Γάϊος
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Γάϊος Μέσσιος Κόϊντος Τ[ραϊα]νὸς Δ[έκ]ιος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός 525.1
Γάιον Καίσαρα 1291.1
Γάϊος Καῖ[σαρ] 508.26
[Γάϊ]ος Καῖσαρ 508.48
[Γάϊος Καῖσαρ Σ]εβαστὸς αὐτοκ[ρ]άτωρ, [Μᾶρκος Ἀντώνιος ?αὐτοκράτωρ] 507.1
Γαΐου Αὐτοκράτορος Σεβαστοῦ Καίσαρος 1315.5
Γαίου Καίσαρος 1255.2
Γαλλιῆνος
Αὐτοκράτωρ Καῖ[σαρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Γα[λλιῆνος ] Εὐσεβὴς Ε[ὐτυχὴς] [ Σεβαστὸς ] 1.i.6
Γερμανικός
[α]ὐτοκρ[ά]τ[ορα] Καί[σαρα] Δομιτιανὸν Σεβαστὸν Γερμανικὸν 1284.3
[Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσ]αρα θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱὸν Δομιτιανὸν Σεβασστὸν Γερμανικὸν 1313.4
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γε[ρμανικοῦ Σαρματικοῦ υἱός θεοῦ] Κομ[μό]δο[υ] ἀδελφ[ός θεοῦ] Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανοῦ ἔκγον[ος] [θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ] [καὶ] [θεοῦ Νέρ]ουα ἀπ[όγονος] Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σεβασ[τός Ἀραβικός Ἀδιαβηνικός Παρθικὸς μέ]γιστο[ς ἀρχιε]ρεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ Ϛ αὐτοκράτωρ τὸ [ια] [ὕπατος τὸ] [β] [π]ατὴ[ρ πα]τρίδος ἀνθύπ[ατος] 517.1
Γερμανικὸν Καίσαρα Τιβερίου Σεβαστοῦ 1316.1
Γε[ρμα]νικοῦ Καίσαρ[ος] 1295.1
Γε[ρ]μανικοῦ Καίσα ρος 1315.3
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] 517.6
Σ[εβα]στὸν Γερμα[νικὸν] 1286.ii.1
Τιβέριον Κλαύδιον Καίσαρα Σε [···] βαστὸν Γερμανικὸν αὐτοκράτορα 1282.2