Ἀγρίππα
Μάρκου Ἀγρίππ[α] 1315.2
Ἀγριππῖνα
Ἀγριππῖναν Γε[ρμα]νικοῦ Καίσαρ[ος] θυγατέρ[α] 1295.1
Ἀγριππῖναν Μάρκου Ἀγρίππ[α] γυναῖκα δὲ Γε[ρ]μανικοῦ Καίσα ρος μητέρα Γαΐου Αὐτοκράτορος Σεβαστοῦ Καίσαρος 1315.1
Ἀδιαβηνικός
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.5
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.9
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
Ἁδριανός
[Ἁδριαν]ῷ [Σωτῆ]ρι [Ὀλυμ]πίῳ 1277.1
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ 1300.3
αὐτοκράτορι Καίσαρι Θεοῦ Τραϊανοῦ Π[αρθικοῦ] [υἱῷ ···] Τραϊανῷ Ἁδριανῷ 1262.b.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα [υἱ]ωνῷ Τραϊανῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1555.2
Αὐ [···] τοκρά τορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα υἱωνῷ Τ [···] ραϊαν ῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1558.2
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβαστῷ Εὐσεβεῖ 1264.i.1
[αὐ]τοκράτορι Καίσαρι Τρ[αϊα]νῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1253.abc.1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι]κοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸς Σεβαστὸς] 1320.3
[Αὐτοκράτ]ωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸ]ς Σεβαστὸς 1320.15
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ [θ]εοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς 1320.28
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέ ρουα υἱωνὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς 1320.43
Καίσαρα Τραιαν[ὸν Ἁδριανὸν] 690.2
Καίσαρα Τραιαν[ὸν Ἁδρι]ανὸν Σεβαστὸν 689.5
Τραιανον Ἁδριανὸν Σεβαστὸν 1292.8
Τραιανὸ(ν) Καίσαρος θεοῦ [Τραιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ] [υἱὸν] [θεοῦ] [Ν]έρουα υἱωνὸν Ἁδριανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν 688.iii.3
Τ[ραιάνῳ Ἁδριανῳ ] [ Σεβαστῷ ] 1279.a.1
[···]ῳ Τραιανῷ Ἁδριανῷ 1260.cd.1
Αἰλία
Αἰλίαν Φλαβίαν Φλακκίλλαν 23.2
Αἴλιος
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ 1300.3
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβαστῷ Εὐσεβεῖ 1264.i.1
Αἰμίλια
Αἰμίλιαν Λεπιδαν Μάρκου Λεπίδου θυγατέρα 1299.1
Ἀλέξανδρος
Ἀλεξάνδρου 1037.30
αὐτοκράτορο[ς] [Ἀλεξάνδρου] 548.9
αὐτοκράτορος [Ἀλεξάνδρου] 548.16
αὐτοκράτορος [Ἀλεξάνδρου] 548.27
αὐτοκράτορος Σεου[ή]ρου Ἀλεξάνδρου 547.11
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Σεουήρου Εὐσεβοῦς ἔκγονος [θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς μεγί[στου υἱό]ς Μᾶρκος Ἀυρή[λιος] [Σεου]ῆρος [Ἀλέξανδ]ρος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ γ ὕπα[τος πατὴρ πα]τρίδ[ος] 519.1
Ἀντωνεῖνος
Ἀντωνεῖνον 518.3
Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 517.2
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.5
[ αὐτοκράτορα ] [ Καίσαρα ] [ Μᾶρκον ] [ Αὐρήλιον ] [ Σεουῆρον ] Ἀντωνεῖνον Σεβ ασ [···] τὸν 1308.1
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ 1300.4
[θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς 517.6
[θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 519.1
[ Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) Ἀντω]νεῖνον 691.i.a.2
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 517.1
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] 517.6
Ἀντωνία
Ἀντωνίαν Σεβασστὴν 1288.1
Ἀντώνιος
[αὐτ]ο[κράτωρ] Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀ[ντώνιος] Γορδιανὸς [Εὐ]σεβὴς Εὐτυχὴς Σε[βαστὸς] 522.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανὸς Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ β ὕπατος πατὴρ πατρίδος 520.1
[Γάϊος Καῖσαρ Σ]εβαστὸς αὐτοκ[ρ]άτωρ, [Μᾶρκος Ἀντώνιος ?αὐτοκράτωρ] 507.1
Μᾶρκος Ἀντώνιος 508.26
Μᾶρκος Ἀντώνιος 508.48
Ἀραβικός
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.5
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.8
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
Ἀρκάδιος
Φλ(άουιον) Ἀρκάδιον 26.4
Ἀττίνας
Ἀτίαν Βάλβου 1318.1
Αὐρήλιος
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.3
[ αὐτοκράτορα ] [ Καίσαρα ] [ Μᾶρκον ] [ Αὐρήλιον ] [ Σεουῆρον ] Ἀντωνεῖνον Σεβ ασ [···] τὸν 1308.0b
Λ(ούκιον) Αὐ[ρ(ήλιον) Οὐῆρον] 691.i.a.3
[ Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) Ἀντω]νεῖνον 691.i.a.2
Μᾶρκον Αὐρήλιον Κόμοδον Ἀντωνῖνον Σεβαστόν 650.5