Νέρβα
Αὐτοκράτορα Νέρβαν Καίσα ρα Σεβαστὸν 1311.2
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ υἱός θεοῦ Νέρουα υἱωνός Τραϊανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστός 515.2
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι]κοῦ υἱὸς θεοῦ Νέρουα υἱωνὸς Τραιανὸς [Ἁδριανὸς Σεβαστὸς] 1320.2
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς θεοῦ Νέ ρουα υἱωνὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς 1320.42
[θεοῦ Νέρ]ουα 517.2
θεοῦ Νέρο[υα] 517.7
θεοῦ Νέρουα 1292.6
θεοῦ Νέρουα 1320.14
θεοῦ Νέρουα 1320.28
[Ν]ερβα 1260.b.1
[Ν]έρουα 688.iii.3
[Ν]έρουα 1279.a.1
Νέρων
Νέρων Δροῦσος Σεβαστὸς Καῖσαρ 1283.1
Νέρων Κλαύδιος Δροῦσος Καῖσαρ Σεβασστός 894.1