Α
22.i.b.1 166.1 166.1 681.13
ἀγαθός
[1892.20] 1.i.1 7.2 11.1 13.1 19.1 20.1 24.3 [26.1] 27.1 31.i.13 62.1 82.1 85.1 87.1 313.1 342.1 615.1 650.1 807.1 1001.5 1003.3 1008.i.5 1010.ii.6 1154.1 1500.3 [1806.1] 1852.6 1906.1 [1907.1] 1920.1
ἄγαμαι
63.
ἄγγελος
99.a.1 105.1
ἅγιος
104.2 108.1 127.1 163.a.11 [163.b.9]
ἀγλαός
38.i.3 54.13 250.
ἁγνός
5.7 6.5 18.1 253.7
ἀγωνοθέτης
38.iii.1 65.7 656.5 1010.ii.10 1031.6
ἀδελφός
[4.4] 91.22 [149.1] 169.4 1002.3 1507.b.14 1507.b.19
ἄδομαι
37.18
ἀεί
38.i.5 157.b.7 651.16 672.i.2 [1022.iii.17] 1481.c.37 1481.c.41 1624.2 1783.11 1786.16 1805.6
ἀειζώω
74.6
ἀειίνηστος
[153.b.2]
ἀήττητος
19.4
ἀθάνατος
53.6 [154.8] 1213.1
ἀίδιος
[38.ii.4]
αἶνος
33.8
αἴνυμαι
82.5
αἶσα
155.6
αἰών
[78.i.b.2] [164.16] 651.12 [657.9] 1571.4
αἰώνιος
9.4 19.3 20.3 23.1 26.4 27.6 83.1.viii.2 111.2 [501.9] 1624.8 [1875.a.18]
ἀκμή
155.5
ἀκοίτης
[153.a.9] 153.b.9
ἀκούω
155.2
ἀληθάργητος
[86.1] 87.16
ἀληθής
33.8
ἀλλά
37.5 53.5 54.6 156.7 157.b.8 250. 502.b.i.8 [672.i.42] 688.iii.64 691.i.a.19 1076.5 1320.38 1450.b.8 1464.8 1534.11 [1591.10] 1614.14 [1638.4] 1769.16 1769.37
ἄλλος
22.i.a.2 31.i.13 672.ii.14 688.ii.56 1008.i.12 1466.a.5 [1320.9]
ἁμαρτία
240.1
ἁμαρτωλός
129.iii.3 134.i.1
ἀμαυρόω
85.13
ἄμβροτος
32.ii.6
ἀμείβομαι
[16.ii.6] 24.4 82.3 [86.10] 88.4 1891.5
ἀμενηνός
[154.4]
ἀμετρήτος
38.iii.3
ἀμήν
129.iii.3
ἀμφοτέρος
[364.3]
ἀνάγκη
58.b.1
ἀναγνώστης
[91.16]
ἀνάθεμα
[112.1] [371.8]
ἀναιρέω
37.9
ἀνάληψις
118.ii.1
ἀνανεόω
22.ii.1 [48.b.1] [52.a.1]
ἀνανεωτής
17.2 62.2 87.12
ἀναπαύσις
67.b.1
ἀναπαύω
164.1 164.3 [174.2]
ἀνάστασις
[4.10] 5.13 6.11 74.23 409.14 670.38 685.21 [856.3] [873.3] 1034.12 [1045.17] 1045.19 1718.10 [1729.3] 1781.10 1784.27 1786.23 1789.11 1793.16
ἀνατίθημι
11.4 12.5 [28.ii.4] 32.i.8 53.4 62.11 65.8 252.2 321.5 [485.2] 527.4 531.9 [1007.12] 1049.20 [1110.i.5] 1110.ii.5 1116.2 [1117.2] 1159.2 1183.2 1215.3 1220.2 1226.9 1227.7 1230.5 1254.d.1 1256.7 1257.8 1259.ii.1 1259.iv.1 1262.g.1 1264.i.1 1288.3 1555.3 1558.3 1775.29 1780.21 [1849.1]
ἀνδρεῖος
5.8 6.4 253.7 1021.6
ἀνδριάς
87.18 428.21 [1628.2]
ἀνδρόμεος
33.9
ἀνήρ
32.ii.8 33.7 73.4 155.4 357.6 359.14 360.2 433.ii.4 502.b.i.3 502.b.i.8 502.b.ii.9 666.7 669.a.7 688.ii.38 688.ii.55 691.i.a.27 691.ii.b.10 865.a.10 877.4 1001.4 1003.3 1008.i.4 1008.ii.11 1009.ii.4 1010.ii.5 1011.5 [1017.6] 1018.6 [1019.4] [1022.i.5] [1022.iii.7] 1028.3 1029.i.6 1029.ii.3 1029.iii.13 1045.4 1347.5 1366.2 [1497.15b] 1498.10 1498.12 1500.11 1550.2 1624.12 1717.3 [1719.5] 1741.3 1765.5 1767.i.3 1767.ii.22 1769.4 1770.6 1775.6 1776.21 1777.14 1780.4 1783.5 1784.9 1785.10 1796.7 1800.8 [1801.18] [1808.6] 1822.3 1852.1 1875.a.7 1877.4 1885.3 1886.5 1892.4 1892.20 [1898.4]
ἄνθρωπος
[?158.3] [163.a.7] [?163.b.6] 672.ii.20 1591.7
ἀνθύπατος
7.8 502.b.i.6 [544.3] 545.i.2 545.ii.3 547.6
ἀνίκητος
[1251.m.1]
ἀνίστημι
22.i.a.2
ἀνοίγνυμι
149.4
ἀντί
24.3 36.i.2 88.1 153.a.1 691.i.a.31 1320.37
ἀντιστράτηγος
5.5
ἄνωγα
36.i.7
ἀξία
1009.i.2
ἀξιόλογος
4.11 5.19 6.15 685.14 [856.4] 1792.2
ἄξιος
86.9 156.5 466.a.1 1008.ii.10 1498.13 1507.c.7 1511.9 1511.16 1511.21 1783.12
ἀοίδιμος
31.i.7
ἀπαίρω
156.11
ἀπάνευθε
160.b.2
ἀπάρχω
56.12
ἀπειρέσιος
82.6
ἀπελαύνω
37.13 86.4
ἀπηνής
100.a.1
ἀπό
10.2 19.7 91.7 112.2 152.ii.1 156.3 322.2 359.12 374.2 409.9 428.3 [?491.3] 571.2 650.7 650.14 650.23 651.5 661.7 666.7 668.15 [688.iii.2] 689.10 [691.i.a.4] 693.2 1021.7 [?1027.8] 1028.11 1028.14 1199.4 1464.15 1469.2 1481.c.42 1498.5 1500.4 1509.26 1509.6 1509.16 [1523.4] 1566.8 1591.14 1767.i.7 1767.ii.26 1769.18 1769.23 1784.9 1785.11 1796.15 1799.10 1800.9 1852.9 [1875.a.8]
ἀποδημέω
163.a.3 163.b.2
ἀπόλλυμι
36.i.4 250.
ἄρα
250.
ἀρετή
5.9 6.7 16.ii.1 41.4 53.1 [53.5] 253.10 360.9 388.7 [429.12] 502.b.ii.10 689.11 690.4 865.a.16 877.7 1001.7 1003.5 1008.i.14 1008.iii.6 1011.7 1011.16 1014.9 1018.23 [1021.11] [?1022.i.22] 1022.ii.23 1029.iii.9 1037.18 1049.18 [1498.10] 1498.14 1507.c.6 1524.2 [1546.6] 1624.15 [1720.9] [1756.5] 1770.12 1774.4 1775.12 1776.14 1780.14 1784.21 1785.20 1801.8 [1808.9] [1865.9] [1892.6]
ἀρίζηλος
37.11
ἀριθμέω
85.5
ἀριστεύω
37.2
ἁρμόζω
53.3
ἁρπάζω
155.6 156.8 [?159.2]
ἄρρηκτος
41.9
ἀρσενικός
149.4
ἀρχάγγελος
[94.d.1]
ἀρχή
32.ii.5 1008.i.10 1009.ii.5
ἀρχηγός
87.6
ἀρχι-
223.1
ἀρχιδέκανος
188.3
ἀρχιεπίσκοπος
[248.1]
ἀρχιερεύς
4.19 5.18 [11.2] 12.1 68.i.7 68.i.8 650.2 684.16 [686.15] [686.16] [1036.3] 1037.6 1039.7 1185.4 [1241.7] 1245.3 [1257.4] 1264.i.1 1282.4 [1320.3] 1320.15 1320.29 1320.37 1320.43 1531.4 1585.3 1585.5 [1608.5] 1771.5 [1847.7] 1919.14 1919.15
ἄρχω
[701.a.i.10] 1008.i.11 [1042.4] 1481.c.50 [1509.0a] 1786.11 1788.8
ἄρχων
4.16 5.16 6.15 7.13 74.29 566.2 [571.3] [658.14] 659.14 660.14 661.16 662.13 856.7 1308.23 1336.2 1498.1 1622.i.3 [1623.13] [?1623.14] [1623.14] 1623.15 [?1623.16] 1781.15 1788.6
ἀρωγός
37.18 [87.5]
ἄσημος
147.a.4
ἄστυ
[56.1]
ἄτη
37.14
Ἀτθίς
31.i.4
αὔξι
[55.1] 83.1.vi.2 83.1.xiii.1 83.1.xv.1 [89.1] 186.ii.1 612.1 612.3
αὐτοκράτωρ
1.i.2 1.i.5 9.2 26.2 27.3 688.iii.2 689.5 1282.2 [1284.1] [1308.0a] [1320.2] [1320.14] 1320.27 1320.42 1901.22
αὐτός
1.i.9 1.ii.2 [32.i.9] 38.i.5 [61.ii.3] 70.2 [?90.5] [93.a.1] 148.1 149.3 [164.15] 164.16 172.9 172.12 174.5 174.7 227.2 [311.1] 322.1 [?341.2] 359.23 360.19 360.25 [373.3] 378.3 388.10 428.14 428.21 433.ii.4 433.ii.5 466.c.7 492.3 492.5 502.b.i.7 569.2 [651.8] 651.14 656.18 656.22 670.42 672.i.27 672.i.36 672.i.44 683.23 684.24 685.5 685.34 685.35 688.i.24 688.ii.45 688.ii.47 688.ii.50 688.ii.51 688.iii.67 691.i.a.16 691.i.a.35 691.i.a.40 691.i.a.57 874.7 [881.2] 903.i.1 1007.16 1008.ii.7 1011.11 [1015.22] [1015.27] 1021.16 1022.ii.7 1022.ii.18 1023.3 1027.3 1027.4 1028.13 1028.21 1029.i.14 1029.i.16 1029.ii.14 1035.15 1036.32 1042.20 1044.11 1049.22 1065.6 1086.7 [1102.2] [1103.2] 1104.3 1126.2 1127.2 1129.2 1130.1 1131.1 1132.1 1133.i.2 1133.ii.2 1148.2 1153.1 1162.7 [1163.3] 1219.5 1228.5 1228.5 1230.10 1256.12 1256.16 1257.5 1257.7 1257.9 1264.i.1 1276.9 1276.12 1282.4 1320.12 1320.24 1320.35 [1342.1] 1349.1 1350.a.5 1351.1 1351.2 1351.2 [1351.3] 1353.8 1361.8 1364.2 1397.3 1405.4 1409.3 1409.3 1411.6 [1420.3] [1420.5] 1422.2 1422.3 1434.3 1444.i.a.3 1444.i.a.4 1445.2 1446.8 1447.a.4 1447.a.12 1448.3 1448.4 1448.12 1449.1 1449.2 1449.4 1449.6 1450.b.1 1450.b.3 1450.b.3 1450.b.4 1450.b.5 1450.b.8 1455.2 1455.3 1457.3 1458.3 1458.4 1462.9 1463.4 1465.7 1466.a.3 1466.a.4 [1466.a.4] 1466.b.3 1467.8 1467.12 1469.7 1471.5 1472.4 1472.5 1473.10 1474.4 1475.5 1481.b.31 1481.c.35 1481.c.37 1481.d.54 1487.1 1492.2 1494.b.3 1494.c.3 1494.c.4 1495.7 1496.1 1497.9 [1497.15b] 1498.10 [1498.11] 1498.13 1498.15 [1500.13] 1502.1 1502.2 [1505.5] 1506.2 1506.3 1507.a.4 1507.a.8 1507.a.10 1507.b.7 1507.b.12 1507.b.14 1507.b.18 1507.b.19 1507.c.8 1507.c.13 1507.c.14 1507.c.18 1507.c.20 [1507.c.20] [1508] 1509.7 1509.14 1511.23 1512.9 [1516.5] 1518.8 1519.a.9 1526.5 1527.3 [1528.3] 1528.5 1529.4 1529.5 [1530.4] 1530.6 [1531.9] 1532.4 1532.4 1532.5 1533.7 1534.5 1534.6 1534.8 1534.9 [1534.10] 1540.5 [1542.1] 1545.5 1547.3 1548.4 1548.5 1548.11 1548.14 1551.9 [1554.2] 1566.4 1566.8 1568.4 1568.6 1568.13 1569.4 1570.3 1573.2 1573.3 1574.4 1574.5 1574.9 1578.5 1579.1 1579.1 1579.3 [1579.4] 1580.6 1585.6 1591.2 1591.6 1591.8 1591.11 1591.12 1591.18 1592.3 1594.3 [1598.8] [1599.7] [?1599.9] 1600.2 1600.2 1600.7 [1602.4] 1602.6 1602.7 1603.7 1604.3 1614.12 1615.5 1615.5 1615.7 1615.8 1617.1 1617.5 1617.6 1617.7 1617.8 1617.10 [1618.1] 1619.2 [1619.3] 1620.3 [1621.4] [?1622.ii.26] [1622.ii.27] [1622.ii.28] 1624.8 1624.19 1624.20 1624.23 1625.2 1625.2 1630.3 1636.5 1642.27 [1642.30] 1646.4 1647.6 1656.14 1658.9 [1662.3] [1662.5] 1672.3 1672.11 1674.2 1679.1 [1679.2] [1685.b.1] 1691.1 1693.4 1704.3 1728.7 1767.ii.32 1767.ii.33 1769.8 1769.25 1775.17 1775.22 1776.21 1777.15 1780.26 1782.14 1783.20 1784.30 [1786.24] 1786.29 1796.14 1798.7 1800.17 1801.15 1801.19 1808.10 [1808.11] 1856.16 1875.a.11 1877.19 1877.26 1877.33 [1885.6] [1891.6] 1892.11 1892.12
ἀφειδέω
56.11
ἄφεσις
[?240.1]
ἄφθονος
83.1.xvii.1
ἀφιερόω
25.8 [26.7] [27.10] 1234.2 [1757.3]
Ἀφροδεισιεύς
[1.i.17] [2.3] 3.3 [19.8] 31.i.9 [43.1] [62.10] 65.2 [313.3] [501.3] 547.3 [656.11] 689.7 689.24 1276.3 1328.2 1328.10
ἄχρι
164.10