Ἀμμιάς
Ἀμμιὰς Διονυσίου φύσι δὲ Ἀδράστου τοῦ Μόλωνος Ὀλυνπιὰς 1122.5
Ἀναστασία
[Ἀ]ναστασίας 108.1
Ἀντωνεῖνος
Ἀντωνείνου 691.i.a.18