Θεοδόσιος
Θεοδο[σί]ου 61.i.6
Φλ(άουιον) Κλ(αύδιον) [Ἰουλιανὸν] Θεοδόσιον 20.2