Φλαβία
Αἰλίαν Φλαβίαν Φλακκίλλαν 23.3
Φλάβιος
Φλ(άουιον) Ἀρκάδιον 26.4
Φλ(άουιον) [?Ἰουστινια]νόν 81.4
Φλ(άουιον) Κλ(αύδιον) Βάλητα 21.ii.1
Φλ(άουιον) Κλ(αύδιον) [Ἰουλιανὸν] Θεοδόσιον 20.2
Φλ(άουιον) Ὁνώριον 25.3
Φλ(άουιον) Οὐαλλεντινιανὸν 27.5
Φλ(αουίου) Ἰουλ (ίου) Κωνσταντίου 19.4
Φλ(αουίου) Ἰουστινια[ν]οῦ 164.12
[ Φλ(αουίου) Κλ(αυδίου) Ἰουλια]νοῦ 19.5
Φλακκίλλα
Αἰλίαν Φλαβίαν Φλακκίλλαν 23.3