Βάλβος
Βάλβου 1318.1
Βάλης
Φλ(άουιον) Κλ(αύδιον) Βάλητα 21.ii.1