?ΟΘ
766.18
legionis
1544.1
[Αὐ]ρήλιος
543.13
αβιεου
210.1
αβκο
219.1
Ἀθανασίου
766.21
ἈθανασίουΕὐσεβίου
766.20
Ἀθηναγόρου
701.b.56
Αἰλιανοῦ
701.b.29
Αἴλιον
1784.2 1784.4
Αἴλιος
1566.6
Αἰλίου
1784.28 1880.1
Ἀντωνείνου
1308.18
Αντωνία
1347.1
Ἀντωνίας
1510.1
Ἀντώνιον
685.15 1718.2
Αντώνιον
857.3
Ἀντώνιος
21.ii.3 28.ii.1 1510.2 1575.2
1034.14
1857.1
Ἀντωνίου
661.14 662.11 873.25
1510.7
685.27 1510.1 1519.a.9
Αντωνίου
857.4
Ἀντωνίῳ
1645.1
Ἀπελλίων
701.b.20
ἀρκάριος
701.b.56
ἀρχαγγελ—
94.d.1
ἀρχιδέκανος
701.a.i.13
ἄρχοντι
701.a.i.10
Αὐρ
1366.1
Αὐρηλι
875.2
Αὐρηλί
1413.3
Αὐρηλία
898.2
1333.5 1347.1 1351.2 1449.2 1449.5 1537.2 1573.3 1579.3 1579.4 1580.5 1580.11 1625.1 1800.16
Αὐρηλίας
1449.1
1449.1 1503.ii.20 1573.1 1625.1
Αὐρήλιον
670.1 691.i.a.2 691.i.a.3
672.i.16 857.3 1347.2 1784.3 1784.4 1788.2 1795.0 1800.5
1034.1
Αὐρήλιος
705.2 1469.7
1241.3
1333.3 1333.3 1351.1 1351.1 1351.2 1351.3 1444.i.a.4 1449.1 1449.3 1472.3 1494.c.1 1523.2 1566.6 1570.13 1574.2 1575.2 1580.1 1602.5 1629.i.2 1775.2 1775.18 1801.12
Αὐρηλίου
658.11 659.11 662.11 873.20 873.23 873.25 873.27
1491.4
151.4 151.8 428.12 660.11 685.27 857.4 1036.24 1045.21 1120.1 1309.12 1312.13 1345.1 1357.3 1442.3 1444.i.a.1 1450.b.2 1460.1 1503.ii.22 1579.2 1580.2 1660.1 1692.1 1692.3 1692.5 1702.2 1775.5 1784.28 1919.19
Αὐρηλίῳ
1469.4
Αὐρηλίων
1578.2
1036.28
Ἀχιλλέως
701.b.31
Βενέτου
696.1
Βενέτων
186.iii.2
696.2
Βενυσινου
761.24
βοήθι
763.2
Βολούσιος
468.1
βουλευτῇ
1494.a.4
Γάιε
1362.1
Γάιος
468.1
Γεώργιο
763.3
γναφεύς
701.b.58 701.b.59 701.b.59
δηνάρια
360.23 373.7 375.1 428.3 428.18 428.26 651.27 651.28 651.29 652.I..i.3 652.I..i.4 652.I..i.5 652.I..i.6 652.I..i.7 652.I..i.8 652.I..i.9 652.I..i.10 652.I..i.11 652.I..ii.3 652.I..ii.4 652.I..ii.5 652.I..ii.8 652.I..ii.9 652.I..ii.10 652.I..ii.11 652.II.1 652.II.2 652.II.3 652.II.4 652.II.5 652.II.6 652.II.7 652.II.9 652.III..i.1 652.III..i.2 652.III..i.3 652.III..i.4 652.III..i.5 652.III..i.6 652.III..i.7 652.III..i.8 652.III..i.9 652.III..i.10 652.III..i.11 652.III..i.12 652.III..ii.2 652.III..ii.4 652.III..ii.5 652.III..ii.6 652.III..ii.7 652.III..ii.8 652.III..ii.10 652.III..ii.12 652.III..iii.2 652.III..iii.3 652.III..iii.4 652.III..iii.6 652.III..iii.7 652.III..iii.8 652.III..iii.9 652.III..iii.10 652.III..iii.11 652.III..iii.12 652.III..iii.13 652.III..iii.14 652.III..iii.15 652.III..iii.16 652.III..iii.17 652.III..iii.19 652.III..iii.20 652.III..iii.21 652.III..iii.22 652.III..iii.23 652.III..iii.24 652.IV..i.1 652.IV..i.2 652.IV..i.3 652.IV..i.4 652.IV..i.5 652.IV..i.6 652.IV..i.7 652.IV..i.9 652.IV..i.10 652.IV..i.11 652.IV..i.12 652.IV..i.13 652.IV..ii.1 652.IV..ii.2 652.IV..ii.3 652.IV..ii.4 652.IV..ii.5 652.IV..ii.6 652.IV..ii.7 652.IV..ii.8 652.IV..ii.9 652.IV..ii.10 652.IV..ii.11 652.IV..ii.12 652.IV..ii.13 652.IV..iii.1 652.IV..iii.2 652.IV..iii.3 652.IV..iii.4 652.IV..iii.6 652.IV..iii.7 652.IV..iii.9 652.IV..iii.10 653..i.3 653..i.4 653..i.5 653..i.6 653..i.7 653..i.8 653..i.9 653..i.10 653..i.11 653..i.12 653..ii.3 653..ii.4 653..ii.5 653..ii.6 653..ii.7 653..ii.8 653..ii.9 653..ii.10 653..ii.11 653..ii.12 653..ii.13 653..iii.3 653..iii.4 653..iii.5 653..iii.6 653..iii.7 653..iii.8 653..iii.9 653..iii.10 653..iii.11 653..iii.12 1036.20 1043.17 1045.12 1045.13 1046.15 1046.16 1046.19 1334.2 1335.b.2 1335.b.5 1337.3 1353.12 1361.10 1397.10 1509.1 1509.2 1509.7 1509.11 1509.12 1509.17 1509.18 1509.23 1509.24 1531.13 1543.9 1548.8 1551.6 1574.7 1600.5 1775.16 1775.30
δηνάρια
1027.8 1384.9 1406.b.5 1443.14 1445.4 1445.5 1447.a.22 1448.18 1449.11 1450.b.12 1454.1 1454.2 1462.11 1464.12 1465.17 1467.7 1467.13 1469.13 1471.9 1472.7 1484.15 1487.10 1492.14 1505.12 1510.5 1510.6 1533.4 1537.4 1538.6 1538.7 1539.13 1547.8 1552.13 1565.3 1566.10 1566.11 1570.9 1580.16 1586.12 1588.6 1591.8 1591.12 1593.4 1602.3 1602.3 1615.12 1617.11 1619.10 1620.6 1633.11 1640.2 1656.4 1769.20 1769.44
1481.c.46 1481.d.59
δηναρίους
543.14
δηναρίων
651.7
δομεστικός
131.3
ἑαυτοῦ
12.4
ἐλλογιμωτάτου
205.1
22.ii.2
ἐποίει
1052.1
Ἔρως
1243.4
Εὐσεβίου
766.21
Ἡλιοδώρου
767.1
ἩτύχητῶνΠρασίνων
763.18
Θεὲ
704.c.1
Θεοδώρου
192.1
Θεοχάρης
102.1
Ἰησοῦς
134.vi.1
ἰκονογράφος
701.b.57
ἰνδικτίωνος
22.ii.2 171.a.1
ἰνδικτιῶνος
91.9
Ἰούλιε
1362.1
Ἰουλίου
19.4
Ἰωαννης
132.iii.1
Ἰωάννου
205.1
καὶ
700.3 712.2 761.21 764.1
22.ii.2 776.1
κἀκεινοι
688.ii.53
καλάνδων
1.ii.6
Καρμινίαν
1920.3
1919.0
Καρμινίας
1919.8
1389.2
Καρμίνιον
685.15
Καρμίνιος
1141.1
1769.2
1333.3
Καρμινίου
1512.4
1769.2 1769.9
1919.5
1847.2
κατωγείων
703.1
Κλαυδία
1108.i.1 1108.ii.1 1108.iii.1 1144.a.1 1183.1 1184.1
Κλαυδίας
727.6 873.11
1519.a.11 1625.1
1919.8
Κλαύδιον
682.14 1033.4
20.2 21.ii.1 1025.3 1027.2 1027.4 1794.2 1795.0
1718.2
Κλαύδιος
520.9 656.20 1543.2
7.12 1264.i.1
Κλαυδίου
873.9 1543.1 1548.2 1587.4
19.5 32.i.6 857.4 1036.24 1334.1 1472.10 1492.18 1510.7 1530.11 1536.9 1568.2 1586.3 1586.16 1632.4 1701.3 1718.13 1793.20 1795.11 1854.2
1196.5 1196.5
Κλαυδίῳ
515.15 1645.1
Κλαυδίων
1036.27 1578.2
κληρονόμων
1664.1
κρατίστου
1880.3
κυδίμῳ
672.ii.18
Κυιντίλιος
19.6
Κύριε
118.iii.1 134.i.1 134.ii.1
Κωνσταντῖνος
133.ii.4
λαμπιρότατος
28.ii.1
λαμπρότατε
83.1.ix.5
λαμπρότατος
20.7 21.ii.4 26.5 27.8
λαμπροτάτου
25.9 27.12 29.3
26.9
λανπρότατε
83.1.xvi.3 83.1.xvii.1
λανπρότατος
83.1.xiii.2
Λούκιον
691.i.a.3
1718.2
Λουκίου
1510.7
Μαμᾶ
103.i.1
Μᾶρκον
670.1 691.i.a.2 1033.4
857.3 1031.1 1788.2 1788.7 1808.4
1029.ii.1
Μαρκον
1748.1
Μᾶρκος
1523.2 1530.11 1857.1
543.13 1574.2 1580.1 1769.2 1775.18
Μάρκου
615.3 615.6 658.11 659.11 661.14 662.11 873.20 873.23 873.24 873.27 1512.4
151.4 151.8 428.12 660.11 1308.18 1460.1 1538.10 1660.1 1702.2 1919.19
857.4 1919.5
1208.2
1045.21 1120.1 1312.13 1366.1 1442.2 1444.i.a.1 1444.i.a.5 1450.b.2 1491.4 1503.ii.22 1580.2 1692.1 1692.3 1692.5 1775.4 1847.1
Μάρκῳ
1469.4
μηνὸς
1333.10 1609.4
1570.17 1600.9
376.2 1449.15
μήνος
1454.13
μητροπόλεως
22.ii.1
83.1.v.3
Μιχαήλ
133.ii.3
101.iv.1
μονοπώλης
701.b.20
μουσικὸν
650.15
μυρία
1481.d.59
μύρια
1566.10 1769.45
μυριάδας
213.2 213.3 213.4 213.5 213.6 213.7 213.8 213.9 213.10 213.11
Νίγερε
1362.2
ΝικᾷἡτύχητῶνΠρασίνων
763.21
νικᾷἡτύχητῶνΠρασίνων.
185.1
Ὀξυχολίου
701.b.31
701.b.32
Ὄππιον
7.3
ὀρνιθοπώλης
701.b.27
Ὁρτασίου
701.b.27
ου
134.i.1 199.2
Οὐαλερίας
1625.1
Οὐλπίαν
1919.0
1920.3
Οὐλπίας
1919.8
Οὔλπιος
1769.2
Οὐλπίου
873.4
1036.24 1847.2
1919.5
Οὐρανία
585.1
Πακοῦ
103.ii.1
Παλατῖνος
701.a.i.11
πάλου
619.1 624.1
Πανήμου
1609.4
παστιλλάριος
701.b.26
701.b.26
Πλαρασέων
511.1
πόλεως
712.2
186.ii.1
πολιτευομένου
30.2
Ποπίλιον
685.15
Πόπλιος
1566.6
Ποστύμιος
210.1
Πρασίνου
700.4
Πρασίνων
186.i.2
774.2
προσήλυτος
701.a.i.13
πυρριχιστής
705.1
Σέξστου
1035.10
Σεπτιμι
35.a.1
σου
763.3
Συμβατικίου
101.i.1 101.ii.1 101.iii.1
συνκλητικοῦ
746.H.1
σχολαστικοῦ
22.ii.2
τάφων
703.1
τέκτων
701.b.60
Τερψικόρη
1897.8
Τιβέριον
567.1 667.0a
1854.1
1027.2 1027.4 1795.0
Τιβέριος
656.20
1264.i.1
7.12 1874.a.0
Τιβερίου
667.0a
1196.5
1530.11 1568.2 1701.3 1793.20 1854.2
429.2 1539.2 1586.3 1718.13 1795.11
Τιβεριου
1587.4
Τίτον
7.3 371.4
Τίτου
691.i.a.7
371.4 857.4 1349.2 1885.2
1035.12 1600.9
Τιτου
1656.24
τόπος
720.1 749.1 759.6 761.1 766.7 766.25 1897.3
761.24
719.1
τοῦ
118.ii.1
Τραιανὸν
688.iii.2
τραπεζίτης
701.b.58
τρὶς
1347.3
Ὑψικλῆς
1882.
Φιλίππου
211.ii.1
Φλ
371.4 371.4
Φλαβία
1531.7
1347.1
Φλαβίας
764.1
1769.4
Φλάβιον
684.1
62.5 1031.1
Φλάβιος
10.1 12.1 13.2 62.8 235.1 776.1 1351.2 1351.2 1857.1
Φλαβίου
35.a.1 50.1 51.1 68.ii.1 69.1 238.ii.1 1035.11 1035.13 1192.1 1349.2 1681.1 1769.7
Φλαβιου
1656.24
Φλαβίους
1039.3
Φλάουιον
20.2 21.ii.1 22.i.a.1 25.3 26.4 27.5 72.2 81.4
Φλάουιος
11.2 25.5 26.5 27.7 1351.1
19.6
1241.3
1243.4
Φλαουίου
19.4 19.5 22.ii.2 164.12 1045.21
29.1 116.1
Φλαυίου
1885.2
φρουμενταρίων
719.1
Χριστὸς
134.vi.1
ψαλμολόγος
701.a.i.15