Τιβέριος
Ἀυτοκράτορι Τιβερίωι Καίσα[ρι] [Θεο]ῦ Σεβαστοῦ υἱῶι Σεβαστῶι 1258.i.1
[Αὐτοκράτορι Τιβ]ερίῳ Καίσαρι θε[οῦ Σεβα]στο[ῦ ὑιῶι] [Σεβαστῶι] 1275.1
Τιβέριον Καίσαρα θεοῦ υἱὸν Σεβαστὸν 1281.1
Τιβέριον Κλαύδιον Δροῦ<σ>ον 1293.1
Τιβέριον Κλαύδιον Καίσαρα Σε [···] βαστὸν Γερμανικὸν αὐτοκράτορα 1282.1
Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ 892.1
Τιβερίου 1290.2
Τιβερίου Σεβαστοῦ 1316.2
<Τιβερ>ίωι Κλαυδίωι Κ[αί]σαρι 881.1
Τίτος
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ 1300.2
Αὐτοκράτορι Καίσαρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβαστῷ Εὐσεβεῖ 1264.i.1
Τίτου 1767.ii.36
[?Τί]τῳ Καί[?σαρι] 1251.b.1
Τραιανός
αὐτοκράτορι Καίσαρι Θεοῦ Τραϊανοῦ Π[αρθικοῦ] [υἱῷ ···] Τραϊανῷ Ἁδριανῷ 1262.b.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα [υἱ]ωνῷ Τραϊανῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1555.1
Αὐτοκράτορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα [υἱ]ωνῷ Τραϊανῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1555.2
Αὐ [···] τοκρά τορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα υἱωνῷ Τ [···] ραϊαν ῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1558.1
Αὐ [···] τοκρά τορι Καίσαρι θεοῦ Τραϊανοῦ υἱῷ θεοῦ Νέρβα υἱωνῷ Τ [···] ραϊαν ῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1558.2
[αὐ]τοκράτορι Καίσαρι Τρ[αϊα]νῷ Ἁδριανῷ Σεβαστῷ 1253.abc.1
[Αὐ]τοκράτορι Νέρβᾳ Τραϊαν[ῷ Σεβαστῷ] [Γ]ερμανικῷ Δακικῷ 552.1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι]κοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸς Σεβαστὸς] 1320.2
[θεοῦ Τραϊανο]ῦ Παρθι[κοῦ] 517.2
Θεοῦ Τραϊανοῦ Π[αρθικοῦ] 1262.b.1
θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ 1320.14
[θ]εοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ 1320.28
θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ 1320.42
θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ καὶ 517.7
θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸν θεοῦ Νέρουα 1292.3
Καίσαρος θεοῦ [Τραιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ] 688.iii.3
Τραιανον Ἁδριανὸν Σεβαστὸν 1292.7
[Τ]ραϊανοῦ Σεβαστοῦ 1527.7
Τ[ραιάνῳ Ἁδριανῳ ] [ Σεβαστῷ ] 1279.a.1
[···]ῳ Τραιανῷ Ἁδριανῷ 1260.cd.1