Αἰνήας
Αἰνή[αν ? ] Ἀνχίσ[ου] 1298.1
Ἀλκιβιάδης
Ἀλκιβιάδης 251.1
Ἀνχίσης
Ἀνχίσ[ου] 1298.2
Ἀπολλώνιος
Ἀπολλώνιος 251.1
Ἀριστοτέλης
Ἀριστοτέλης 251.1