Λεπίδας
Αἰμίλιαν Λεπιδαν Μάρκου Λεπίδου θυγατέρα 1299.1
Μάρκου Λεπίδου 1299.2
Λέπιδος
Μᾶρκον Λέπιδον 1296.2
Λικίννιος
Αὐτοκράτωρ Καῖ[σαρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Γα[λλιῆνος ] Εὐσεβὴς Ε[ὐτυχὴς] [ Σεβαστὸς ] 1.i.6
Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] [ Πούβλιος ] Λικίννιος Οὐαλ[ηριανὸς Εὐσεβὴς ] 1.i.3
Λι[κίννιο]ν Οὐα[λεριαν]ὸν 4.1
Λούκιος
[Αὐτ]οκράτορα Καίσα[ρα] Λούκιον Σεπτίμιο[ν] Σεουῆρον Εὐσεβὴ Περτίνακα Σεβασ τὸν Ἀραβικὸν Ἀδιαβηνι κὸν Παρθικὸν μέγιστο[ν] 28.i.2
αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ εὐσεβοῦς Ἀραβ[ι] κοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ 1308.5
Λ(ούκιον) Αὐ[ρ(ήλιον) Οὐῆρον] 691.i.a.3
Λούκιον Καίσαρα 1289.1
Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου 517.5