Ὁνώριος
Φλ(άουιον) Ὁνώριον 25.3
Οὐαληριανός
Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Οὐαλ[ηριανὸς Εὐσεβὴς ] 1.i.3
Λι[κίννιο]ν Οὐα[λεριαν]ὸν 4.2
Οὐαλλεντινιανός
Φλ(άουιον) Οὐαλλεντινιανὸν 27.5
Οὐεσπασιανός
[Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσ]αρα θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱὸν Δομιτιανὸν Σεβασστὸν Γερμανικὸν 1313.2
Αὐτοκράτ[ορ]ος Καίσαρος Οὐεσπασια[ν]οῦ Σεβαστοῦ 1314.2