Μᾶρκος
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.2
[ αὐτοκράτορα ] [ Καίσαρα ] [ Μᾶρκον ] [ Αὐρήλιον ] [ Σεουῆρον ] Ἀντωνεῖνον Σεβ ασ [···] τὸν 1308.0b
[ Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) Ἀντω]νεῖνον 691.i.a.2
Μᾶρκον Αὐρήλιον Κόμοδον Ἀντωνῖνον Σεβαστόν 650.5
Μᾶρκον Λέπιδον 1296.1
Μάρκου Ἀγρίππ[α] 1315.2
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 517.1
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] 517.6
Μάρκου Λεπίδου 1299.2