Καῖσαρ
[α]ὐτοκρ[ά]τ[ορα] Καί[σαρα] Δομιτιανὸν Σεβαστὸν Γερμανικὸν 1284.1
Αὐτοκράτ[ορα Καίσαρα] θεοῦ Ἰο[υλίου] [ υἱὸν ] [ τὸν ] εὐεργ[έτην] 1280.2
[Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσ]αρα θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱὸν Δομιτιανὸν Σεβασστὸν Γερμανικὸν 1313.1
Αὐτοκράτορα Καίσαρα θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸν θεοῦ Νέρουα υἱωνὸν Τραιανον Ἁδριανὸν Σεβαστὸν 1292.2
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.1
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρ κον Αὐρήλιον Σεουῆρον Ἀντωνεῖνον Εὐσεβῆ Σεβαστὸν Βρεταννικὸν Μέγιστον 1312.2
[ αὐτοκράτορα ] [ Καίσαρα ] [ Μᾶρκον ] [ Αὐρήλιον ] [ Σεουῆρον ] Ἀντωνεῖνον Σεβ ασ [···] τὸν 1308.0a
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ 1300.2
Αὐτοκράτορα Νέρβαν Καίσα ρα Σεβαστὸν 1311.2
αὐτοκράτορι Δομιτιανῶι Καίσαρι Σεβαστῶι Γερμανικῶι 1257.1
[Αὐ]τοκράτο [···] ρι [···] θεῷ [···] Σεβαστῷ [···] Καίσαρι 1278.1
αὐτοκράτορι Καίσαρι Θεοῦ Τραϊανοῦ Π[αρθικοῦ] [υἱῷ ···] Τραϊανῷ Ἁδριανῷ 1262.b.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα [υἱ]ωνῷ Τραϊανῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1555.1
Αὐ [···] τοκρά τορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα υἱωνῷ Τ [···] ραϊαν ῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1558.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Θεῶι [Σεβαστῶι] [Διὶ Πατρώωι] 1258.i.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι θεῷ Σεβαστῷ π [···] 1250.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβαστῷ Εὐσεβεῖ 1264.i.1
[αὐ]τοκράτορι Καίσαρι Τρ[αϊα]νῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1253.abc.1
Ἀυτοκράτορι Τιβερίωι Καίσα[ρι] [Θεο]ῦ Σεβαστοῦ υἱῶι Σεβαστῶι 1258.i.1
[Αὐτοκράτορι Τιβ]ερίῳ Καίσαρι θε[οῦ Σεβα]στο[ῦ ὑιῶι] [Σεβαστῶι] 1275.1
Αὐτοκράτορος Καίσαρος 1465.16
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.5
Αὐτοκράτ[ορ]ος Καίσαρος Οὐεσπασια[ν]οῦ Σεβαστοῦ 1314.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Γάϊος Μέσσιος Κόϊντος Τ[ραϊα]νὸς Δ[έκ]ιος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός 525.1
[Αὐτοκράτωρ ?Καῖσαρ] [θεοῦ Ἰουλίου ?υἱόσ] 506.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱὸς 512.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱὸς Αὔγουστος 513.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γε[ρμανικοῦ Σαρματικοῦ υἱός θεοῦ] Κομ[μό]δο[υ] ἀδελφ[ός θεοῦ] Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς υἱωνός θεοῦ Ἁδριανοῦ ἔκγον[ος] [θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ] [καὶ] [θεοῦ Νέρ]ουα ἀπ[όγονος] Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σεβασ[τός Ἀραβικός Ἀδιαβηνικός Παρθικὸς μέ]γιστο[ς ἀρχιε]ρεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ Ϛ αὐτοκράτωρ τὸ [ια] [ὕπατος τὸ] [β] [π]ατὴ[ρ πα]τρίδος ἀνθύπ[ατος] 517.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Σεουήρου Εὐσεβοῦς ἔκγονος [θε]οῦ Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς μεγί[στου υἱό]ς Μᾶρκος Ἀυρή[λιος] [Σεου]ῆρος [Ἀλέξανδ]ρος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ γ ὕπα[τος πατὴρ πα]τρίδ[ος] 519.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ υἱός θεοῦ Νέρουα υἱωνός Τραϊανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστός 515.1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι]κοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸς Σεβαστὸς] 1320.2
[Αὐτοκράτ]ωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸ]ς Σεβαστὸς 1320.14
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ [θ]εοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς 1320.27
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέ ρουα υἱωνὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς 1320.42
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς [Περ]τίνα[κος Σεβασ]τοῦ Ἀ[ραβικ]οῦ Ἀδιαβ[ην]ικ[οῦ Παρθι]κοῦ μεγίστου υἱός θεοῦ Μάρκου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Γερμαν[ικ]οῦ Σαρμ[α]τι[κοῦ] υἱων[ός] [θεο]ῦ Ἀντω[νείνου Εὐσε]βοῦς ἔγγονος θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρο[υα] ἀπ[όγονος Μᾶρκος] Ἀ[υρ]ήλι[ος Ἀντωνεῖνος] Σεβαστός 517.5
[αὐτ]ο[κράτωρ] Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀ[ντώνιος] Γορδιανὸς [Εὐ]σεβὴς Εὐτυχὴς Σε[βαστὸς] 522.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀντώνιος Γορδιανὸς Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ β ὕπατος πατὴρ πατρίδος 520.1
Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Νέρουας Τραϊανὸς Σεβαστὸς Γερμανικὸς Δακικὸς 555.a.3
Αὐτοκράτωρ Καῖ[σαρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Γα[λλιῆνος ] Εὐσεβὴς Ε[ὐτυχὴς] [ Σεβαστὸς ] 1.i.5
Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Οὐαλ[ηριανὸς Εὐσεβὴς ] 1.i.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Τραϊανὸς 514.1
Γάιον Καίσαρα 1291.2
Γάϊος Καῖ[σαρ] 508.26
[Γάϊ]ος Καῖσαρ 508.48
[Γάϊος Καῖσαρ Σ]εβαστὸς αὐτοκ[ρ]άτωρ, [Μᾶρκος Ἀντώνιος ?αὐτοκράτωρ] 507.1
Γαΐου Αὐτοκράτορος Σεβαστοῦ Καίσαρος 1315.8
Γαίου Καίσαρος 1255.2
Γερμανικὸν Καίσαρα Τιβερίου Σεβαστοῦ 1316.2
Γε[ρμα]νικοῦ Καίσαρ[ος] 1295.2
Γε[ρ]μανικοῦ Καίσα ρος 1315.4
Δία Πατρῷον Σεβαστὸν Καίσαρα 1285.2
Δροῦσον Καίσαρα Τιβερίου υἱόν 1290.1
Δρούσου Καίσαρος 1294.2
θεοῦ Ἰουλίου υ[ἱ]οῦ Καίσαρος 536.i.1
[θε]οῦ Ἰουλίου υἱ[ο]ῦ Καίσαρος 572.1
[θεοῦ Σεβαστοῦ] Καίσαρος 1535.2
[?Καῖσαρ] 535.3
[Καῖσαρ] 535.5
Καίσαρι 532.2
Καίσα[ρι Σεβα]στῶι 1269.1
Καίσα[ρος] 554.3
Καίσαρος 1471.14
Καίσαρος 1533.4
[Καίσ]αρος 1851..i.3
Καίσαρος θεοῦ [Τραιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ] 688.iii.2
Λούκιον Καίσαρα 1289.2
Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Οὐήρῳ Καίσαρι 1264.i.1
Νέρων Δροῦσος Σεβαστὸς Καῖσαρ 1283.2
Νέρωνι Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικός 895.4
Νέρων Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβασστός 894.2
[?Σεβαστ]ὸν Κα[ίσαρα] 1286.iii.2
Σεβαστοῦ Καίσαρος 1318.2
[Σεβαστοῦ] Καίσα[ρος] 1851..iii.4
Τιβέριον Καίσαρα θεοῦ υἱὸν Σεβαστὸν 1281.1
Τιβέριον Κλαύδιον Καίσαρα Σε [···] βαστὸν Γερμανικὸν αὐτοκράτορα 1282.1
Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ 892.2
[Τίτον] Καίσαρα Αὐτοκράτ[ορ]ος Καίσαρος Οὐεσπασια[ν]οῦ Σεβαστοῦ υἱὸν 1314.1
[?Τί]τῳ Καί[?σαρι] 1251.b.1
Τραιανὸ(ν) Καίσαρος θεοῦ [Τραιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ] [υἱὸν] [θεοῦ] [Ν]έρουα υἱωνὸν Ἁδριανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν 688.iii.3
Κλαύδιος
Κλ(αύδιος) Ἡγεμονεύς 520.9
Νέρωνι Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικός 895.2
Νέρων Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβασστός 894.1
Τιβέριον Κλαύδιον Δροῦ<σ>ον 1293.2
Τιβέριον Κλαύδιον Καίσαρα Σε [···] βαστὸν Γερμανικὸν αὐτοκράτορα 1282.1
Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ 892.1
Φλ(άουιον) Κλ(αύδιον) Βάλητα 21.ii.1
Φλ(άουιον) Κλ(αύδιον) [Ἰουλιανὸν] Θεοδόσιον 20.2
[ Φλ(αουίου) Κλ(αυδίου) Ἰουλια]νοῦ 19.5
Κορνηλία
[Ἰουλίαν Κορνη]λίαν Σαλων[εῖ]ναν Σεβαστὴν 2
Κωνστάντιος
Φλ(αουίου) Ἰουλ (ίου) Κωνσταντίου 19.4