ὑγίεια
19.2
ὕδωρ
38.i.4
υἱός
[4.3] 61.ii.2 68.i.4 [361.2] [371.5] 388.10 394.a.6 397.6 409.6 [656.3] 667.1 668.11 683.15 [684.2] 684.14 685.3 [686.16] 857.4 865.a.7 1018.6 [1025.5] [1026.4] 1027.4 1035.1 1040.ii.6 1040.iii.2 1041.5 1045.3 [1280.3] 1281.2 1292.5 1308.2 1313.2 1314.3 1416.2 1507.b.2 1719.3 1741.2 1782.10 1784.4 1785.8 1791.8 1795.11 1796.6 [1840.7] [1854.2] 1875.a.5 [?1885.2] [1902.ii.4] 1905.i.2 1905.ii.4
ὑμέτερος
[1320.5]
ὕπαρχος
36.i.1
ὑπατεία
[164.9] [164.12]
ὑπατικός
7.6 [62.6] [65.5] 253.5
ὑπέρ
9.1 19.2 [94.b.1] 113.i.1 [?240.1] [248.1] 501.7 [501.10] 502.b.ii.12 531.6 651.10 651.11 [657.9] 881.2 1018.15 1022.ii.13 1104.1 1104.2 1182.1 1198.1 1222.2 1225.4 1228.5 1262.d.1 1262.f.1 [1275.2] 1275.3 1276.9 1276.10 1624.7 1783.9
ὑπέχω
[1320.11]
ὑπηρεσία
1009.ii.8 1498.7 1509.17
ὑπό
26.2 27.2 90.5 153.b.10 353.4 353.10 446.2 466.f.7 501.19 571.3 [616.1] 617.2 618.2 [669.a.13] 676.9 685.12 832.6 1037.29 1045.14 1096.1 1161.1 1270.1 1274.2 1276.4 1314.5 [1320.7] 1320.38 1336.1 [1353.14] 1359.5 1360.1 1406.a.2 1406.b.2 1433.3 1434.2 1443.1 1450.b.2 [1450.b.5] 1464.1 1465.3 1466.a.1 1468.3 1481.c.37 1481.c.47 1498.15 1500.10 1507.a.10 1511.10 1519.a.8 1527.4 [1529.3] [1531.1] 1536.2 1536.5 1540.2 1547.4 1551.7 1570.11 1579.1 1579.2 [1598.6] 1599.9 1602.4 1602.5 1619.2 1624.18 1646.4 1682.2 1700.2 [1702.4] 1704.2 [1728.8] 1769.3 1775.17 [?1780.0a] 1780.28 1783.16 1783.29 1799.2 1800.2 1875.a.20 1877.19 1901.21
ὑπόδειγμα
1008.i.14 1008.iii.5
ὑποδιάκονος
[120.2] [133.i.2]
ὑπόκειμαι
[148.1] [1592.1]
ὑπόμνησις
83.1.viii.2
ὑπόσχεσις
1009.ii.6
ὑποτάσσω
701.a.i.2
ὕψιστος
708.b.5 709.2