Παρθικός
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.6
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.10
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι]κοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸς Σεβαστὸς] 1320.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
[θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ] 517.2
Θεοῦ Τραϊανοῦ Π[αρθικοῦ] 1262.b.1
θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ 1320.14
[θ]εοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ 1320.28
θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ 1320.42
θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ 517.7
θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸν θεοῦ Νέρουα 1292.4
Καίσαρος θεοῦ [Τραιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ] 688.iii.3
Περτίναξ
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.4
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.7
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
Πούβλιος
Αὐτοκράτωρ Καῖ[σαρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Γα[λλιῆνος ] Εὐσεβὴς Ε[ὐτυχὴς] [ Σεβαστὸς ] 1.i.5
Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Οὐαλ[ηριανὸς Εὐσεβὴς ] 1.i.2