μά
41.5
Μαιουμάρχης
38.iii.1
μάκαρ
250.
μακάριος
[164.1] [164.3] [164.7] [164.14]
μάκαρος
154.2 157.b.8
μακελάριος
[117.i.3]
μαρμάρεος
[36.i.7] 41.10 [45.c.1] 85.9 86.8
μάρτυς
41.12 108.1 [?163.a.11] [?163.b.10]
μεγαλοπρεπής
[55.2] [62.7] [71.1] [77.i.a.2] 87.2 [89.2]
μέγας
16.ii.1 16.ii.3 24.5 83.1.xi.4 85.7 1007.2 1008.i.2 1008.i.10 1018.6 1312.8
μειλίχιος
154.6
μείς
[91.9] [157.a.5] [157.b.11] [160.a.5] [164.2] [164.5] [164.9] [164.10] [164.15] [170.5] [374.4] [376.2] 865.b.2 899.1 [1333.10] 1335.b.12 1349.2 1386.3 [1419.5] 1420.8 1443.2 1443.19 1445.6 1447.a.23 1448.22 1450.b.14 1453.2 1461.3 1471.14 1472.10 1481.d.60 1481.d.62 1484.21 1487.17 1492.19 [1509.1] 1509.11 1509.17 [1509.24] [1509.6] 1510.8 [1527.7] [1529.11] [?1531.16] 1534.19 1536.10 1539.17 [1549.13] [1566.14] 1573.8 1574.11 [1586.17] 1591.20 [1594.12] [1600.9] 1615.15 1617.15 1620.9 [1626.5] 1640.6 1642.19 1642.29 1656.24 1672.13 1682.9 [1684] 1692.8 1775.35 1775.36 1875.a.26 1883.2
μείω
32.ii.7
μέλι
31.i.5 213.5
μέλπω
38.iii.2
μέν
32.ii.1 [37.1] 56.3 85.2 164.7 650.13 672.i.16 672.i.22 691.i.a.13 691.i.a.26 [1320.6] 1320.17 1426.3 1433.2 1448.2 1471.3 1481.a.14 1481.c.39 1507.a.5 1509.3 1519.a.12 1530.3 1530.6 1534.2 1591.6 1622.ii.24 1642.14 1656.6 1769.19
μέντοι
1320.35
μένω
41.13 250. 1397.11
μέροψ
37.15
μετά
22.i.a.2 32.i.6 33.6 [164.12] 172.7 466.c.4 466.d.3 650.16 651.17 651.20 651.22 672.i.24 672.i.32 691.i.a.22 1239.2 1450.b.4 1462.8 1464.3 1464.8 1468.7 1495.6 1495.9 1518.2 1534.11 1534.17 1543.3 1549.3 1549.9 1551.3 1568.6 1591.2 [1594.8] 1619.4 1769.12 1769.25 1769.30
μεταλλάζω
[1007.3] [1009.i.1] 1009.ii.2 1011.2 [1025.2] 1029.i.2 1029.i.17 [1498.10] 1498.12 1507.a.7 1507.b.1 [1507.c.] 1507.c.2 1530.6 1783.3 1796.3 [1808.3] 1856.3
μετρέω
53.8
μή
37.6 672.i.38 1320.12 1320.21 1373.3 1462.8 1464.3 1481.c.44 1481.c.44 1636.2 1891.8
μηδείς
85.12 1509.5 1509.17
μήτε
85.4 85.5 85.10 501.11 [501.11] 501.12 [501.12] 501.13 [501.13] 1481.c.49 1481.c.50 1481.c.50 [1481.d.53] [1509.0a] [1509.0a] [1509.1] 1509.1 [1509.2] 1509.2 1509.2 1509.5 1509.6 [1509.6] 1509.7 1509.8 1615.10 1615.10 1617.7 1617.7 1617.8 1617.8 [1635.8] 1635.8 1693.3 1693.3
μήτηρ
32.ii.3 32.ii.4 [1007.15] [1015.27] 1104.2 1389.4 1475.5 1615.6 1769.5 1800.17
μῆτις
157.b.4 250.
μητρόπολις
17.2 [19.8] 20.12 [22.ii.1] 23.6 [28.ii.3] [35.b.1] [43.1] [62.3] [62.10] 65.3 [83.1.v.3] 689.27
μικρός
36.i.2
μιν
156.7
μνάομαι
33.6 172.11 [174.4]
μνῆμα
[38.ii.4] 701.a.i.8 1501.4 1693.1
μνημεῖον
[?147.a.1] 151.3 [375.3] [375.3] 1092.1 1461.1 1462.3 1467.1 1468.5 [1477.1] [1477.3] 1526.1 1526.2 1527.1 1534.12 1543.7 1543.8 [1549.4] 1583.2 1585.1 [1599.5] 1615.1 1616.1 1617.1 1617.8 1621.2 [?1622.ii.27] 1646.1 1767.i.15 1767.i.16
μνημοσύνη
31.i.12
μνήμων
63.
μνῆστις
74.6
μοίρα
153.b.6
μόνος
140.2 1361.5 [1527.9] [1538.2] 1568.12
μορφή
41.3 85.12
Μοῦσα
31.i.3
μυδροστασία
208.1
μυριάς
[213.1] [213.2] [213.3] [213.4] [213.5] [213.6] [213.7] [213.8] [213.9] [213.10] [213.11] 650.14 650.16 650.18 651.24 1504.7 [1509.21] 1642.4 1642.12 1642.15 1642.15 1642.17 1769.17