Εὐσεβής
Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 517.2
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.3
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.6
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ 1300.6
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβαστῷ Εὐσεβεῖ 1264.i.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Γάϊος Μέσσιος Κόϊντος Τ[ραϊα]νὸς Δ[έκ]ιος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός 525.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γε[ρμανικοῦ Σαρματικοῦ υἱός θεοῦ] Κομ[μό]δο[υ] ἀδελφ[ός θεοῦ] Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανοῦ ἔκγον[ος] [θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ] [καὶ] [θεοῦ Νέρ]ουα ἀπ[όγονος] Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σεβασ[τός Ἀραβικός Ἀδιαβηνικός Παρθικὸς μέ]γιστο[ς ἀρχιε]ρεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ Ϛ αὐτοκράτωρ τὸ [ια] [ὕπατος τὸ] [β] [π]ατὴ[ρ πα]τρίδος ἀνθύπ[ατος] 517.3
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Σεουήρου Εὐσεβοῦς ἔκγονος [θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς μεγί[στου υἱό]ς Μᾶρκος Ἀυρή[λιος] [Σεου]ῆρος [Ἀλέξανδ]ρος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ γ ὕπα[τος πατὴρ πα]τρίδ[ος] 519.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Σεουήρου Εὐσεβοῦς ἔκγονος [θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς μεγί[στου υἱό]ς Μᾶρκος Ἀυρή[λιος] [Σεου]ῆρος [Ἀλέξανδ]ρος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ γ ὕπα[τος πατὴρ πα]τρίδ[ος] 519.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
[αὐτ]ο[κράτωρ] Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀ[ντώνιος] Γορδιανὸς [Εὐ]σεβὴς Εὐτυχὴς Σε[βαστὸς] 522.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανὸς Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ β ὕπατος πατὴρ πατρίδος 520.1
Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Οὐαλ[ηριανὸς Εὐσεβὴς ] 1.i.3
[θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς 517.6
[θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 519.1
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς 517.1
Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] 517.6