Δομιτιανός
[α]ὐτοκρ[ά]τ[ορα] Καί[σαρα] Δομιτιανὸν Σεβαστὸν Γερμανικὸν 1284.2
[Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσ]αρα θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱὸν Δομιτιανὸν Σεβασστὸν Γερμανικὸν 1313.3
Δροῦσος
Δροῦσον Καίσαρα Τιβερίου υἱόν 1290.1
Δρούσου Καίσαρος 1294.1
Νέρων Δροῦσος Σεβαστὸς Καῖσαρ 1283.1
Νέρωνι Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικός 895.3
Νέρων Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβασστός 894.2
Τιβέριον Κλαύδιον Δροῦ<σ>ον 1293.3