σεβαστός
[1.i.4] [1.i.7] 2.2 [4.5] 5.4 19.4 28.i.4 556.7 [648.2] [649.5] [649.7] 650.6 [651.11] 688.iii.3 689.3 894.3 895.4 897.1 1012.6 1018.10 1022.ii.9 1022.ii.14 1028.7 [1038.12] 1040.i.16 [1040.ii.6] 1040.iii.13 1046.12 1163.1 [1180.1] 1250.1 [?1251.a.1] 1253.abc.1 [1254.a.1] 1254.h.1 1256.2 1257.1 1257.2 1257.4 [1258.i.1] 1263.1 1265.1 [1266.4] [1270.1] 1271.a.1 [1273.1] 1274.1 [1275.1] [1275.1] 1276.1 1276.3 1276.4 1278.1 [1279.a.1] 1281.2 1282.2 1283.2 1284.2 1285.2 [1286.ii.1] [?1286.iii.2] 1288.2 1292.9 1297.4 1300.5 1308.7 1311.3 1313.3 1314.3 1315.7 1316.3 [1317.1] 1317.2 1318.2 [1320.3] 1320.15 1320.29 1320.43 1397.9 1472.7 1481.a.8 1527.7 1534.19 [1535.2] 1548.8 1551.6 1555.2 1558.2 1619.10 1622.i.9 [1624.5] 1624.15 1768.5 1768.7 1769.7 [1851..iii.3] [1863.9] [1867.a.2] [1886.3] 1902.i.9 1902.ii.4
σελλοφόρος
80.5
σεμνός
150.6 672.i.19 1010.iii.4 [1027.5] 1037.28 [1044.4] 1445.4 1500.4 [1624.15] 1777.6
σεμνότις
1008.ii.8
Σεπτέμβριος
1.ii.6
σῆμα
155.1
σήμερον
141.2
σιταρχία
86.3
σιτοδότης
87.10
σκεπάζω
66.1
σκεῦος
149.4
σορός
148.1 149.1 151.1 [?322] [?875.1] 875.2 1074.1 1077.1 1325.1 [1327.1] [1331.1] 1341.3 1351.1 1353.5 1354.1 1367.1 [1375.1] 1379.1 [?1384.5] 1397.1 1400.2 1423.1 1433.1 1433.2 1433.4 1441.1 1442.1 1443.1 1443.3 1444.i.a.1 1444.i.a.2 1444.i.b.5 1444.ii.2 1445.1 1445.1 1446.1 1447.a.1 1447.a.4 1448.1 1448.2 1449.1 1449.1 1449.7 [1450.b.1] 1450.b.4 1450.b.8 1450.b.8 1450.b.10 1451.1 1452.ii.2 1455.4 [1457.1] [1457.1] 1458.1 1458.2 1459.b.1 1460.1 1462.3 1462.4 1462.5 1462.5 1462.7 1462.8 1465.6 1466.a.2 1466.a.5 1466.a.7 1467.2 [1467.10] 1468.5 [1468.15] 1469.6 [1470.2] 1472.3 1472.5 [1475.6] 1476.2 [1477.2] 1486.1 1487.3 1491.1 1492.5 1494.a.1 [1494.c.] 1501.3 1502.6 1503.ii.18 1506.1 1508.11 1512.1 1516.1 1518.10 1519.a.2 [1519.a.12] [1520.1] 1522.1 1523.1 1526.2 1527.2 1527.8 1530.3 1531.7 1531.9 1534.2 1534.2 1534.9 1534.13 [1537.1] 1539.1 1539.3 1539.7 1539.12 [1540.1] [1540.3] 1543.7 1543.8 1548.2 1548.3 1549.4 1549.10 1549.10 1551.1 1551.3 1551.7 [1552.1] [1552.3] 1552.10 1561.2 1566.4 1568.1 1568.4 1568.5 1568.8 1570.11 [1574.1] 1574.2 1575.1 1576.1 1579.1 1579.2 1580.3 1580.14 1580.16 1585.2 [1585.7] 1585.9 [1586.4] 1588.2 1591.3 1591.17 [1594.1] [1594.5] [1594.8] [1598.1] 1599.10 [1600] 1600.1 1600.3 1602.5 1609.1 1615.1 1615.3 1615.10 1618.1 1619.5 1619.7 1619.8 1621.1 [1625.1] [1633.2] [1633.8] 1652.1 [?1660.1] 1665.b.2 1667.1 [1670.1] 1670.2 1671.4 1672.1 1672.5 [?1674.1] 1677.1 1680.1 1690.1 1691.1 1693.2 1699.1 1700.1 1705.3 [?1713.1] 1767.i.15 1832.1
σός
41.3 41.7 41.12 83.1.viii.1 85.3 85.11 117.i.2 118.iii.1 250.
σοφιστής
684.17 1031.2 1585.3 1772.2 1795.2 1857.1 [1906.3]
σοφός
33.1 1717.3 [1719.5] 1765.5
σπουδή
107.a.1
Σταυροπολίτης
[22.ii.1]
στεφανηφορέω
1010.i.7
στεφανηφορία
[1007.11] 1049.9 1622.i.11
στεφανηφόρος
305.1 [341.6] 356.1 374.3 [375.4] 376.1 502.b.ii.9 [875.7] 1005.3 1006.2 1008.i.7 1010.ii.9 1022.ii.7 [1030.10] 1031.5 [1036.4] [1037.8] 1049.15 1301.3 1320.41 [1333.9] 1334.1 [1335.b.10] 1349.2 1397.18 [1418.7] [1419.4] [1422.7] [1434.4] [1438.1] 1443.18 1445.6 1447.a.23 1448.22 1450.b.13 [1453.1] 1461.3 1464.14 [1466.a.9] 1466.b.6 [1467.15] 1471.12 1472.9 [1475.12] 1484.19 1487.15 1492.18 [1509.3] [1509.24] 1510.7 [1529.10] [1530.11] 1533.8 [1536.9] [1538.10] 1539.16 [1549.12] 1551.12 1552.14 [1557.2] [1564.5] 1565.9 [1566.13] 1570.17 1574.10 1585.4 1591.20 1600.8 [1608.6] 1609.2 1615.14 1617.14 1620.8 1624.14 [1633.13] 1640.5 1642.18 1656.24 [1672.12] 1682.8 [1685.a.5] [1771.6] 1796.9 [1802.3] [1875.a.22] 1883.2 [1885.5] [1885.9]
στέφανος
1003.7
στεφανόω
313.2 1003.6 1696.5 [1852.8]
στήλη
37.10 1524.4
στοά
83.1.vi.3 1028.11 1028.14 1028.16 1028.17 1028.18
στόραξ
[213.2]
στρατία
41.6
σύ
31.i.1 41.5 41.10 [77.iii.b.4] 83.1.xi.3 83.1.xvii.1 83.1.xix.1 83.1.xx.2 85.6 92.1 [129.iii.2] 142.5 153.a.5 [536.ii.2] 612.2 672.ii.14 [1320.6] [1320.8]
συγγενής
19.8
σύγκλητος
83.1.iv.3 83.1.xiii.2 1320.18
συγχωρέω
[1320.6]
συμμίγνυμι
[153.a.8]
σύμπας
20.11 [877.8]
συμφέρω
54.10
σύν
32.i.4 32.i.9 67.c.1 89.3 [153.b.9] 502.b.ii.11 536.i.1 572.1 701.a.i.10 701.a.i.11 [?1022.i.14] [?1028.9] 1028.12 1028.25 1028.27 1028.30 1077.1 1101.3 [1110.i.6] 1110.ii.6 1111.i.5 1111.ii.5 1112.6 [1114.i.2] 1114.ii.2 [1118.2] 1226.10 1227.8 1230.3 1254.g.1 [1257.7] 1270.1 1274.3 1411.4 1481.b.23 1481.b.27 1568.1 1568.10 1604.2 1783.18
συναραρίσκω
[153.b.7]
σύνειμι
53.2 53.8 154.5
συνήθης
25.7 [26.6] [27.9]
συνκτίζω
1007.8 1008.i.6 1008.ii.6 [1019.5] [1022.i.6] [1022.iii.9] [1028.4] 1049.7
σχολαστικός
[22.ii.2] [43.1] [65.5] [68.ii.1] [69.1] [238.ii.1]
σῴζω
[36.i.3] 37.4 140.3 163.a.7 [163.b.6]
σῶμα
99.b.1 154.1
σωτήρ
7.10 14.3 1822.4
σωτηρία
19.2 [248.1] [651.11] [1624.8]
σωφροσύνη
154.7 1008.ii.8
σώφρων
[1008.iii.4] 1009.i.8 1029.iii.5 1622.i.13