίου φύσι δὲ Ἀδράστου τοῦ Μόλω<ν>ος Ὀλυ<ν>πιὰς 1123.5
Ἀμμία
Αἰλίων Ἀμμίας 1461.2
[Ἀ]μμία 306.1
Ἀμμία 1619.4
Ἀμμία 1670.2
Ἀμμία 1672.2
Ἀμμία Ἀριστείδου τοῦ Ζήνωνος 1551.2
Ἀμ [···] μία Ἑρμογένους τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Δημητρίου 1856.14
Ἀμμίας 1257.9
Ἀμμίας 1619.2
Ἀμμίας 1747.2
[Ἀμ]μίας τῆς [ Ἀριστοκλέους ] τοῦ Ἀρτεμι[δ]ώρο[υ] 1007.13
Αὐρηλία Ἀμμία 1690.3
Αὐρ(ηλία) Ἀμμία 1800.16
Αὐρηλία Ἀμμία Ζη νωνος δ τοῦ Χρυσίπ που 1780.18
Αὐρηλίας Ἀμμίας 875.1
Αὐρηλίας Ἀμμίας 1434.2
[Οὐλ]πίας Ἀμμίας 1599.7
Ἀμμιανός
Ἀμμιανὸς χιλᾶς 701.b.29
Ἀμμιανοῦ τοῦ Παπίου γ [···] τοῦ Μαρίωνος Παπίου 1308.15
Μ. Αἴλ(ιον) Αὐρ(ήλιον) Ἀμμιανοῦ τοῦ Παπίου τοῦ Παπίου τοῦ Μαρίωνος τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀντιόχου Γλύκωνος 1784.4
[Τι]βέριον Κλ[αύδιον] [Ἀ]ντώνιον Δ[?ιογένην] [Ἀ]μμιανὸν υ[ἱὸν ] [Τι]βερίου Κλα[υδίου] [Ἀ]ντωνίου Δο[?μετι ] νοῦ Ἑρμίο[?υ] 1026.4
Ἀμμίας
Ἀμμίαν 1672.4
[Ἀ]μμίαν 1836.4
Ἀμμίαν Ἀττάλου τοῦ Πυθέου 1049.4
Ἀμμίαν Φανίου τοῦ Μύωνος 1851..ii.1
Ἀμμίας 1222.2
Ἀμμίας τ<ῆ>ς Ὑψικλέους τοῦ Ὑψικλέους τοῦ φύσει Ζήνωνος Ὑψικλίδος 1228.2
Αὐρ(ήλιος) Ἀμμίαν Δημέου τοῦ Χρησίμου Μύρτον 1775.2
Νέαιραν Μενεκλέους Ἀμμίαν 1009.i.4
Ἀμπέλιος
Ἀμπελίῳ 38.i.2
[? Φλαβίου ] [ Ἀμπελίου ] 43.1
Φλ(αουίου) Ἀμπελίου 22.ii.2
Ἀμφιανός
Ἀμφιανοῦ 701.b.8
Ἀναστάσιος
Ἀναστάσιος 94.a.1
Ἀν[?αστασίου] 94.c.1
Ἀναστασίου 95.1
Ἀνατόλις
Ἀνατόλι ς [···] 98.1
Ἀνδροκλῆς
Ἀνδροκλέ[ο]υ[ς] 1264.ii.1
Ἀνδρόνεικος
Ἀνδρόνεικον 1672.4
Ἀνδρόνεικος 1189.ii.1
Ἀνδρό[νεικος] 1672.2
Ἀνδρόνεικος Μουσαίου 1186.ii.1
Ἀνδρονείκου 1672.2
Ἀνδρονείκου 1855.iii.7
Ἀνδρονείκου τοῦ [···] 1672.1
Ἀνδρο[ν]είκου τοῦ Παρδαλᾶ τ[οῦ] [?Παπίου] 569.3
Ἀν[δρ]ονείκου τοῦ Π[αρ] δαλᾶ [···] [τοῦ] Παπίου 1021.13
Μᾶρκον Ἀντώνιον Ποπίλλιον Ἀγελάου ἀρχιερέως υἱὸν Ἀνδρόνεικον Φλαβια νόν 68.i.4
Ἀνδρόνικος
Ἀνδρ[ο]νίκου τοῦ Παρδαλᾶ τοῦ [Π]απίου 1021.4
Ἀντώνιος Ἀνδρόνικος 1789.14
Φλ(άβιος) Ἀνδρόνικος 13.2
Ἄνδρων
Ἀνδρῶνος 1314.7
Ἄνδρωνος 1481.a.11
Ἄνδρωνος 1621.3
Ἄνδρωνος 1758.2
Ἄνδρωνος 1852.1
Ἄνδρωνος 1852.10
Ἀνδρῶνος [ Ἀ]ττάλου 1300.12
Ἄτταλος Περείτου τοῦ Δημητρίου Ἄνδρων 1116.1
Ἀνθέμιος
Ἀνθέμιε 36.i.3
Ἀντέρως
Τιβ(ερίου) Κλ(αυδίου) Ἀντέρωτος 1542.2
Ἀντίοχος
Ἀν[τίο]χος 1600.1
Ἀντίοχος 1600.2
Ἀντίοχος 1600.7
Ἀντίοχος 1600.7
Ἀντίοχος βουλευτής 701.b.37
Ἀντι<ό>χου 1600.1
Ἀντιόχου 1784.8
Ἀντιόχου τοῦ Ζήνωνος 1580.7
Ἀντιόχου τοῦ Σωπόλεως 1601.2
Ἀντ(ώνιος) Ἀντίοχος 1510.2
Ἀντ(ωνίου) Ἀντιόχου 1510.1
Κλ (αυδίου) Ἀντιόχου 1196.5
Μάρκου Αὐρηλιου Ἀντιόχου τοῦ εισα [···] 1325.3
Περείτου του τοῦ Ἀντιόχου 502.a.4
Τι (βερίου) Κλ (αυδίου) Κλ (αυδίου) Ἀντιόχου ἀρχιερέως υἵου Ἀντιόχου 1196.7
Ἀντιπάτηρ
Ἀντίπατρος 1250.2
Ἀντίπα τρος 1918.1
Ἀντίπατρος Μήνιδος 1133.i.1
Ἀντιπέος
Ἀντιπέος βουλευτής 701.b.37
Ἀντιπέος Ἑρμήου 701.a.i.24
Ἀντωνεῖνος
Ἀντωνείνου 1471.13
αὐτοκ[ρά]τωρ Κα[ῖσαρ] θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμανικοῦ Σ[αρματ]ικοῦ [υ]ἱός θ<ε>οῦ Εὐσε[β]οῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανο[ῦ] ἔγγονος θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρουα ἀπόγ[ονος] Μᾶρκ[ο]ς Αὐρήλιος Κόμ[μ]οδος Ἀντων[εῖ]νος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστὸς Σαρματικός Γερμανικὸς μέγιστος [Βρε]ταννικ[ός] 516.1
Μ(άρκου) Ἀν(τωνείνου) Ἐπαφροδείτου 1308.18
Ἀντωνία
Αἰλία Ἀντωνία Νείκη 1570.2
Ἀντω[νι]···] 1050.2
Ἀντωνία 1699.3
Ἀντωνία Δαμοκράτεια 1600.1
Ἀντωνία Καλλινιανὴ Χα[?ριδήμου] 1556.1
Ἀντωνίαν Λ(ουκιου) Ἀντωνίου Φλαβιανοῦ θυγατέρα Φλαβιανὴν 1783.24
Ἀντωνίαν Νεικοτείμου θυγατέρα Τατίαν 1498.11
Ἀντωνίαν Νεικοτείμου θυγατέρα Τατίαν 1498.14
Ἀντωνία [···] Φηστα 905.1
Ἰουλία Ἀντωνία 1783.19
Κλ(αυδία) Ἀντω νία 1108.i.2
Κλ(αυδία) Ἀντω νία 1108.ii.2
Κλ(αυδία) Ἀντω νία 1108.iii.2
Κλαυδίαν Ἀντωνίαν Τατιανὴν 1723.a.4
Κλαυδίαν Ἀντωνίαν Τατιανὴν 1793.2
Λουκία Ἀντωνία Αὐρηλία Ἀρίστη Καλλίου 1433.2
Τιβερία Ἰουλία Ἀντωνία Λητωὶς 1791.18
Φλαβία Ἀντωνία Ἀβασκαντεῖνα 1465.6
Ἀντωνῖνος
Ἀντωνῖνος θεοσεβ(ής) 701.a.i.20
Ἀντώνιος
[···] Ἀντώνιο [ν Ἀντίο]χον 905.1
Ἀντ(ώνιον) Καρ(μίνιον) Πο(πίλιον) Ἀγέλαον 685.15
Ἀντώνιον Λυσίμαχον 1498.12
Ἀντώνιον Φλάβ(ιον) Μητροδώρου υἱὸ[ν] Ἀντίοχον 684.1
[Ἀντώ]νιος 378.2
Ἀντώνιος 510.3
Ἀντώνιος Ἀθη [···] ν [αγόρας] 1510.2
Ἀντώνιος Ἀνδρόνικος 1789.13
Ἀντ(ώνιος) Ἀντίοχος 1510.2
Ἀντ (ώνιος) Νεικόμαχος 1034.14
Ἀντ(ώνιος) Πρίσκος 28.ii.1
Ἀντώνιος Τατιανὸς 20.6
Ἀντ(ώνιος) Τατιανὸς 21.ii.3
Ἀντ(ωνίου) Ἀντιόχου 1510.1
Ἀντ(ωνίου) Αὐρ(ηλίου) Εὐ ελπίστου 685.27
Ἀντωνίου Κλαυδίου Νεικομάχου 4.17
Ἀντωνίου Κλαυδίου Νεικομάχου 5.16
Ἀντωνίου Νεικομάχου 4.12
Ἀντωνίου Νεικομάχου 5.13
Ἀντωνίου Πρίσκου 25.9
Ἀντωνίου Πρίσκου 26.8
[ Ἀντωνίου Πρίσκου ] 27.11
Ἀντωνίου Φλαβίου Μητροδώρου 684.21
Αὐρήλιον Ἀντώνιον Νεικόμαχον Βλάστον 1328.5
Αὐρ(ήλιος) Ἀντ(ώνιος) Δημοσθένης 1575.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανὸς Εὐσεβὴς Εὐτυ[χὴς Σεβ]αστός 521.1
Κλ(αυδίου) Ἀντωνίου Ἀττάλου 1536.9
Λούκιον Ἀν τώνιον Ἑρμοῦ υἱ ὸν Καρπιώνα Αὐ [ρ]ηλιανὸν 1875.a.4
Λ(ούκιον) Ἀντ(ώνιον) Κλ(αύδιον) Δομετεῖνον Διογένην 1718.2
[Λ]ο[ύκι]ο[ν] Ἀντώνιον Λουκίου Ἀντωνίου Ζωσᾶ υἱὸν Ζωσᾶν 1045.2
Λουκίου Ἀντ(ωνίου) Ἑρμοῦ υἱοῦ Ἑρμοῦ 1519.a.9
Λουκίου Ἀντωνίου Ζωσᾶ 1045.3
Λ(ουκίου) Ἀν(τωνίου) Κλ(αυδίου) Διογένους Δομετείνου 1510.7
Λ ου [···] κίου Ἀντωνίου Κλαυδίου Δομετε[ί]νου Διογένους 397.2
Λ[ο]υκίου Ἀντωνίου Νεικομάχου [Βλάστου] 378.2
Λ(ουκιου) Ἀντωνίου Φλαβιανοῦ 1783.24
Μᾶρκον Ἀντώνιον Ζήνωνα Οὐλπιανόν 365.2
Μ(ᾶρκον) Ἀντώνιον Νεικόμαχον Βλάστον 1788.7
Μᾶρκον Ἀντώνιον Οὐενίδιον Ἀπελλᾶν 6.13
Μᾶρκον Ἀντώνιον Ποπίλλιον Ἀγελάου ἀρχιερέως υἱὸν Ἀνδρόνεικον Φλαβια νόν 68.i.1
Μ (ᾶρκον) Φλ(άβιον) Ἀντώνιον Λυσίμαχον 1031.1
[Μᾶ]ρκος Ἀν[τώνιος] Ἀπελλᾶς Δομετεῖνος 1642.28
Μᾶρκος Ἀντώνιος Μολο[σσὸς] 1529.1
Μᾶρκος Ἀντώνιος Ποπιλ[λ]ιος Ἀγελάος 1906.2
Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Ἀντ(ώνιος) 1687.1
[? Μ(ᾶρκος) Φλ(άβιος) ] [Ἀντώ]ν(ιος) Λυσίμαχος 1857.1
Μ(άρκου) Ἀντωνίου Ἀγελάου 1538.10
Μ(άρκου) Ἀν τωνίου Ἀπελλᾶ Σεουη ρείνου ἀρχιερέως ὑιοῦ Μ(άρκου) Ἀντωνίου Ὑψικλέ ους 615.3
Μάρκου Ἀντωνίου Ἐπινείκου 1031.11
Μ(άρκου) Ἀντ(ωνίου) Νε[ι]κομάχου Βλάστου 661.14
Μ(άρκου) Ἀντωνίου Ὑψικλέ ους 615.6
Μάρκου Αὐρηλίου Αἰλίου Ἀντωνίου Βενουσείνου Διογένους τοῦ Σολωνος 74.26
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ἀν(τωνίου) Μενεσθέως τοῦ Μενάνδρου 873.25
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ἀντ(ωνίου) Νε[ι]κομά χου Βλάστου 662.11
[Τι]βέριον Κλ[αύδιον] [Ἀ]ντώνιον Δ[?ιογένην] [Ἀ]μμιανὸν υ[ἱὸν ] [Τι]βερίου Κλα[υδίου] [Ἀ]ντωνίου Δο[?μετι ] νοῦ Ἑρμίο[?υ] 1026.3
Τιβέριον Κλ[αύ]διον Ἀντώνιον Τιβερίου Κλαυδίο[υ] Ἀντωνίου Ἀττάλο[υ] 409.3
Τιβερίου Κλαυδίο[υ] Ἀντωνίου Ἀττάλο[υ] 409.5
[Τ]ιβερίου [Κλαυδίου ?Ἀντωνίου Ἀτ]τάλου 1411.4
[Τι]βερίου Κλα[υδίου] [Ἀ]ντωνίου Δο[?μετι ] νοῦ Ἑρμίο[?υ] 1026.6
Τίτος Ἀντώνιος Ἀδράστου υἱὸς Κυρε[ί]να Λυσίμαχος Γρύπος 1498.3
Ἄνυσιος
Ἀνυσιος 701.b.15
Ἀπελλᾶς
Ἀπελλᾶς 1623.16
Ἀπελλᾶς Ἡγεμονέως 701.b.47
Ἀπελλᾶς [Κ]ωβλανος 1084.1
Αὐρήλιοι Ἀπελλᾶς 1534.5
Μᾶρκον Ἀντώνιον Οὐενίδιον Ἀπελλᾶν 6.14
[Μᾶ]ρκος Ἀν[τώνιος] Ἀπελλᾶς Δομετεῖνος 1642.28
Οὔλπιος Ἀπελλᾶς 1548.5
Ἀπελλίων
Ἰακωβ ὁ κὲ Ἀπελλί(ων) 701.b.20
Ἀπολλόδοτος
Γαίου Ἀπολλοδότου 1189.i.2
Ἀπολλωνία
Οὐλπ[ία Ἀπολ]λωνίου πρε[ιμο] πειλαρίου καὶ ἀπὸ στρατοπεδαρχίας θυγατὴρ Ἀπολ λωνία 1199.6
Οὐλπία Ἀπολλων[ί]ου πρειμοπειλαρίου καὶ ἀπο στρατοπεδαρχίας θυγατὴρ Ἀπολ λωνία 1200.5
Ἀπολλωνίδης
Ἀλεξάνδρου Ἀπολλωνίδου 1013.6
Ἀπολλώνιος
Ἀμ [···] μία Ἑρμογένους τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Δημητρίου 1856.14
Ἀπο[?λλώνιος] 341.1
Ἀπολλών[ι]ος 1246.1
Ἀπολλώνιος 1448.3
Ἀπολλώνιος 1448.4
Ἀπολλώνιος 1448.11
Ἀπολλώνιος 1465.8
Ἀπολλώνιο[ς] 1503.i.1
Ἀπο[λλώνιος] 1591.15
Ἀπολλώνιος 1617.4
Ἀπολλώνιος Ἀνδρονείκου 1855.iii.7
[Ἀ]πολλών<ι>ος Ἀρτεμιδώρου 1102.2
Ἀπολλώνιος Ζήνωνος 1603.4
Ἀπολλώνιος Ἱέρακ[ος] 1855.iii.5
Ἀπολλώνιος Ξ[έ]νωνος 1855.ii.8
[Ἀ]πολλώνιος Περικλέους 1855.iii.2
Ἀπολλωνίου 359.1
Απολλ[ωνίου] 361.3
Ἀπολλωνί[ου] 375.5
Ἀπολλωνίου 379.2
Ἀπολλωνίου 379.3
Ἀπολλωνίου 495.1
Ἀπολ λωνίου 1184.2
Ἀπολλωνίου 1196.3
Ἀπολλων[ί]ου 1200.1
Ἀπολλωνίου 1309.13
Ἀπολλωνίου 1312.14
Ἀπολ[λωνίου] 526.1
Ἀπολλωνίου 677.23
Ἀπολλωνίου 682.24
[Ἀπολλ]ωνίου 724.1
Ἀπολλωνίου 746.S.7
Ἀ[πολ]λωνίου 1066.3
Ἀπολλωνίου 1257.7
Ἀπολλω[ν]ίου 1443.2
Ἀπολλωνίου 1457.2
Ἀπολλωνίου 1465.11
Ἀπολλωνίου 1481.a.10
Ἀπολλωνίου 1519.a.8
Ἀπολλωνίου 1531.16
Ἀπολλωνίου 1533.8
Ἀπολλωνίου 1547.2
Ἀπολλωνίου 1583.4
Ἀ[πολ]λωνίου 1591.13
Ἀπολλωνίου 1618.3
Ἀπολλωνίου 1855.ii.10
Ἀπολλωνίου 1855.iii.8
Ἀπολλωνίου γ Πηλέως 1101.7
Ἀπολλωνίου Καλλιμήδους 1029.iii.12
[Ἀπολ]λωνίου Μα[ρκιανοῦ] 686.9
Ἀπολλωνίου Παπίου 1335.b.11
Ἀπολλωνίου Σκοπᾶ 1276.14
[?Ἀπολλω] νίου τοῦ Ἀθηναγόρου 676.1
Ἀπολλωνίου τ[οῦ] [Ἀθην]αγόρου τοῦ Εὐ[μάχου] 1012.8
[Ἀπολ]λωνίου τοῦ Ἀλύπου τοῦ Δε[···] νιος τρὶς τοῦ Ἀπολλωνίου 1618.1
[Ἀ]πολλωνίου [τ]οῦ Ἀνδρῶνος [ Ἀ]ττάλου 1300.11
Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπελλᾶ 571.3
Ἀπολλωνίου [τοῦ] Ἀπολλωνίου τοῦ Ὑψικλέους Πα[πίου] 571.1
Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀρχελάου 1580.12
Ἀπολλωνίου τοῦ Γάμου 1467.3
Ἀπολλωνίου τοῦ [Δ]ημητρίου 1444.i.a.3
Ἀπολλωνίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Λ[··· τοῦ Δημη]τρίου καὶ Διογένης τοῦ Διογένους τοῦ Μενά[νδρου] 1622.i.5
Ἀπολλωνίου τοῦ Μενάνδρου 691.i.a.56
Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθαιος 1451.2
[···] Ἀ [···] πολ λωνίου το[ῦ] [···] Με νεσθέως [···] Πα [···] π [ί]ου 678.12
Ἀπολλωνίου τοῦ Περείτου 527.2
Ἀπολλωνίου τοῦ Περιγένους 1658.5
Ἀπολλωνίου τοῦ Τιμοκλέους 1464.14
Ἀπολ[λωνίου τοῦ ···] τοῦ Εὐνόστου 1628.3
Ἀπολλωνίου τοῦ Ὑψικλέους 571.1
Ἀπολλωνίου τοῦ Ὑψικλ[έους] 1717.2
Ἀπολλωνίου τοῦ Ὑψικλέους 1765.4
Ἀπο[λλωνί]ου τοῦ Ὑψ[ικλέο]υς τοῦ Μενάνδρου τοῦ Ζήνωνος 1257.3
Ἀπολλωνίου τοῦ Χάρητος 1877.2
Ἀπολλωνίου τοῦ Χάρητος [···] Τ ρύφωνος 1630.1
Αὐρ(ηλία) Ἀπφία Ἀπολλωνίου 1449.5
Διογένους τοῦ Ἀπολλωνίου 1029.i.5
Κλαυδίου Ἀπολλωνίου 1798.3
Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου Μαρκιανοῦ 873.9
Μᾶρκο[ν ? Αὐρ(ήλιον) ···] Ἀπολλώνιον (τρὶς) τοῦ Ἀνδρ[ωνος] 1347.3
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἀπολλωνίου 1503.ii.23
Μάρκο[υ Αὐρηλίου] [··· Ἀπολλω]νίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀπολλωνίου 1457.2
Μάρκου Αὐρηλίου Ἀπολλωνίου υἱοῦ Τιβερίου Κλαυδίου Μενεσθέως 1448.1
Μάρκου Αὐ[ρηλί]ου Στατιλίου Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθαιος 1451.2
Οὐλπ[ία Ἀπολ]λωνίου πρε[ιμο] πειλαρίου καὶ ἀπὸ στρατοπεδαρχίας θυγατὴρ Ἀπολ λωνία 1199.1
Περείτας Ἀπολλω[νίο]υ 503.b.i.3
Τιβέριον Κλ[αύδιον ?Ἀπολλώνιον] Αὐρηλιανὸ[ν] 1744.2
[Τι]βέριον Κλ(αύδιον) Ἀπολλώνιον Βερονεικιανὸν Ἀκασσῶνα 682.15
Τι(βέριος) Κλ (αύδιος) Ἀπολλ[ώ]νιος Αὐρηλιανὸς 1245.1
Τιβέριος Κλαύδιος Αὐρήλιος Μουκιανὸς Ἀπολλώνιος Βερονεικιανος 677.9
Τιβερίου Κλαυδίου Ἀπολλωνίου Βερονεικιανοῦ 1776.7
Τιβερίου Κλαυδίου Ἀπολλωνίου Βερονεικιανοῦ Ἀκασσῶνος 677.15
Τιβ. Κλ. Ἀπολλώνιον Μαρκιανὸν 1736.1
Τιβ. Κλ. Ἀπολλωνίου 1776.19
[ Τ(ίτον) Φλ(άβιον) ] Τ(ίτου) Φλ(αβίου) Ἀπολλωνί[ου] [υἱὸν Ἀπο]λλώνιον 371.5
Τ(ίτου) Φλ(αβίου) Ἀπολλωνί[ου] 371.4
···] τοῦ Ἀπολλωνίου Ζηνᾶν 1042.1
Ἀπονήριος
Ἀπονήριος Ἀπονηρίου 701.b.41
Ἀπονήριος βουλευτής 701.b.38
Ἀπονηρίου 701.b.41
Ἀππιανός
Ἀππιανὸς λευ 701.b.51
Ἀπφία
[Ἀπ]φία 776.1
Ἀπφία 1194.1
Ἀπφία 1531.6
Ἀπφία 1615.4
Ἀπφίᾳ Ἀδράστου 1226.10
Ἀπφίᾳ Ἀδράστου 1227.8
Ἀπφίαν Θεοδώρου τοῦ Ἀττίνου Μελίτωνος 1012.3
Ἀπφίας 1270.1
Ἀπφίας 1274.3
Ἀπφία[ς] 1433.3
Ἀπφίας 1466.a.10
Ἀπφίας 1615.6
Ἀπφίας 1769.11
Ἀπφίας 1769.26
Ἀπφίας γυνὴ Εὐσεβοῦς 1274.2
[Ἀ]πφίας Μ[ενάν]δρου 1271.b.2
[Ἀπ]φίας Μενάν[δρου] [γυνὴ] [Εὐσε]βοῦς 1270.1
[ Ἀπφίας ] [Μ]ενάνδρου γ[υν]ὴ Εὐσεβοῦς 1272.2
Αὐρ(ηλία) Ἀπφ[ία] 1625.1
Αὐρ(ηλία) Ἀπφία Ἀπολλωνίου 1449.5
[?Αυρ]ηλίας Ἰουλίας [Ἀ]πφ[ί]ας 835.3
Κλαυδία Ἀκυλείνου θυγάτηρ Ἀπφία Χαιρημονὶς 1190.3
Φλαβία Ἀπφία 858.6
[Φ]λ(αβία) Ἀπφία γυνὴ Φλ(αβίου) Μ[ι]θριδάτου Ἀ γαθοῦ θυγατὴρ Μηνοδότου Βραβέως 369.2
Φλαβ[ί]αν Σέξστου Φλαβ[ί]ου Ἰουλιανοῦ Διογ[έ]νους θυγατέρα Ἀπφ[ί]αν Ἰουλιανὴν ἡρω ίδα 1035.5
[Φλαβίας] Ἀπφίας 916.5
Φλ(αβίας) Ἀπφίας 1769.4
Φλαβίας Ἀπφίας Ἀσίας 858.3
Φλαβίας Ἀπφίας Ἀσίας 1040.iii.11
Φλαβία Τί(του) Φλ(αβίου) Γαληνοῦ θυγάτηρ Ἀπφία 1035.14
Ἀπφίας
Αἰλίαν Ἰουλίαν Ἀπφίαν 1797.2
Ἀπφί[αν] 433.ii.7
Ἀπφίαν Ἑρμίου τοῦ Ἑρμίου Γλύκωνος 1008.iii.2
Ἀπφίαν Εὐ δάμου τοῦ Μητροδώρου 1507.a.11
Ἀπφίαν Εὐδάμου τοῦ Μητροδώρου 1507.b.17
Ἀπφίαν Εὐδά μου τοῦ Μητροδώρου 1507.c.17
Ἀπφίαν Μενεσθέως τοῦ Εὐμάχου 1008.ii.2
Αὐρηλίαν Ἀπφίαν Ἐπικτή του τοῦ Τειθω νου τοῦ Ἑρμογέ νους τοῦ Ζήνω νος Γανυμή δους 1876.2
Ὑψίκλ[?ειαν ···] τοῦ Ν[?εικοτείμου] Ἀπφία[ν] 1865.6
[?Φλαβίαν Ἀπφίαν] 1847
Ἄπφιος
Ἄπφιον 1530.5
Ἀπφίου 1508.7
Ἀπφίω[···] 1262.f.1
[Ἀ]τταλίδα Μενεκράτ[ους] τοῦ Ἄνδρωνος Ἄπφιο[ν] 1758.2
Ἀττάλιδος τῆς Μενεκράτους Ἀπφίου 1450.b.14
Ἀτταλίδος τ[ῆς] [Μενε]κράτους Ἀπφίου 1509.5
Ἀτ[ταλίδος τῆς] [Μεν]εκράτους Ἀπφίου 1552.15
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους τοῦ Ἀνδρῶνος Ἀπφίου 1314.7
Ἀτταλὶς Μενεκράτους Ἄπφιον 1124.5
Ἀτταλὶς Με νεκρά[τους] Ἄπφιον 1125.5
[Ἀτ]ταλὶς Μενεκρ[άτους] [Ἄ]πφιο[ν] 1275.2
Ἀπφίων
Ἀπφ[ί]ω[νος] 1262.d.1
Ἀριστέας
Αἰμιλίου Ἀριστέου 1443.1
Ἀριστέου 1443.5
Ἀριστέου 1511.18
Ἀριστέου τοῦ Ἀλεξάνδρου 1511.7
Ἀριστέου τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἀπολλωνίδου 1013.4
Ἀριστοκλῆς
Ἀρισστοκλέους τοῦ Μενεσθέως τοῦ Ἀπολλωνίου Σκοπᾶ 1276.13
[Ἀριστοκλέα] 1530.8
[Ἀ]ρισ[τοκ]λέα Ἀριστοκλέο[υς τ]οῦ Ἀρτεμιδώρου Μολο[σσ]ὸν 1007.4
[Ἀριστο]κ<λέ>α Ἀριστοκλέους τοῦ [Ζήνωνος τοῦ] [Θεαιτήτου] 1530.6
Ἀριστοκ[λέους] 1530.1
Ἀριστοκλέους 1905.ii.3
Ἀριστοκλέο[υς τ]οῦ Ἀρτεμιδώρου 1007.4
[ Ἀριστοκλέους ] τοῦ Ἀρτεμι[δ]ώρο[υ] 1007.14
Ἀριστοκλέους τοῦ Ἀρτεμιδώρου 1162.5
Ἀριστ[οκλ]έους τοῦ Ἀρ[τεμιδώρου] [Μολόσσου] 1161.1
Ἀριστοκλέους τοῦ Ἀρτεμιδώρου Μολοσσοῦ 1481.a.3
[Ἀριστοκλέους τοῦ] Ζήνωνος τοῦ Θεαιτήτου 1530.4
Ἀριστοκλέους τοῦ Ζή[ νωνος τοῦ] [Θεαιτήτου] 1530.7
Ἀριστοκλέους τοῦ [Ζήνωνος τοῦ] [Θεαιτήτου] 1530.7
Ἀριστοκλέους τοῦ Χαιρέου 1580.3
Ἀριστοκλῆς 1530.8
Ἀρισ[τοκλῆς] [Ἀριστοκλέους τοῦ] Ζήνωνος τοῦ Θεαιτήτου 1530.3
Ἀριστοκλῆς Ἀρτεμιδώρου Μολοσσὸς 1162.2
Ἀριστ[οκλῆς] [Ἀρτεμιδώρου] Μολοσσὸς 1163.1
Ἀριστοκλῆς Ἀρτεμιδώρου Μολοσσὸς 1481.a.13
Ἀριστοκλῆς Ἀρτεμιδώρου Μολοσσὸς Κάικος 1265.6
[Ἀρι]στοκλῆς ὁ καὶ Ζήνων 1530.5
Ἑρμᾶ Ἀριστοκλέο[υς τοῦ Ἀρτεμιδώρου ] 1163.2
Ἀριστόλαος
Ἀρ(ι)στόλαος 164.2
Ἀριστολάου 164.7
Ἀριστών
Τ(ίτου) Φ(λαβίου) Ἀριστῶνος Διογενιανοῦ 314.4
Ἀρκαθίας
Ἀρκαθίου Ἑκάτωνος Κοΐνθου 1545.3
Ἀρκαθίου τοῦ Μιθροδάτου 1306.2
Ἄρκιμος
Ἄρκιμος ὁ Δαμοχάριδος 162.5
Ἀρτεμίδωρος
Ἀντίπα τρος Ἀρτεμιδώ ρου 1918.2
Ἀριστοκλῆς Ἀρτεμιδώρου Μολοσσὸς Κάικος 1265.6
Ἀρτεμίδωρον 502.b.ii.9
Ἀρτεμίδωρος 504.5
[Ἀ]ρ[τε]μίδωρ[ο]ς 1533.6
Ἀρτεμίδωρος Ἀπολλωνίου 1855.ii.10
Ἀρτεμίδωρος Ἀπολλωνίου τοῦ Περείτου 527.1
Ἀρτεμίδωρος Ἀρτεμιδώρου 1532.2
Ἀρτεμίδ[ωρ]ος Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀπολ[λωνίου] 526.1
Ἀρτεμίδωρος Διονυσίου φύσει δὲ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Διογένους Πηδισας 1256.3
Ἀρτεμίδωρος Μύωνος 503.b.i.4
Ἀρτεμίδωρος Μύ[?ωνος] 1102.1
Ἀρτεμιδώρου 564.1
Ἀρτε[μιδώ]ρου 670.4
Ἀρτεμιδώρου 679.13
Ἀρτεμιδώρου 710.2
Ἀρτεμ[?ιδώρου] 828.1
Ἀρτεμιδώρου 1007.5
Ἀρτεμι[δ]ώρο[υ] 1007.14
Ἀρτεμιδώρου 1102.2
Ἀρ[τεμιδώρου] 1161.1
Ἀρτεμιδώρου 1162.3
Ἀρτεμιδώρου 1162.6
[Ἀρτεμιδώρου] 1163.1
[Ἀρτεμιδώρου] 1163.2
Ἀρτεμιδώρου 1163.2
Ἀρτεμιδώρου 1265.8
Ἀρτεμιδώρου 1308.21
Ἀρτεμιδώρου 1481.a.4
Ἀρτεμιδώρου 1481.a.13
Ἀρτεμιδώρου 1509.15
Ἀρτεμιδώρου 1511.5
Ἀρτεμ[ιδώρου] 1522.2
Ἀρτεμιδώρου 1532.2
Ἀρτεμιδώρου 1642.20
Ἀρτεμιδώρου 1766.4
Ἀρτεμιδώρου Ἐπαφροδείτου 1919.20
Ἀρτεμι δώρου Με νίππου 1780.3
Ἀρτεμιδώρου Μενίππου 1780.9
[Ἀρτεμιδ]ώρου Μολοσσοῦ 1157.1
Ἀρτεμιδώρου πεντάκ[ις] τοῦ Μενίππου Ἀττάλου 1800.5
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀπολ[λωνίου] 526.1
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀ[ρ]τεμιδώρου τοῦ Νεικοτείμου 1511.2
[?Ἀρτ]εμιδώρου [τοῦ] [Δ]ημοφάντου 679.1
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Διογένους 1256.4
[Ἀρ]τεμιδώ[ρου τοῦ ] [Ζήνων]ος 1017.4
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος 1253.f.1
Ἀ[ρτεμιδ]ώρου τοῦ Ζήνω[νος] 1509.2
Ἀρτεμιδώρου το[ῦ] [Ζήνωνος] 1622.i.8
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 565.1
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 570.1
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 1018.5
Ἀρτεμιδώ[ρου] τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος 1509.8
Ἀρτεμιδώρου το[ῦ] [Ζ]ήνωνος Ἱέρακος 1509.7
Ἀρτεμιδ[ώρ]ου [το]ῦ Μενάνδρου τοῦ Ἀρτεμιδώρου Κικίννα 568.2
Ἀρτεμιδώρο υ [···] τοῦ Μενίππου το ῦ [···] Διονυσίου τοῦ Δημητρίου 1014.4
Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μύωνος Παπίωνος 1481.a.6
Ἀ[ρ]τεμιδώρου τοῦ Νεικοτείμου 1511.3
[Ἀρτεμιδώρ]ρου τ[οῦ] [ Ζήνωνος Ἱέρα]κος 1019.2
Αὐρρηλίων Ἀρτεμιδώρου 1502.3
Διογένης Μενάνδρου τοῦ [Δ]ιογένους τοῦ Ἀρτεμιδώρ[ου] 1258.i.1
Ἀρτεμίς
Ἀρτεμεὶς Ποπλίου 1002.1
Ἀρτέμων
Ἀρτέμων Ἀδράστου τοῦ Διονυσίου Δινομάχου 1110.ii.1
Ἀρτέμων Ἀδράστου [ τ]οῦ [Δι]ονυσίου [ ] [?Δινομάχου] 1110.iv.1
Ἀρτέμω[ν] [Ἀδ]ράστο[υ] τοῦ Διονυ[σ]ίου το[ῦ] Δινο[μ]άχου 1110.i.1
[Ἀ]ρτέμων Ἀδράστου τοῦ Διονυ[σίου] [τ]οῦ Δινομά[χου] 1110.iii.1
Ἀρτέμων Ἄνδρωνος 1852.10
Ἀρτέμων Ἀρ[τέμω]νος Βάκχιος 355.8
Ἀρτέμωνος 355.4
Ἀρ[τέμω]νος 355.8
Ἀρτέμωνος Αἰνείου 1615.2
Ἀρτέμωνος Κροκίωνος 1018.29
Ἀρτέμωνος τοῦ Ἀδράστου τοῦ Μενάνδρου τοῦ Μαρσύου τοῦ Ἑρμογένου 1086.3
Ἀρτέμωνος τοῦ Αἰνήου 1226.6
Ἀρτέμωνος τοῦ Αἰνήου 1227.4
Ἀρτέμωνος τοῦ [Κ]αλλικλέους 388.2
Ἀρχιμήδης
Ἀρχιμήδους 1534.19
[ Σεπ Αυρ Φλ Οὐενιδιος Ὑψικλης τε]τράκι τοῦ Ἀρχιμήδους Εὔφρων 1228.1
Ἀσία
Φλαβίας Ἀπφίας Ἀσίας 1040.iii.11
Ἀσκληπιόδοτος
Ἀσκληπιόδο τος 54.8
Ἀσκληπιοδότου 53.6
[Ἀ]σκληπιοδότου 175.1
Ἀσκληπιοδότωι 53.3
Τ(ίτον) Ὄππ(ιον) Αἰλιανὸν Ἀσκληπίοδοτον 7.4
Ἀσκων
Ἀσκω[νι···] 1152.d.1
Ἀστέριος
Ἀστερίου 113.i.2
Ἀστερίου 150.4
Ἀτταλίς
Ἀτ ταλίδος 1036.30
Ἀτταλίδος τῆς Ἀττάλου 1573.8
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους 1276.6
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους 1484.20
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους 1487.16
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους 1539.16
[Ἀτταλίδος τῆς] [Μενε]κράτους 1549.12
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους 1615.14
[?Ἀτταλίδος τῆς] [Με]νεκράτους 1692.8
Ἀτταλίδος τ[ῆς] [Μενε]κράτους Ἀπφίου 1509.4
Ἀτ[ταλίδος τῆς] [Μεν]εκράτους Ἀπφίου 1552.14
Ἀτταλίδος τῆς Μενεκράτους τοῦ Ἀνδρῶνος Ἀπφίου 1314.5
Ἀτταλὶς 881.2
Ἀτταλὶς Μενεκράτους Ἄπφιον 1124.4
Ἀτταλὶς Με νεκρά[τους] Ἄπφιον 1125.3
[Ἀτ]ταλὶς Μενεκρ[άτους] [Ἄ]πφιο[ν] 1275.2
Ἀτταλὶς Μηνοδότου τοῦ Νεικομάχου 1185.1
Ποπλίας Αἰλίας Ἀδράστου θυγατρὸς Ἀτταλίδος Σαβείνης 1642.18
Ποπλίας Αἰλίας Ἀτταλίδος Σαβείνης 1574.11
Τατία Ὑψικλέ[ους τοῦ] [Ἀδράσ]του τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου το[ῦ] [Ζήνωνος] [Ἱέρα]κος Ἀτταλὶς 1622.i.9
Φλαβίας Ἀτταλίδος Αἰλιανῆς 1198.2
Ἄτταλος
Ἀνδρῶνος [ Ἀ]ττάλου 1300.13
Ἀρτεμιδώρου πεντάκ[ις] τοῦ Μενίππου Ἀττάλου 1800.7
Ἄτταλον 1773.1
Ἄτταλον Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστον 565.1
Ἄτταλον Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστον 570.1
[Ἄτ]ταλον Ἀττάλου [τοῦ] Ἀττάλου τοῦ Ἑρμολάου 1696.1
Ἄτταλον Μακεδόνος τοῦ Ἀριστέου τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἀπολλωνίδου 1013.3
[ Ἄτταλον ] [Π]υθέου 1022.i.3
Ἄτταλος 1276.11
Ἄττ[αλος] 1623.15
Ἄτταλος 1773.2
Ἄτταλος 1884.2
[Ἄτταλος] Ἀ[δ]ράστου [τοῦ] [Νεικ]οτίμου τοῦ Ἀ[ρτεμιδ]ώρου τοῦ Ζήνω[νος] [Ἱέ]ρακος Ἄδραστος 1509.1
Ἄτταλος Ἀδράστ[ου] [τοῦ] [Νι]κοτίμου τοῦ Ἀρτεμιδώ[ρου] τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος [Ἄ]δραστος 1509.7
Ἄτταλος Ἀδράστου τοῦ Νικοτίμου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστος 1642.19
Ἄτταλος Ἐπαγάθου 1639.1
Ἄτταλος Μενάνδρου τοῦ Ἀττάλου 1124.1
Ἄτταλος Μεν άνδρ ου τοῦ Ἀτ τά λ ο υ 1125.1
Ἄτταλος Περείτου 1573.1
Ἄτταλος Περείτου τοῦ Δημητρίου Ἄνδρων 1116.1
Ἀττάλου 701.b.48
[Ἀ]ττάλου 746.H.1
Ἀττάλου 874.2
Ἀττάλου 881.2
Ἀττάλου 1004.ii.2
Ἀτ[?τάλου] 1095.2
Ἀττάλου 1101.8
Ἀττάλου 1124.3
Ἀτ τά λ ο υ 1125.2
Ἀττάλου 1129.1
Ἀττάλου 1276.11
Ἀττάλου 1399.5
Ἀττάλου 1509.9
Ἀττάλου 1509.27
Ἀττάλου 1573.8
Ἀττά[λου] 1646.4
Ἀττάλου 1723.a.12
Ἀττάλου 1793.8
Ἀττά[λου] 1837.1
Ἀττάλου Ἀδράστου τοῦ Νεικοτείμου 1617.14
Ἀττάλου Καλλίππου 1481.a.11
Ἀτ τάλου τοῦ Ἀδρ[άστο]υ 1154.8
Ἀττάλου τοῦ Ἀδράστου 1537.7
Ἀττάλου τοῦ Ἀδράστου 1609.3
Ἀττάλου τοῦ Ἀδράστου 1640.5
[··· Ἀτ]τάλου τοῦ Ἀθηναγόρου 1848
Ἀττάλου τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Περιγένους 1658.5
Ἀττάλου [τοῦ] Ἀττάλου τοῦ Ἑρμολάου 1696.2
Ἀττάλου τοῦ Ἑρμολάου 1696.3
Ἀττάλου τοῦ Μενάνδρου 502.a.6
Ἀττάλου τοῦ Μ[ενάνδρ]ου 1275.2
Ἀττάλου τοῦ Μενίππου [···] τοῦ Ἀθηναγόρου 1077.2
Ἀττάλου τοῦ Πυθέου 1022.ii.6
Ἀττάλου τοῦ Πυθέου 1049.5
Ἀττάλου τοῦ Πυθέου 1276.10
Ἀττάλου υἱοῦ Μενάνδρου 1301.4
[ Ἀττάλου ] [υἱοῦ] Μενάν[δρου] 1566.13
Ἀττάλου υἱοῦ Μενάνδρου 1591.20
Ἀχιλλέως Τι(βερίου) Κλ(αυδίου) Ἀττάλου 1568.2
Κλ(αυδίου) Ἀντωνίου Ἀττάλου 1536.9
Μᾶρκον Αὐρ(ήλιον) Ἄτταλον Ἀρτεμιδώρου πεντάκ[ις] τοῦ Μενίππου Ἀττάλου 1800.5
Μᾶρκος Ἰούλιος Ἄτταλος ἀπελεύθερος Καίσα[ρος] 554.3
Περείτας Ζήνωνος τοῦ Ζήνωνος Ἄτταλος 1555.3
[···] Περ είτας Ζήνωνος τοῦ Ζήνωνος Ἄτταλος 1558.3
Πόπλιος Αἴλιος Ἄττ[αλ]ος 1353.7
Τιβέριον Ἰουλιανὸν Ἄτταλον 514.4
[ Τιβέρ [···] ]ιον Κλαύδιον Λ ου [···] κίου Ἀντωνίου Κλαυδίου Δομετε[ί]νου Διογένους Ἀσ [ί] α [···] ς ἀρχιερέως καὶ νομοθέτου υἱὸν Ἄτταλον 397.7
[ Τιβ(έριος) Κλαύδ]ιος Ἄτταλος 1874.a.1
Τιβερίου Ἀττάλου 1741.2
Τιβερίου Κλαυδίο[υ] Ἀντωνίου Ἀττάλο[υ] 409.5
[Τ]ιβερίου [Κλαυδίου ?Ἀντωνίου Ἀτ]τάλου 1411.4
[ Τι(βερίου) ] [ Κλ(αυδίου) Ἀ]ττάλου 1854.2
Τιβερίου Κλαυδίου Ἀττάλου Ἀγαθείνου 1186.i.5
[?Τιβ]. [Κλαύδιος] Ἄττα[λ]ος 1874.b.1
Φλάβιος Ἄτταλος 1276.9
Φλαβίου Ἀττάλου 1308.13
Φλαβίου Ἀττάλου 1309.10
Φλαβίου Ἀττάλου 1312.12
Ἀττίνας
Ἀττίναν Θεοδώρου 1011.4
Ἀττίνου 1012.4
Αὐρηλία
Αὐρηλία 1096.5
Αὐρηλία 1457.3
Αὐρηλία 1669.3
Αὐρηλία Ἀμαζονὶς 1042.18
Αὐρηλία Ἀμμία 1690.3
Αὐρ(ηλία) Ἀμμία 1800.16
Αὐρηλία Ἀμμία Ζη νωνος δ τοῦ Χρυσίπ που 1780.18
Αὐρ(ηλία) Ἀπφ[ία] 1625.1
Αὐρ(ηλία) Ἀπφία Ἀπολλωνίου 1449.5
Αὐρηλία Ἀρτεμιδώρα 1506.3
Αὐρ(ηλία) Ἀφροδεισία Τατιανοῦ τοῦ Τατιανοῦ τ[ο]ῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Κρόκου 1351.2
Αὐρηλία Ζηνωνις 1444.i.a.2
Αὐρ(ηλία) Ζωσίμη 1580.11
Αὐρ(ηλία) Ἰασόνη 1443.7
Αὐρ(ηλία) Κωμικὴ Ἑρμείου 1679.2
Αὐρ(ηλία) Μελτίνη 1333.5
Αὐρηλία Μελτίνη 1506.2
Αὐρ(ηλία) Μελτίνη 1573.3
Αὐρ(ηλία) Μελτίνη 1580.5
Αὐρηλία Μελτίνη Διονυσίου τοῦ Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐπολέμου 1450.b.3
Αὐρ(ηλία) Παμφ[ίλα] 1579.3
Αὐρ(ηλία) Παμφί[λα] 1579.4
Αὐρηλία Παπιανὴ Ὀνησίμου τοῦ Παπίου 1574.1
Αὐρ(ηλίας) Διονυσίας 148.2
Αὐρ(ηλία) Τατεία Διδύμου 1591.19
Αὐρ (ηλία) [Τά]τη 1449.2
Αὐρηλία Τατία 1445.2
Αὐρηλία Τατία Παπίου τοῦ Περείτου Πανκράτους 1534.3
Αὐρ(ηλία) Τατιάς 1537.2
Αὐ[ρηλία] [?Τι]βερίου Κλαυδίου Ἀχιλλέως υἱοῦ Τολμίδου 1534.5
Αὐρηλία Τρυφῶσα Φιλέρω[τος] 1469.6
Αὐρ(ηλία) Φλ(αβία) Αντ(ωνία) Ἐλπις Νεικίο[υ] 1347.1
Αὐρηλία Χαρίτιον Καλλικράτου[ς] 1452.ii.3
Κλαυ(δία) Αὐρ(ηλία) Τατιανὴ[···] 898.2
Λουκία Ἀντωνία Αὐρηλία Ἀρίστη Καλλίου 1433.2
Αὐρηλιανός
Τι(βέριος) Κλ (αύδιος) Ἀπολλ[ώ]νιος Αὐρηλιανὸς 1245.2
Αὐρήλιος
Αἴλιον Αὐρήλιον Αμμιανὸν Παυλεῖνον υἱὸν Αιλίου Αὐρηλίου Παπίου Τατιανοῦ 1785.6
Αἴλιον Αὐρήλιον [ ] [ Μένανδρον ] 691.ii.b.3
Αἴλιος Αὐρήλιος Μένανδρος 691.i.a.9
Αἰλ(ίου) Αὐρ(ηλίου) Παπίου Τατιανοῦ 1784.28
Αιλίου Αὐρηλίου Παπίου Τατιανοῦ 1785.9
Ἀντ(ωνίου) Αὐρ(ηλίου) Εὐ ελπίστου 685.27
Αὐρήλιον Ἀντώνιον Νεικόμαχον Βλάστον 1328.4
Αὐρ(ήλιον) Ἀχιλλέα 672.i.16
[Α]ὐρ (ήλιον) Γάϊον 1034.1
Αὐρ(ήλιος) Ἀκυλεινος Ἀκυλεινοῦ 1449.3
Αὐρ(ήλιος) Ἀκυλεινὸς Πολυχρονίου τοῦ Κλαδέου 1449.1
Αὐρ(ήλιος) Ἀντ(ώνιος) Δημοσθένης 1575.2
Αὐρήλιος Ἄταλ[ος] Βονβει 1495.3
Αὐρήλιος Διονύσιος ἑξάκι τοῦ Χρυσογόνου ὁ Τατίας τῆς [Παπίου] [υἱὸς] 1534.4
[Αὐρήλιος Εὔμαχος Ἀπελ]λᾶ τοῦ [···]ος τοῦ Ζήνωνος τοῦ Εὐδάμου Εὔδαμος 1534.1
Αὐρ(ήλιος) Ζήνων 1602.5
Αὐρ(ήλιος) Ζήνων Παπίου 1469.7
Αὐρήλιος Ζωτικὸς 1446.7
[ Αὐρ(ήλιος) Καρ]μίνιος Ἄδραστος ὁ γενάμενος υἱὸς τοῦ Ζ[ωσίμου] 1333.3
Αὐρ(ήλιος) Καρμ(ίνιος) Ζώσιμος 1333.3
Αὐρ(ήλιος) Κλ<α>ύδιος Ἐπίνεικ[ος] 1444.i.a.4
Αὐρήλιος Κτησίας 521.8
Αὐρήλιος Νεικοις 1650.3
Αὐρ(ήλιος) Πολυχρόνιος 1494.c.1
Αὐρ(ήλιος) Συμ[···] 705.2
Αὐρ(ήλιος) Φιλόκαπος Φιλοκάπου τοῦ Κορύμ βου 1472.3
Αὐρ(ήλιος) Φλ(άβιος) Ἐλπὶς 1351.2
Αὐρ (ήλιος) [···] Φλ(άβιος) Ἐπιτυνχάνων 1351.1
Αὐρ(ήλιος) Φλ(άουιος) Ἐλπιδήφορος 1351.1
Αὐρήλιος Χαρίδημος 1585.6
Αὐρηλίο[υ] 1694.1
[Α]ὐρ(ηλίου) Ἀρουλίου τοῦ Ἀρουλίου τοῦ Ἐπα[φρ]οδείτου 1576.1
Αὐρ(ηλίου) [Ζήν]ωνος 1357.3
Αὐρηλίου Ζήνωνος 1883.1
Αὐρηλίου Ζή[?νωνος] 1883.1
[ Αὐρ(ηλίου) Μ]ενεκράτους τοῦ Ἑρμοῦ τοῦ Μελίτωνος 1579.2
Αὐ[ρ]ηλίου Ὀρεινο[···] 1667.2
Αὐρ(ηλίου) Παπα αίου 151.8
Αὐρηλίου Φλ. Ἡφαιστίωνος 1777.12
Αὐρρηλίων Ἀρτεμιδώρου 1502.3
αὐτοκ[ρά]τωρ Κα[ῖσαρ] θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμανικοῦ Σ[αρματ]ικοῦ [υ]ἱός θ<ε>οῦ Εὐσε[β]οῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανο[ῦ] ἔγγονος θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρουα ἀπόγ[ονος] Μᾶρκ[ο]ς Αὐρήλιος Κόμ[μ]οδος Ἀντων[εῖ]νος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστὸς Σαρματικός Γερμανικὸς μέγιστος [Βρε]ταννικ[ός] 516.2
Ἰούλιον Αὐρήλιον Ζήλου ἀρχιερέως υἱὸν Χαρίδημον 683.13
Ἰούλιον Αὐρήλιον Ζήλου υἱὸν Χαρίδημον καὶ Ζήλου ἔ[κ]γονον 684.13
[?Ἰούλιον] Αὐρήλι[ον Χαρίδημον] 1608.2
Ἰούλιος Αὐρήλιος Χαρίδημος 1585.8
Ἰουλίου Αὐρηλίου Ζήλου ἀρχιερ<έ>ως υἱοῦ Χαριδήμου Ἰουλιανοῦ 1585.1
Κλαύδιος Αὐρήλιος Ζῆλος 1585.2
Μ. Αἴλ(ιον) Αὐρ(ήλιον) Ἀμμιανοῦ τοῦ Παπίου τοῦ Παπίου τοῦ Μαρίωνος τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀντιόχου Γλύκωνος 1784.4
Μ(ᾶρκον) Αὐρ (ήλιον) [Αντ] [ (ώνιον) ] [Δι]όσκορον 857.3
Μᾶρκο[ν ? Αὐρ(ήλιον) ···] Ἀπολλώνιον (τρὶς) τοῦ Ἀνδρ[ωνος] 1347.2
Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀρίστωνα πεντάκι τοῦ Ἀρτεμι δώρου Με νίππου 1780.2
Μᾶρ(κον) Αὐρ(ήλιον) Γαιτυλικὸν 556.3
Μᾶρκον Αὐρήλιον Διογένην 5.2
Μᾶρκον Αὐρήλιον Διογένην 6.1
Μᾶρ(κον) Αὐρήλιον Διόδωρον Καλλιμήδην 1029.ii.1
[Μᾶρ]κον Αυρήλιο[ν] Ζηνᾶν Ζηνᾶ τοῦ Διονυσίου 360.15
[Μᾶρκο]ν Αὐρήλιον [Ζήν]ωνα υἱὸν Πο [π]λίου Καλτίου Δι ονυσίου υἱοῦ Ζη νωνος 865.a.6
Μᾶρ(κον) Αὐρ(ήλιον) Κλ(αύδιον) Κτησίαν [Δι]ογᾶ τοῦ Ἡλιοδώρ[ου] 1033.4
[Μ]ᾶρκον Αὐρήλιον [···] [···]νον Ἀρτέμωνος τοῦ [Κ]αλλικλέους ἐπίκλην Κωλώτην 388.1
Μᾶρ(κον) Αὐρ(ήλιον) [···]ΟΝ Τειμοκλέους [τοῦ] [Ἀγ]αθόποδος τοῦ Ἀρτε[μιδώ]ρου 670.1
Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) στατωνον 1788.2
Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Ἀντ(ώνιος) 1687.1
Μ(ᾶρκος) Αὐ[ρ] (ήλιος) Ἐπιτυγχάνων 1351.3
Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Καλ[···]ς 1523.2
Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Κλάδαιος Φιλήτο[υ τ]οῦ Ἑρμοῦ 1574.2
Μᾶρκος Αὐρήλιος [Μ]έναν δρος Ἀθη[ναγόρ]ου τοῦ Ἀθηνα[γόρο]υ τετράκι τοῦ Μ[ε]νάνδρου 1508.2
Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Πολυχρόνιος Χαρμίδης 1580.1
[Μᾶ]ρ(κος) Φλ(άουιος) Α[ὐρήλιος] 1859.a.1
Μάρκου Αὐρ[ηλίου] 305.1
[?Μάρκο]υ Αὐ[ρηλίου] 464.1
Μάρ (κου) Αὐρ (ηλίου) [···] 1366.1
[Μάρκο]υ Αὐρηλίο[υ] 1655.2
[Μά]ρκου Αὐρ(ηλίου) Α[···] 1345.1
[ Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἀγ]αθόποδος 1692.5
[ Μάρ(κου) ] [Αὐ]ρ(ηλίου) Ἀγαθόποδος τοῦ Ἀγαθόπο[δος] 1692.1
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἀθηναγόρου τοῦ Εὐδάμου τρὶς τοῦ Φίλωνος 1450.b.2
Μάρκου Αὐρηλίου Αἰλίου Ἀντωνίου Βενουσείνου Διογένους τοῦ Σολωνος 74.25
Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἑκαταίου τοῦ Διονυσίου τοῦ Ζήνωνος τρὶς τοῦ Ἑκαταίο<υ> Χάρμου 1447.a.1
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ἀν(τωνίου) Μενεσθέως τοῦ Μενάνδρου 873.25
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ἀντ(ωνίου) Νε[ι]κομά χου Βλάστου 662.11
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἀπολλωνίου 1503.ii.22
Μάρκο[υ Αὐρηλίου] [··· Ἀπολλω]νίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀπολλωνίου 1457.1
Μάρκου Αὐρηλίου Ἀπολλωνίου υἱοῦ Τιβερίου Κλαυδίου Μενεσθέως 1448.1
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἀττικοῦ τοῦ Ἀττικοῦ τοῦ Ὀφελλίου [···] Χριστου 1442.3
[···] Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Γαιτ[υλι] [···] κοῦ 1038.8
[Μάρ]κου Αὐρηλίου Διομήδους τοῦ Πρείμου τοῦ Νεικ[ηφόρου] 1466.b.2
Μάρκου Αὐρηλίου Διονυσίου ου Ἀντιόχου τοῦ Σωπόλεως 1601.1
[Μ]άρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Διονυσίου τοῦ Ζήνωνος 1692.3
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ἐπιγόνου β τοῦ Ζήνωνος 873.27
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ἐπινείκου β τοῦ [Μου]σαίου 1444.i.a.1
Μάρκου Α[ὐ]ρηλίο[υ Ἑρ]μογένους τοῦ Νάρδου 1458.1
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Εὐπροσδέκτου τοῦ Ἑρμείου τοῦ [··· 1120.1
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ζην[ᾶ υἱοῦ ] [ Ζηνᾶ ] [ τοῦ ] [ Διονυσίου ] τοῦ Απολλ[ωνίου] 361.2
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ζηνοβίου ε Ἐπαφροδείτου 873.20
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Ζηνοβίου Εἰάσονος ἀρχιε ρέως 359.20
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Ζηνοβίου τετράκις τοῦ Ζηνοβίου τοῦ Ἀρτεμιδώρου Ἐπαφροδείτου 1919.19
Μάρκου Αὐρηλίου Ζήνωνος τοῦ τοῦ Ζήνωνος τοῦ Ὀφελίου Χριστοῦ 1441.3
Μάρκου Αὐρηλίου Ζωτικοῦ τοῦ Διονυσ τ ί ου 1445.1
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Κάρπου Περείτου 1580.2
Μάρκου Αὐρηλίου Κλάρου τοῦ Κλάρου 1406.b.1
Μ (άρκου) Αὐρ(ηλίου) Κλ(αυδίου) 857.4
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Κρατέρου ε Ἀθηναγόρου 873.23
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Λεοντ ήου Αὐχενίου 151.4
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Μενάνδρου τοῦ Ἀγαπωμενοῦ τοῦ Φημιδου 1460.1
Μάρκου Αὐρηλίου Μεσσουληίου 1473.1
Μάρκου Αὐρηλίου Νεικηφόρου 1466.b.1
Μάρ(κου) Αὐ(ρηλίου) Παπίου τοῦ καὶ Μελίτωνος 1491.4
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) [···] Παπίο υ τοῦ Παπίου δ τοῦ [···] Διογέν ους 659.11
[ Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) ] [Παπ]ίου τοῦ Π[απίου δ´ τοῦ] [Διογ]ένους 658.11
Μ(άρκου) Α[ὐ]ρ(ηλίου) Παπίου τοῦ Παπίου δ´ τοῦ Διογένους 660.11
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Πο[···] 1660.1
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Πολυχρονίου 428.12
Μάρκου Αὐ[ρηλί]ου Στατιλίου Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθαιος 1451.1
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Στεφ[άνου] 1702.2
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Τατιανοῦ τοῦ Παπίου τοῦ Μενεσθέως τοῦ Δε[ξ]ίππου τοῦ Μενίππου 1595.1
Μάρκου Αὐρηλίου [···] τοῦ Ἀδράστου τοῦ Καλλίππου τοῦ Πολυδεύκους 1597.2
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Φλ(αουίου) Μενιππιανοῦ Γλαυκίππου 1045.21
Μάρκου Αὐρ(ηλίου) Χρησίμου τοῦ Ἀπολλωνίου 1309.12
Μάρ(κου) Αὐρ(ηλίου) Χρησίμου τοῦ Ἀπολλωνίου 1312.13
Μάρ(κῳ) Αὐρ(ηλίῳ) Ζήνων[ι? ] [···] τοῦ Καλλικράτους [το]ῦ Ζήλου τοῦ Πο[λυχρο]νίου 1469.4
Μάρκων Αὐρηλίων 149.1
[Μα]ρ(κ–) Φλ(αουι–) Α[ὐρηλι–] 335.1
Οὐλ(πίου) Κλ(αυδίου) Αὐρ(ηλίου) Μενίππου Ἀετ ί [···] ου 1036.24
Οὐλπίω ν [···] Κ [···] λ(αυδίων) Αὐρρ (ηλίων) Ζηνᾶ Φωσφο ρίου 1036.28
[Πόπλιος] Αἴλιος Αὐρήλιος 1566.5
Πό(πλιος) Αἴλ(ιος) Αὐρ(ήλιος) Ἀ[···] 1566.6
[ Σεπ Αυρ Φλ Οὐενιδιος Ὑψικλης τε]τράκι τοῦ Ἀρχιμήδους Εὔφρων 1228
Σεπτίμιος Αὐ (ρήλιος) Φλ (άουιος) Οὐενίδιος Ὑψικλῆς Εὔφρων 1241.3
Τιβ(έριον) Κλ(αύδιον) Αὐρ(ήλιον) Ζῆλον 1795
Τιβέριον Κλ(αύδιον) Αὐρήλιον Τιβερίου Κλαυδίου Καπιτωλείνου ὑὸν Κτησίαν 1794.3
Τιβέριος Κλαύδιος Αὐρήλιος Μουκιανὸς Ἀπολλώνιος Βερονεικιανος 677.7
Τιβερίου Κλ[αυ]δίου Αὐρηλ[ίου] Κ[απ]ετωλείνο[υ] 1792.15
Τῖτον Αὐρήλιον Μητ[ρ]όδωρον ὑιὸν Τ. Αὐρ. Μενίππου 912.9
Αὐχένιος
Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Λεοντ ήου Αὐχενίου 151.5
Ἀχαῖος
Ἀχέου 147.a.1
Ἀχαόλιος
Ἀχολίου 701.b.22
Ἀχιλλεύς
Ἀχιλλέως Τι(βερίου) Κλ(αυδίου) Ἀττάλου 1568.2
Ἑορτάσιος Ἀχιλλέ(ως) 701.b.31
Τατιανῆς γυναικὸς Ἀχιλλέως 1568.3
Τι(βερίου) Κλ(αυδίου) Ἀχιλλέως 1701.3
[?Τι]βερίου Κλαυδίου Ἀχιλλέως υἱοῦ Τολμίδου 1534.6