Σαλωνεῖνας
[Ἰουλίαν Κορνη]λίαν Σαλων[εῖ]ναν Σεβαστὴν 2.1
Σεβαστή
Ἰουλίαι Σεβαστῆι 1258.i.1
Σεβαστός
[Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσ]αρα θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱὸν Δομιτιανὸν Σεβασστὸν Γερμανικὸν 1313.3
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.4
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.6
[ αὐτοκράτορα ] [ Καίσαρα ] [ Μᾶρκον ] [ Αὐρήλιον ] [ Σεουῆρον ] Ἀντωνεῖνον Σεβ ασ [···] τὸν 1308.1
Ἀυτοκράτορι Τιβερίωι Καίσα[ρι] [Θεο]ῦ Σεβαστοῦ υἱῶι Σεβαστῶι 1258.i.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
Ἰουλίαν Σεβαστὴν 1309.2
Καίσαρα Τραιαν[ὸν Ἁδρι]ανὸν Σεβαστὸν 689.6
Καίσα[ρι Σεβα]στῶι 1269.1
Σεβαστοῦ Καίσαρος 1318.2
Σεουῆρος
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.3
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.4
[ αὐτοκράτορα ] [ Καίσαρα ] [ Μᾶρκον ] [ Αὐρήλιον ] [ Σεουῆρον ] Ἀντωνεῖνον Σεβ ασ [···] τὸν 1308.0c
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.6
αὐτοκράτορος Σεου[ή]ρου Ἀλεξάνδρου 547.10
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Σεουήρου Εὐσεβοῦς ἔκγονος [θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς μεγί[στου υἱό]ς Μᾶρκος Ἀυρή[λιος] [Σεου]ῆρος [Ἀλέξανδ]ρος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ γ ὕπα[τος πατὴρ πα]τρίδ[ος] 519.1
Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου 517.5
Σεπτίμιος
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.2
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.5
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γε[ρμανικοῦ Σαρματικοῦ υἱός θεοῦ] Κομ[μό]δο[υ] ἀδελφ[ός θεοῦ] Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανοῦ ἔκγον[ος] [θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ] [καὶ] [θεοῦ Νέρ]ουα ἀπ[όγονος] Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σεβασ[τός Ἀραβικός Ἀδιαβηνικός Παρθικὸς μέ]γιστο[ς ἀρχιε]ρεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ Ϛ αὐτοκράτωρ τὸ [ια] [ὕπατος τὸ] [β] [π]ατὴ[ρ πα]τρίδος ἀνθύπ[ατος] 517.3
Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου 517.5