Ἰουλία
Ἰουλίαι Σεβαστῆι 1258.i.1
[Ἰ]ουλίαι Σεβαστῆ[ι] 1275.1
Ἰουλίαν Δρούσου Καίσαρος θυγατέρα 1294.1
[Ἰουλίαν Κορνη]λίαν Σαλων[εῖ]ναν Σεβαστὴν 2
Ἰουλίαν Σεβαστὴν 1309.1
[Ἰο]υλίαν Σεβαστὴ[ν] Σεβαστοῦ θυγατέ[ρα] Ἥραν 1317.1
Ἰουλιανός
[Ἰουλιανὸν] 20.2
[ Φλ(αουίου) Κλ(αυδίου) Ἰουλια]νοῦ 19.5
Ἰούλιος
[Αὐτοκράτωρ ?Καῖσαρ] [θεοῦ Ἰουλίου ?υἱόσ] 506.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱὸς 512.1
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱὸς Αὔγουστος 513.1
θεὸς Ἰούλιος 508.41
θεοῦ Ἰουλίου υ[ἱ]οῦ Καίσαρος 536.i.1
[θε]οῦ Ἰουλίου υἱ[ο]ῦ Καίσαρος 572.1
Ἰο[υλίου] 1280.3
Φλ(αουίου) Ἰουλ (ίου) Κωνσταντίου 19.4
Ἰουστινιανός
Ἰουστινιανοῦ 157.a.1
Φλ(άουιον) [?Ἰουστινια]νόν 81.5
Φλ(αουίου) Ἰουστινια[ν]οῦ 164.12